Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

75/1947/19

17.09.2019 r.

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.01.00-IZ.00-18-002/19 (edycja II).

75/1948/19

17.09.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

75/1949/19

17.09.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

75/1950/19

17.09.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

75/1951/19

17.09.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

75/1952/19

17.09.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

75/1953/19

17.09.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

75/1954/19

17.09.2019 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia dróg powiatowych swojej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg gminnych przeznaczonych do pozbawienia swojej kategorii, na terenie powiatu jasielskiego.

75/1955/19

17.09.2019 r.

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok, dla których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem tworzącym.

75/1956/19

17.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

75/1957/19

17.09.2019 r.

powołania Zespołu do spraw własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

75/1958/19

17.09.2019 r.

zmiany uchwały nr 333/7164/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwałą nr 452/9442/18 z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą nr 485/10258/18 z dnia 23 października 2018 r., uchwałą nr 3/44/18 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 62/1518/19 z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 63/1575/19 z dnia 23 lipca 2019 r. oraz uchwałą nr 69/1810/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

75/1959/19

17.09.2019 r.

wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu nr RPPK.06.01.00-18-0012/17 oraz projektu RPPK.06.01.00-18-0013/17 z listy rezerwowej w ramach konkursu ogólnego nr RPPK.06.01.00-IZ.00-18-001/17 w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działaniu 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 413/8638/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r.

75/1960/19

17.09.2019 r.

wyboru projektu z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwały nr 36/907/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r.

75/1961/19

17.09.2019 r.

przyjęcia Regulaminu Naboru Wniosków o Kwalifikację Dostawców Usług oraz Walidację Usług w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

75/1962/19

17.09.2019 r.

przyjęcia Regulaminu Naboru Wniosków o umieszczenie w Wykazie Niezależnych Doradców w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

75/1963/19

17.09.2019 r.

zmiany Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

75/1964/19

17.09.2019 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

75/1965/19

17.09.2019 r.

zmiany Uchwały nr 227/4601/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, zmienionej Uchwałą nr 275/5496/17 z dnia 21 lutego 2017 r. oraz Uchwałą nr 46/1155/19 z dnia 21 maja 2019 r.

75/1966/19

17.09.2019 r.

złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w Spółce Media-Sys Sp. z o.o.

75/1967/19

17.09.2019 r.

złożenia oświadczenia o objęciu udziałów w Spółce „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

75/1968/19

17.09.2019 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

75/1969/19

17.09.2019 r.

zmian w składzie Naukowej Rady Programowej działającej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

75/1970/19

17.09.2019 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

75/1971/19

17.09.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

75/1972/19

17.09.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

75/1973/19

17.09.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

75/1974/19

17.09.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

75/1975/19

17.09.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

75/1976/19

17.09.2019 r.

Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2019/2020.

75/1977/19

17.09.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2019/2020.

75/1978/19

17.09.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie dwóch foteli ginekologicznych oraz dwóch aparatów KTG.

75/1979/19

17.09.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na przyjęcie darowizny.

75/1980/19

17.09.2019 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

75/1981/19

17.09.2019 r.

wydania opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kamień na lata 2013-2028”.

75/1982/19

17.09.2019 r.

wydania opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zarszyn na lata 2019 – 2034”.

75/1983/19

17.09.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

75/1984/19

17.09.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

75/1985/19

17.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

75/1986/19

17.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042.