Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

152/3351/20

12.05.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 44/1095/19 z dnia 4 maja 2019 r. w sprawie akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

152/3352/20

12.05.2020 r.

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

152/3353/20

12.05.2020 r.

akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

152/3354/20

12.05.2020 r.

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

152/3355/20

12.05.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 454/9479/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru Umowy o świadczenie usług eksperckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 ( z późn. zm.).

152/3356/20

12.05.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 75/1957/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

152/3357/20

12.05.2020 r.

przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019.

152/3358/20

12.05.2020 r.

przyjęcia Zasad wsparcia w ramach pomocy technicznej RPO WP 2014-2020 realizacji przedsięwzięć w formule project pipeline.

152/3359/20

12.05.2020 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie nadzwyczajnym projektu Województwa Podkarpackiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-009/20.

152/3360/20

12.05.2020 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”, w trybie nadzwyczajnym w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-009/20.

152/3361/20

12.05.2020 r.

przyjęcia projektu stanowiska negocjacyjnego Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego renegocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

152/3362/20

12.05.2020 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 140/3157/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030.

152/3363/20

12.05.2020 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

152/3364/20

12.05.2020 r.

przedstawienia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

152/3365/20

12.05.2020 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” na rzecz Gminy Jeżowe.

152/3366/20

12.05.2020 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia odcinka drogi powiatowej swojej kategorii celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych, na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego.

152/3367/20

12.05.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „POLREGIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

152/3368/20

12.05.2020 r.

wyrażenia dla p. o. dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

152/3369/20

12.05.2020 r.

upoważnienia dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

152/3370/20

12.05.2020 r.

nieprzyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2020 r.

152/3371/20

12.05.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.

152/3372/20

12.05.2020 r.

wyrażenia zgody na wykonanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie robót remontowo-budowlanych na nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

152/3373/20

12.05.2020 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

152/3374/20

12.05.2020 r.

zatwierdzenia listy ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla Konkursu nr 4/2020 ogłoszonego w dniu 12 listopada 2019 r. oraz listy rezerwowej.

152/3375/20

12.05.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 126/2938/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”.

152/3376/20

12.05.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wymiana lamp operacyjnych i pił do cięcia mostka na Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiochirurgii”.

152/3377/20

12.05.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup 3 używanych ambulansów wraz z wyposażaniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ”.

152/3378/20

12.05.2020 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

152/3379/20

12.05.2020 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

152/3380/20

12.05.2020 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

152/3381/20

12.05.2020 r.

przekazania sprawozdania finansowego za 2019 r. Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

152/3382/20

12.05.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

152/3383/20

12.05.2020 r.

ustalenia wykazu zadań inwestycyjnych wyznaczonych do ujęcia w rozliczeniu wykorzystania środków I transzy pożyczki długoterminowej pozyskanej w 2019 roku z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB).

152/3384/20

12.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia „EUROMONTANA”.

152/3385/20

12.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Lekcja: Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”.

152/3386/20

12.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

152/3387/20

12.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

152/3388/20

12.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

152/3389/20

12.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

152/3390/20

12.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

152/3391/20

12.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045.

152/3392/20

12.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.