Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

173/3592/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 152/3353/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

173/3593/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 152/3354/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

173/3594/20

30.06.2020 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

173/3595/20

30.06.2020 r.

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.6 Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

173/3596/20

30.06.2020 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020.

173/3597/20

30.06.2020 r.

zmiany uchwały nr 173/3596/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020.

173/3598/20

30.06.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 realizowanego przez Witko Zdzisław WOOD-POOL w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

173/3599/20

30.06.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

173/3600/20

30.06.2020 r.

przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.6 Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20.

173/3601/20

30.06.2020 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.6 Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20.

173/3602/20

30.06.2020 r.

zawarcia aneksu nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/53/14 z dnia 11 kwietnia 2014 r. dotyczącej realizacji projektu  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

173/3603/20

30.06.2020 r.

zaopiniowania wniosku Pana Łukasza Pelczara – Biuro Projektów „Nafta – Gaz” Sp. z o.o. (ul. Ducala 11, 38-200 Jasło), pełnomocnika inwestora – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddziału Geologii i Eksploatacji, (ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok) z dnia 10 czerwca 2020 r., znak: TJ 246.814.MJ.ŁP.2020.

173/3604/20

30.06.2020 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 133/3070/20 z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Komitetu Sterującego oraz Zespołu roboczego ds. zarządzania projektem pn.: „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

173/3605/20

30.06.2020 r.

zawarcia aneksu nr 4 do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 roku.

173/3606/20

30.06.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

173/3607/20

30.06.2020 r.

pełnomocnictwa do występowania przed Urzędem Transportu Kolejowego. 

173/3608/20

30.06.2020 r.

pełnomocnictwa do występowania do terenowych organów Transportowego Dozoru Technicznego.

173/3609/20

30.06.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

173/3610/20

30.06.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 126/2935/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku.

173/3611/20

30.06.2020 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

173/3612/20

30.06.2020 r.

ogłoszenia naboru formularzy zgłoszeniowych do Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”.

173/3613/20

30.06.2020 r.

wzoru umowy i sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze województwa podkarpackiego.

173/3614/20

30.06.2020 r.

ponownego rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Województwu Podkarpackiemu.

173/3615/20

30.06.2020 r.

udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku.

173/3616/20

30.06.2020 r.

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

173/3617/20

30.06.2020 r.

zmiany Uchwały nr 152/3374/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 maja 2020 r.

173/3618/20

30.06.2020 r.

przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

173/3619/20

30.06.2020 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

173/3620/20

30.06.2020 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

173/3621/20

30.06.2020 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

173/3622/20

30.06.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 150/3337/20 z dnia 5 maja 2020 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2020.

173/3623/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2416/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu.

173/3624/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2412/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

173/3625/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2411/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej.

173/3626/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2413/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

173/3627/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2409/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

173/3628/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2407/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore. 

173/3629/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2408/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

173/3630/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2406/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju.

173/3631/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2405/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie ze zmianami.

173/3632/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2414/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie.

173/3633/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2415/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie.

173/3634/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2410/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.

173/3635/20

30.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2404/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich.

173/3636/20

30.06.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2020.

173/3637/20

30.06.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

173/3638/20

30.06.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

173/3639/20

30.06.2020 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2020 r.

173/3640/20

30.06.2020 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

173/3641/20

30.06.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

173/3642/20

30.06.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3592_20.zip)Uchwała Nr 173_3592_20.zip1720 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3593_20.zip)Uchwała Nr 173_3593_20.zip13564 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3594_20.zip)Uchwała Nr 173_3594_20.zip23073 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3595_20.pdf)Uchwała Nr 173_3595_20.pdf54 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3596_20.pdf)Uchwała Nr 173_3596_20.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3597_20.pdf)Uchwała Nr 173_3597_20.pdf389 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3598_20.pdf)Uchwała Nr 173_3598_20.pdf121 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3599_20.pdf)Uchwała Nr 173_3599_20.pdf94 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3600_20.zip)Uchwała Nr 173_3600_20.zip10231 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3601_20.pdf)Uchwała Nr 173_3601_20.pdf215 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3602_20.pdf)Uchwała Nr 173_3602_20.pdf167 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3603_20.pdf)Uchwała Nr 173_3603_20.pdf131 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3604_20.pdf)Uchwała Nr 173_3604_20.pdf147 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3605_20.pdf)Uchwała Nr 173_3605_20.pdf239 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3606_20.pdf)Uchwała Nr 173_3606_20.pdf73 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3607_20.pdf)Uchwała Nr 173_3607_20.pdf52 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3608_20.pdf)Uchwała Nr 173_3608_20.pdf70 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3609_20.pdf)Uchwała Nr 173_3609_20.pdf60 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3610_20.pdf)Uchwała Nr 173_3610_20.pdf134 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3611_20.pdf)Uchwała Nr 173_3611_20.pdf202 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3612_20.pdf)Uchwała Nr 173_3612_20.pdf62 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3613_20.pdf)Uchwała Nr 173_3613_20.pdf721 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3614_20.pdf)Uchwała Nr 173_3614_20.pdf95 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3615_20.pdf)Uchwała Nr 173_3615_20.pdf109 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3616_20.pdf)Uchwała Nr 173_3616_20.pdf100 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3617_20.pdf)Uchwała Nr 173_3617_20.pdf282 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3618_20.pdf)Uchwała Nr 173_3618_20.pdf57 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3619_20.pdf)Uchwała Nr 173_3619_20.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3620_20.pdf)Uchwała Nr 173_3620_20.pdf125 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3621_20.pdf)Uchwała Nr 173_3621_20.pdf51 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3622_20.pdf)Uchwała Nr 173_3622_20.pdf71 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3623_20.pdf)Uchwała Nr 173_3623_20.pdf169 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3624_20.pdf)Uchwała Nr 173_3624_20.pdf175 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3625_20.pdf)Uchwała Nr 173_3625_20.pdf175 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3626_20.pdf)Uchwała Nr 173_3626_20.pdf168 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3627_20.pdf)Uchwała Nr 173_3627_20.pdf177 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3628_20.pdf)Uchwała Nr 173_3628_20.pdf176 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3629_20.pdf)Uchwała Nr 173_3629_20.pdf190 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3630_20.pdf)Uchwała Nr 173_3630_20.pdf170 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3631_20.pdf)Uchwała Nr 173_3631_20.pdf182 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3632_20.pdf)Uchwała Nr 173_3632_20.pdf177 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3633_20.pdf)Uchwała Nr 173_3633_20.pdf166 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3634_20.pdf)Uchwała Nr 173_3634_20.pdf174 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3635_20.pdf)Uchwała Nr 173_3635_20.pdf171 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3636_20.pdf)Uchwała Nr 173_3636_20.pdf169 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3637_20.pdf)Uchwała Nr 173_3637_20.pdf129 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3638_20.pdf)Uchwała Nr 173_3638_20.pdf68 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3639_20.pdf)Uchwała Nr 173_3639_20.pdf530 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3640_20.pdf)Uchwała Nr 173_3640_20.pdf95 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3641_20.pdf)Uchwała Nr 173_3641_20.pdf39 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 173_3642_20.pdf)Uchwała Nr 173_3642_20.pdf73 kB