Numer Uchwały Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

150/3314/20

05.05.2020 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

150/3315/20

05.05.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

150/3316/20

05.05.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0013/18 pn. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

150/3317/20

05.05.2020 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0412/17-00 z dnia 16 sierpnia 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa małej elektrowni słonecznej o mocy do 200 KW przez PROEN Sp. z o.o.” realizowanego przez PROEN Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

150/3318/20

05.05.2020 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0426/17-00 z dnia 16 sierpnia 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa małej elektrowni słonecznej o mocy do 200 KW przez PROEN Sp. z o.o. Sp. k.” realizowanego przez PROEN Sp. z o.o. Sp. k. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

150/3319/20

05.05.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0045/17 realizowanego przez Zeto - Rzeszów Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

150/3320/20

05.05.2020 r.

przystąpienia do opracowania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030.

150/3321/20

05.05.2020 r.

powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030.

150/3322/20

05.05.2020 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

150/3323/20

05.05.2020 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

150/3324/20

05.05.2020 r.

ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

150/3325/20

05.05.2020 r.

przyznania odprawy dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

150/3326/20

05.05.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

150/3327/20

05.05.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

150/3328/20

05.05.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

150/3329/20

05.05.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”.

150/3330/20

05.05.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk”.

150/3331/20

05.05.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”.

150/3332/20

05.05.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”.

150/3333/20

05.05.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”.

150/3334/20

05.05.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R”.

150/3335/20

05.05.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

150/3336/20

05.05.2020 r.

przyjęcia projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

150/3337/20

05.05.2020 r.

podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2020.

150/3338/20

05.05.2020 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

150/3339/20

05.05.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2405/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

150/3340/20

05.05.2020 r.

powołania Zespołu do spraw aktualizacji Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2016.

150/3341/20

05.05.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

150/3342/20

05.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

150/3343/20

05.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

150/3344/20

05.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu części gruntu wraz z budynkiem M położonym w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1.

150/3345/20

05.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności do nieruchomości na rzecz Gminy Żurawica.

150/3346/20

05.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”.