Numer Uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot - w sprawie:

53/1268/19

13.06.2019 r.

wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Wsparcie Urzędów Marszałkowskich w zakresie wzmacniania zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”.

53/1269/19

13.06.2019 r.

postanowienia zawarcia Listu Intencyjnego pomiędzy Stronami dotyczącego realizacji wspólnego projektu pn. „Carpathian Route – exploring, promoting and protecting the richness of the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” („Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”) ubiegającego się o dofinansowanie w ramach EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

53/1270/19

13.06.2019 r.

uchylenia uchwały Nr 50/1216/19 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu wspólnego pn. „Przygotowanie polskich i słowackich kadr do obsługi transgranicznego szlaku dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego „Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

53/1271/19

13.06.2019 r.

uchylenia uchwały Nr 50/1259/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa w realizacji projektu pn. „Przygotowanie polskich i słowackich kadr do obsługi transgranicznego szlaku dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego „Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

53/1272/19

13.06.2019 r.

Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok.

53/1273/19

13.06.2019 r.

przekazania Koncesjonariuszowi umowy koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r. nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki o numerach 718, 719/1 oraz 719/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Tajęcina, zabudowanych parkingiem dla potrzeb Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego.

53/1274/19

13.06.2019 r.

przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad w 2018 roku.

53/1275/19

13.06.2019 r.

przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San” w 2018 roku.

53/1276/19

13.06.2019 r.

przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na realizację badania i opracowanie ekspertyzy pn. Miasta wraz z obszarami funkcjonalnymi oraz bieguny wzrostu w województwie podkarpackim.

53/1277/19

13.06.2019 r.

zamieszczenia materiału reklamowego Województwa Podkarpackiego w magazynie pokładowym Polskich Linii Lotniczych LOT.

53/1278/19

13.06.2019 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-014/19.

53/1279/19

13.06.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-014/19.

53/1280/19

13.06.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0046/17 pn. „Rozwój OZE w Gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski” realizowanego przez Gminę Niwiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

53/1281/19

13.06.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0155/16 pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kamieniu” realizowanego przez Fundację Pogodny Dom – Godne Życie w Kamieniu w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

53/1282/19

13.06.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0055/16 pn. „Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Dzieci i Młodzieży”, realizowanego przez Fundację SEMPER FIDELIS na rzecz Archidiecezji Lwowskiej w Łańcucie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

53/1283/19

13.06.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/18, pn. „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” realizowanego przez Bieszczadzki Park Narodowy w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

53/1284/19

13.06.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0001/16 pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko” realizowanego przez Gminę Miasta Sanoka w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

53/1285/19

13.06.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0032/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988” w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

53/1286/19

13.06.2019 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.04.03.01-18-0017/17-00 z dnia 18 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 500 [m3/d] i rlm=4000 w miejscowości Sadkowa Góra” realizowanego przez Gminę Borowa w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

53/1287/19

13.06.2019 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0265/17-00 zawartej z CZAK MUSIC Czak Mariusz oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia   2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

53/1288/19

13.06.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 252/5083/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

53/1289/19

13.06.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0006/16 realizowanego przez Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

53/1290/19

13.06.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 25/613/19 z 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Sieciowanie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19.

53/1291/19

13.06.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 25/614/19 z 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Sieciowanie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19.

53/1292/19

13.06.2019 r.

wprowadzenia zmian w projekcie nr RPPK.01.01.00-18-0001/18 realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

53/1293/19

13.06.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

53/1294/19

13.06.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

53/1295/19

13.06.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

53/1296/19

13.06.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

53/1297/19

13.06.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

53/1298/19

13.06.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

53/1299/19

13.06.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

53/1300/19

13.06.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

53/1301/19

13.06.2019 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej Nr 1177R Wola Ociecka – Blizna na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego, celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych.

53/1302/19

13.06.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

53/1303/19

13.06.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

53/1304/19

13.06.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

53/1305/19

13.06.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka Akcyjna.

53/1306/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

53/1307/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

53/1308/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

53/1309/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

53/1310/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

53/1311/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

53/1312/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

53/1313/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

53/1314/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

53/1315/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

53/1316/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

53/1317/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

53/1318/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

53/1319/19

13.06.2019 r.

nieodpłatnego przekazania Podkarpackiego Dzwonu Niepodległości na rzecz Gminy Miasto Rzeszów.

53/1320/19

13.06.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

53/1321/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia szczegółowych list rankingowych wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

53/1322/19

13.06.2019 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

53/1323/19

13.06.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

53/1324/19

13.06.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”.

53/1325/19

13.06.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”.

53/1326/69

13.06.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”.

53/1327/19

13.06.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

53/1328/19

13.06.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup Videokolonoskopu.

53/1329/19

13.06.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zbycie aktywów trwałych.

53/1330/19

13.06.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

53/1331/19

13.06.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

53/1332/19

13.06.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

53/1333/19

13.06.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego planowanej inwestycji polegającej na budowie Kolei Dużych Prędkości oraz skomunikowania kolejowego Podkarpacia z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

53/1334/19

13.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum zaufania.

53/1335/19

13.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Carpathian Route – exploring, promoting and protecting the richness of the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” („Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”) realizowanego w ramach funduszy norweskich i EOG.

53/1336/19

13.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr LII/862/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej.

53/1337/19

13.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr I/15/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

53/1338/19

13.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 60 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

53/1339/19

13.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały przyjmującej treść umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

53/1340/19

13.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019 – 2023.

53/1341/19

13.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.

53/1342/19

13.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

53/1343/19

13.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”.

53/1344/19

13.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

53/1345/19

13.06.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1268_19.pdf)Uchwała Nr 53_1268_19.pdf377 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1269_19.pdf)Uchwała Nr 53_1269_19.pdf2065 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1270_19.pdf)Uchwała Nr 53_1270_19.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1271_19.pdf)Uchwała Nr 53_1271_19.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1272_19.pdf)Uchwała Nr 53_1272_19.pdf18356 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1273_19.pdf)Uchwała Nr 53_1273_19.pdf483 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1274_19.pdf)Uchwała Nr 53_1274_19.pdf27292 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1275_19.zip)Uchwała Nr 53_1275_19.zip19713 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1276_19.pdf)Uchwała Nr 53_1276_19.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1277_19.pdf)Uchwała Nr 53_1277_19.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1278_19.zip)Uchwała Nr 53_1278_19.zip22444 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1279_19.pdf)Uchwała Nr 53_1279_19.pdf4115 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1280_19.pdf)Uchwała Nr 53_1280_19.pdf2790 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1281_19.pdf)Uchwała Nr 53_1281_19.pdf2047 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1282_19.pdf)Uchwała Nr 53_1282_19.pdf3445 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1283_19.pdf)Uchwała Nr 53_1283_19.pdf1937 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1284_19.pdf)Uchwała Nr 53_1284_19.pdf2574 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1285_19.pdf)Uchwała Nr 53_1285_19.pdf27812 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1286_19.pdf)Uchwała Nr 53_1286_19.pdf1219 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1287_19.pdf)Uchwała Nr 53_1287_19.pdf7375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1288_19.pdf)Uchwała Nr 53_1288_19.pdf1204 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1289_19.pdf)Uchwała Nr 53_1289_19.pdf851 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1290_19.pdf)Uchwała Nr 53_1290_19.pdf17060 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1291_19.pdf)Uchwała Nr 53_1291_19.pdf2409 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1292_19.pdf)Uchwała Nr 53_1292_19.pdf761 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1293_19.pdf)Uchwała Nr 53_1293_19.pdf602 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1294_19.pdf)Uchwała Nr 53_1294_19.pdf709 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1295_19.pdf)Uchwała Nr 53_1295_19.pdf710 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1296_19.pdf)Uchwała Nr 53_1296_19.pdf568 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1297_19.pdf)Uchwała Nr 53_1297_19.pdf746 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1298_19.pdf)Uchwała Nr 53_1298_19.pdf584 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1299_19.pdf)Uchwała Nr 53_1299_19.pdf587 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1300_19.pdf)Uchwała Nr 53_1300_19.pdf772 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1301_19.pdf)Uchwała Nr 53_1301_19.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1302_19.pdf)Uchwała Nr 53_1302_19.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1303_19.pdf)Uchwała Nr 53_1303_19.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1304_19.pdf)Uchwała Nr 53_1304_19.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1305_19.pdf)Uchwała Nr 53_1305_19.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1306_19.pdf)Uchwała Nr 53_1306_19.pdf540 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1307_19.pdf)Uchwała Nr 53_1307_19.pdf583 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1308_19.pdf)Uchwała Nr 53_1308_19.pdf542 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1309_19.pdf)Uchwała Nr 53_1309_19.pdf587 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1310_19.pdf)Uchwała Nr 53_1310_19.pdf610 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1311_19.pdf)Uchwała Nr 53_1311_19.pdf557 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1312_19.pdf)Uchwała Nr 53_1312_19.pdf572 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1313_19.pdf)Uchwała Nr 53_1313_19.pdf542 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1314_19.pdf)Uchwała Nr 53_1314_19.pdf538 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1315_19.pdf)Uchwała Nr 53_1315_19.pdf546 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1316_19.pdf)Uchwała Nr 53_1316_19.pdf540 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1317_19.pdf)Uchwała Nr 53_1317_19.pdf593 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1318_19.pdf)Uchwała Nr 53_1318_19.pdf563 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1319_19.pdf)Uchwała Nr 53_1319_19.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1320_19.pdf)Uchwała Nr 53_1320_19.pdf1416 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1321_19.pdf)Uchwała Nr 53_1321_19.pdf3980 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1322_19.pdf)Uchwała Nr 53_1322_19.pdf901 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1323_19.pdf)Uchwała Nr 53_1323_19.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1324_19.pdf)Uchwała Nr 53_1324_19.pdf2150 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1325_19.pdf)Uchwała Nr 53_1325_19.pdf2539 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1326_19.pdf)Uchwała Nr 53_1326_19.pdf2683 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1327_19.pdf)Uchwała Nr 53_1327_19.pdf391 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1328_19.pdf)Uchwała Nr 53_1328_19.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1329_19.pdf)Uchwała Nr 53_1329_19.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1330_19.pdf)Uchwała Nr 53_1330_19.pdf1512 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1331_19.pdf)Uchwała Nr 53_1331_19.pdf1239 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1332_19.pdf)Uchwała Nr 53_1332_19.pdf4004 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1333_19.pdf)Uchwała Nr 53_1333_19.pdf1109 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1334_19.pdf)Uchwała Nr 53_1334_19.pdf887 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1335_19.pdf)Uchwała Nr 53_1335_19.pdf2060 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1336_19.pdf)Uchwała Nr 53_1336_19.pdf1028 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1337_19.pdf)Uchwała Nr 53_1337_19.pdf1115 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr_53_1338_19.pdf)Uchwała Nr_53_1338_19.pdf2121 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1339_19.pdf)Uchwała Nr 53_1339_19.pdf3849 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1340_19.zip)Uchwała Nr 53_1340_19.zip99351 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1341_19.pdf)Uchwała Nr 53_1341_19.pdf1699 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1342_19.pdf)Uchwała Nr 53_1342_19.pdf1864 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1343_19.pdf)Uchwała Nr 53_1343_19.pdf2622 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1344_19.pdf)Uchwała Nr 53_1344_19.pdf16040 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 53_1345_19.zip)Uchwała Nr 53_1345_19.zip22914 kB