Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

169/3551/20

22.06.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyznania dotacji celowych w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego.

169/3552/20

22.06.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu części gruntu wraz z budynkiem M położonym w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1.

169/3553/20

22.06.2020 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum zaufania.

169/3554/20

22.06.2020 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

169/3555/20

22.06.2020 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045.