Numer Uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot - w sprawie:

59/1427/19

02.07.2019 r.

udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Departamentu Gospodarki Regionalnej do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Umowy partnerskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w zakresie projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, nr PLSK.01.01.00-00.0116/17.

59/1428/19

02.07.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0025/16 pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

59/1429/19

02.07.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

59/1430/19

02.07.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

59/1431/19

02.07.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

59/1432/19

02.07.2019 r.

zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

59/1433/19

02.07.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

59/1434/19

02.07.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

59/1435/19

02.07.2019 r.

przyznania/nieprzyznania uczelniom dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 roku.

59/1436/19

02.07.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

59/1437/19

02.07.2019 r.

określenia wzorów wniosków o przyznanie stypendium oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

59/1438/19

02.07.2019 r.

wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

59/1439/19

02.07.2019 r.

udzielenia upoważnienia.

59/1440/19

02.07.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

59/1441/19

02.07.2019 r.

wyrażenia zgody na zbycie Spółki pod firmą Zarząd Dóbr Smolin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Beneficjenta w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na rzecz Spółki pod firmą Zarząd Dóbr Smolin spółka cywilna.

59/1442/19

02.07.2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr 57/1420/19 w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

59/1443/19

02.07.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

59/1444/19

02.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie.