Numer uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot uchwały - w sprawie:

48/1176/19

28.05.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/40/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.

48/1177/19

28.05.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

48/1178/19

28.05.2019 r.

przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2018.

48/1179/19

28.05.2019 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 234/4696/16 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego: Nr 273/5420/17 z dnia 14 lutego 2017 r., Nr 393/8212/18 z dnia 23 stycznia 2018 r. oraz Nr 399/8386/18 z dnia 20 lutego 2018 r.

48/1180/19

28.05.2019 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 234/4695/16 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San” zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 273/5419/17 z dnia 14 lutego 2017 r. oraz Nr 393/8211/18 z dnia 23 stycznia 2018 r.

48/1181/19

28.05.2019 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności - „projekty parasolowe”, w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014 – 2020.

48/1182/19

28.05.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności - „projekty parasolowe” w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014 – 2020.

48/1183/19

28.05.2019 r.

odstąpienia od przyznania dofinansowania dla projektu nr RPPK.03.03.02-18-0009/18 pn. „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła – ekogroszek” planowanego do realizacji przez Gminę Stalowa Wola w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

48/1184/19

28.05.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0003/18, pn. „Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna” realizowanego przez Gminę Kuryłówka w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

48/1185/19

28.05.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

48/1186/19

28.05.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

48/1187/19

28.05.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 40/1027/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

48/1188/19

28.05.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Strzyżów.

48/1189/19

28.05.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Sanok.

48/1190/19

28.05.2019 r.

przyznania dotacji dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

48/1191/19

28.05.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

48/1192/19

28.05.2019 r.

złożenia oświadczenia o objęciu udziałów w Spółce „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

48/1193/19

28.05.2019 r.

przyznania/nieprzyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2019 r.

48/1194/19

28.05.2019 r.

powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 roku.

48/1195/19

28.05.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w roku szkolnym 2018/2019.

48/1196/19

28.05.2019 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie promocji „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II” w ramach Kampanii informacyjno – promocyjnej oraz szkoleniowo – informacyjnej (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta).

48/1197/19

28.05.2019 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Wilcza Wola, gmina Dzikowiec.

48/1198/19

28.05.2019 r.

współorganizacji spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka.

48/1199/19

28.05.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

48/1200/19

28.05.2019 r.

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

48/1201/19

28.05.2019 r.

zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie wspólnej realizacji akcji edukacyjnej „Usługi ekosystemowe wybranych drzew miejskich w Rzeszowie”.

48/1202/19

28.05.2019 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r. Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich.

48/1203/19

28.05.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

48/1204/19

28.05.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 27/695/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Rozwój pracowni angiografii badań naczyniowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

48/1205/19

28.05.2019 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

48/1206/19

28.05.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana dźwigów szpitalnych w budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45”.

48/1207/19

28.05.2019 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

48/1208/19

28.05.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

48/1209/19

28.05.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

48/1210/19

28.05.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

48/1211/19

28.05.2019 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r.

48/1212/19

28.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej.