Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

176/3653/20

07.07.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w celu realizacji przedsięwzięć w formule project pipeline w ramach projektu „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027”.

176/3654/20

07.07.2020 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-015/20.

176/3655/20

07.07.2020 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-015/20.

176/3656/20

07.07.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0027/19 realizowanego przez WhyNotTravel Sp. z o. o. Sp. k. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

176/3657/20

07.07.2020 r.

zaopiniowania wniosku Pani Elżbiety Maj – Biuro Projektów OTS-IP Sp. z o.o. (ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków), pełnomocnika inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) z dnia 18 czerwca 2020 r. znak: OTS/EM/788/20.

176/3658/20

07.07.2020 r.

zmiany składu osobowego Zespołu Zarządzania Projektem dla projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

176/3659/20

07.07.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020 r. realizowanych przez Biuro „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie”.

176/3660/20

07.07.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wojaszówka.

176/3661/20

07.07.2020 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

176/3662/20

07.07.2020 r.

przyjęcia nazwy „Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna” dla usługi realizowanej jako kolejowe przewozy aglomeracyjne na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz powiązanych funkcjonalnie ościennych Gmin.

176/3663/20

07.07.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

176/3664/20

07.07.2020 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.

176/3665/20

07.07.2020 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.

176/3666/20

07.07.2020 r.

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

176/3667/20

07.07.2020 r.

określenia wzorów wniosków o przyznanie stypendium oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

176/3668/20

07.07.2020 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

176/3669/20

07.07.2020 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

176/3670/20

07.07.2020 r.

wyrażenia zgody na zawarcie ugody sądowej.

176/3671/20

07.07.2020 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego w pociągach wakacyjnych relacji Zagórz – Sanok – Łupków.

176/3672/20

07.07.2020 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia powierzchni w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki.

176/3673/20

07.07.2020 r.

wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

176/3674/20

07.07.2020 r.

ustanowienia służebności gruntowej.

176/3675/20

07.07.2020 r.

zmiany uchwały Nr 420/8782/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

176/3676/20

07.07.2020 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

176/3677/20

07.07.2020 r.

zmiany Uchwały nr 165/3523/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020.

176/3678/20

07.07.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na udostępnienie oraz późniejsze przekazanie Wojewodzie Podkarpackiemu radiowych stacji retransmisyjnych na potrzeby prowadzenia jednej dyspozytorni medycznej w województwie podkarpackim.

176/3679/20

07.07.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

176/3680/20

07.07.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

176/3681/20

07.07.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy.