Numer uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot - w sprawie:

57/1394/19

26.06.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

57/1395/19

26.06.2019 r.

zmian regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

57/1396/19

26.06.2019 r.

przyjęcia do konsultacji projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

57/1397/19

26.06.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

57/1398/19

26.06.2019 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

57/1399/19

26.06.2019 r.

przyjęcia zaktualizowanego Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność.

57/1400/19

26.06.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Regionalnej.

57/1401/19

26.06.2019 r.

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.

57/1402/19

26.06.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0037/17 pn. „Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice” realizowanego przez Gminę Padew Narodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

57/1403/19

26.06.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17 pn. Wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka realizowanego przez Gminę Adamówka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

57/1404/19

26.06.2019 r.

odstąpienia od przyznania dofinansowania dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0008/17 pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – Etap I” planowanego do realizacji przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

57/1405/19

26.06.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 32/831/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020(nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-004/18 pomoc de minimis).

57/1406/19

26.06.2019 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

57/1407/19

26.06.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

57/1408/19

26.06.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”.

57/1409/19

26.06.2019 r.

zamieszczenia materiału reklamowego Województwa Podkarpackiego w dwutygodniku „Wiadomości Turystyczne” wydawanym przez Wydawnictwo Eurosystem w Warszawie.

57/1410/19

26.06.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

57/1411/19

26.06.2019 r.

wdrożenia dziennika elektronicznego w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle od roku szkolnego 2019/2020.

57/1412/19

26.06.2019 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

57/1413/19

26.06.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

57/1414/19

26.06.2019 r.

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

57/1415/19

26.06.2019 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

57/1416/19

26.06.2019 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

57/1417/19

26.06.2019 r.

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

57/1418/19

26.06.2019 r.

przyjęcia do realizacji zmienionego Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 dla Województwa Podkarpackiego w zakresie Działania 8 Plan Komunikacyjny.

57/1419/19

26.06.2019 r.

przyjęcia do realizacji zmienionego Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 dla Województwa Podkarpackiego z wyłączeniem Działania 8 Plan Komunikacyjny.

57/1420/19

26.06.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

57/1421/19

26.06.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

57/1422/19

26.06.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Media - Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

57/1423/19

26.06.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności.

57/1424/19

26.06.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

57/1425/19

26.06.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

57/1426/19

26.06.2019 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r.