Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

163/3469/20

02.06.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

163/3470/20

02.06.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

163/3471/20

02.06.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

163/3472/20

02.06.2020 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

163/3473/20

02.06.2020 r.

zmiany składu osobowego Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 powołanej uchwałą Nr 174/3555/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2016 r. z późn. zm.

163/3474/20

02.06.2020 r.

upoważnienia Koordynatora Biura Informacji o Funduszach Europejskich do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

163/3475/20

02.06.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

163/3476/20

02.06.2020 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

163/3477/20

02.06.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wiśniowa.

163/3478/20

02.06.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 126/2935/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku.

163/3479/20

02.06.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2905/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2020 roku.

163/3480/20

02.06.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

163/3481/20

02.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 122/2851/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” – nabór I.

163/3482/20

02.06.2020 r.

wdrożenia dziennika elektronicznego w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie od roku szkolnego 2020/2021.

163/3483/20

02.06.2020 r.

wyznaczenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego.

163/3484/20

02.06.2020 r.

utworzenia inicjatywy specjalnej Pociąg do kultury dla podróżujących pociągiem „Wojak Szwejk”.

163/3485/20

02.06.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

163/3486/20

02.06.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

163/3487/20

02.06.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

163/3488/20

02.06.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

163/3489/20

02.06.2020 r.

wprowadzenia „Zasad przekazywania sprawozdań w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez Województwo Podkarpackie”.

163/3490/20

02.06.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych uczęszczających do ponadpodstawowych szkół mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

163/3491/20

02.06.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

163/3492/20

02.06.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

163/3493/20

02.06.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.

163/3494/20

02.06.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.

163/3495/20

02.06.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę nr LXII/986/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, zmienionej uchwałami Nr XVII/271/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. i Nr XXI/348/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2020 r.