Numer Uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot uchwały - w sprawie:

50/1215/19

04.06.2019 r.

podpisania Listu intencyjnego dotyczącego współpracy przy realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

50/1216/19

04.06.2019 r.

wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu wspólnego pn. „Przygotowanie polskich i słowackich kadr do obsługi transgranicznego szlaku dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego „Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

50/1217/19

04.06.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0025/16 pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” realizowanego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

50/1218/19

04.06.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0013/16 pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów”, realizowanego przez Gminę Rymanów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

50/1219/19

04.06.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1035/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

50/1220/19

04.06.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.”

50/1221/19

04.06.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew – Polańczyk”.

50/1222/19

04.06.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

50/1223/19

04.06.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

50/1224/19

04.06.2019 r.

ogłoszenia naboru formularzy zgłoszeniowych do Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”.

50/1225/19

04.06.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

50/1226/19

04.06.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

50/1227/19

04.06.2019 r.

wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

50/1228/19

04.06.2019 r.

wyznaczenia członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

50/1229/19

04.06.2019 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2019 roku.

50/1230/19

04.06.2019 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

50/1231/19

04.06.2019 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

50/1232/19

04.06.2019 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

50/1233/19

04.06.2019 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

50/1234/19

04.06.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

50/1235/19

04.06.2019 r.

zrzeczenia się odszkodowania.

50/1236/19

04.06.2019 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego 10.

50/1237/19

04.06.2019 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Słowackiego 13.

50/1238/19

04.06.2019 r.

realizacji zadania polegającego na promocji Województwa Podkarpackiego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale w dniu 14-15 września 2019 r.  

50/1239/19

04.06.2019 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie promocji „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II” w ramach Kampanii informacyjno – promocyjnej oraz szkoleniowo – informacyjnej (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta).

50/1240/19

04.06.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

50/1241/19

04.06.2019 r.

promocja produktów podkarpackich podczas Agro Targów Wschód.

50/1242/19

04.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

50/1243/19

04.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

50/1244/19

04.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

50/1245/19

04.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

50/1246/19

04.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

50/1247/19

04.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

50/1248/19

04.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

50/1249/19

04.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

50/1250/19

04.06.2019 r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.03.2018 r. do 31.12.2018 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

50/1251/19

04.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

50/1252/19

04.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

50/1253/19

04.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Rzeszowie.

50/1254/19

04.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

50/1255/19

04.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

50/1256/19

04.06.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

50/1257/19

04.06.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

50/1258/19

04.06.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

50/1259/19

04.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa w realizacji projektu pn. „Przygotowanie polskich i słowackich kadr do obsługi transgranicznego szlaku dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego „Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

50/1260/19

04.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2019 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

50/1261/19

04.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie propozycji wprowadzenia zmiany w statucie Muzeum – Zamek w Łańcucie.

50/1262/19

04.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

50/1263/19

04.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydzierżawianej powierzchni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

50/1264/19

04.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Mielcu przy ul. Korczaka 4.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1215_19.pdf)Uchwała Nr 50_1215_19.pdf1966 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1216_19.pdf)Uchwała Nr 50_1216_19.pdf2236 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1217_19.pdf)Uchwała Nr 50_1217_19.pdf3427 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1218_19.pdf)Uchwała Nr 50_1218_19.pdf2311 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1219_19.pdf)Uchwała Nr 50_1219_19.pdf612 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1220_19.pdf)Uchwała Nr 50_1220_19.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1221_19.pdf)Uchwała Nr 50_1221_19.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1222_19.pdf)Uchwała Nr 50_1222_19.pdf6337 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1223_19.pdf)Uchwała Nr 50_1223_19.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1224_19.pdf)Uchwała Nr 50_1224_19.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1225_19.pdf)Uchwała Nr 50_1225_19.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1226_19.pdf)Uchwała Nr 50_1226_19.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1227_19.pdf)Uchwała Nr 50_1227_19.pdf287 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1228_19.pdf)Uchwała Nr 50_1228_19.pdf275 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1229_19.pdf)Uchwała Nr 50_1229_19.pdf2317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1230_19.pdf)Uchwała Nr 50_1230_19.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1231_19.pdf)Uchwała Nr 50_1231_19.pdf397 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1232_19.pdf)Uchwała Nr 50_1232_19.pdf479 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1233_19.pdf)Uchwała Nr 50_1233_19.pdf298 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1234_19.pdf)Uchwała Nr 50_1234_19.pdf1177 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1235_19.pdf)Uchwała Nr 50_1235_19.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1236_19.pdf)Uchwała Nr 50_1236_19.pdf677 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1237_19.pdf)Uchwała Nr 50_1237_19.pdf476 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1238_19.pdf)Uchwała Nr 50_1238_19.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1239_19.pdf)Uchwała Nr 50_1239_19.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1240_19.pdf)Uchwała Nr 50_1240_19.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1241_19.pdf)Uchwała Nr 50_1241_19.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1242_19.pdf)Uchwała Nr 50_1242_19.pdf387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1243_19.pdf)Uchwała Nr 50_1243_19.pdf385 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1244_19.pdf)Uchwała Nr 50_1244_19.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1245_19.pdf)Uchwała Nr 50_1245_19.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1246_19.pdf)Uchwała Nr 50_1246_19.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1247_19.pdf)Uchwała Nr 50_1247_19.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1248_19.pdf)Uchwała Nr 50_1248_19.pdf391 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1249_19.pdf)Uchwała Nr 50_1249_19.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1250_19.pdf)Uchwała Nr 50_1250_19.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1251_19.pdf)Uchwała Nr 50_1251_19.pdf329 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1252_19.pdf)Uchwała Nr 50_1252_19.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1253_19.pdf)Uchwała Nr 50_1253_19.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1254_19.pdf)Uchwała Nr 50_1254_19.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1255_19.pdf)Uchwała Nr 50_1255_19.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1256_19.pdf)Uchwała Nr 50_1256_19.pdf1146 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1257_19.pdf)Uchwała Nr 50_1257_19.pdf9104 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1258_19.pdf)Uchwała Nr 50_1258_19.pdf754 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1259_19.pdf)Uchwała Nr 50_1259_19.pdf1418 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1260_19.pdf)Uchwała Nr 50_1260_19.pdf1557 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1261_19.pdf)Uchwała Nr 50_1261_19.pdf962 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1262_19.pdf)Uchwała Nr 50_1262_19.pdf3138 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1263_19.pdf)Uchwała Nr 50_1263_19.pdf1044 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 50_1264_19.pdf)Uchwała Nr 50_1264_19.pdf1143 kB