Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

192/3936/20

25.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

192/3937/20

25.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

192/3938/20

25.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

192/3939/20

25.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

192/3940/20

25.08.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

192/3941/20

25.08.2020 r.

aktualizacji Harmonogramu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

192/3942/20

25.08.2020 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

192/3943/20

25.08.2020 r.

przyjęcia listy projektów do Krajowego Planu Odbudowy.

192/3944/20

25.08.2020 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-016/20.

192/3945/20

25.08.2020 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-016/20.

192/3946/20

25.08.2020 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

192/3947/20

25.08.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 73/1896/19 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-007/19.

192/3948/20

25.08.2020 r.

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

192/3949/20

25.08.2020 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Gazociąg DN 400 Sędziszów – Tarnów – budowa przekroczenia rzeki Wisłoka metodą przewiertu kierunkowego, L=0,3 km”.

192/3950/20

25.08.2020 r.

podpisania Aneksu nr 5 do Umowy partnerskiej zawartej dnia 10 marca 2017 roku na rzecz realizacji Projektu pozakonkursowego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

192/3951/20

25.08.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

192/3952/20

25.08.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Trzebownisko.

192/3953/20

25.08.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 145/3249/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

192/3954/20

25.08.2020 r.

odwołania ze stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

192/3955/20

25.08.2020 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

192/3956/20

25.08.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Voice Net Spółka Akcyjna.

192/3957/20

25.08.2020 r.

wykonania działań promocyjnych podczas XX Dożynek Województwa Podkarpackiego.

192/3958/20

25.08.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

192/3959/20

25.08.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.

192/3960/20

25.08.2020 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” – II edycja na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2020 roku.

192/3961/20

25.08.2020 r.

uznania niecelowości i nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. VIII Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

192/3962/20

25.08.2020 r.

przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników ponownych konsultacji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zwieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.

192/3963/20

25.08.2020 r.

przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników ponownych konsultacji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.

192/3964/20

25.08.2020 r.

wydania opinii do projektu dokumentu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne do 2030 r.”

192/3965/20

25.08.2020 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: Zdrowe ciało, zdrowy duch przez Fundację Kompas.

192/3966/20

25.08.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 182/3806/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2020r. zmienionej Uchwałą Nr 184/3846/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia grantu i ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

192/3967/20

25.08.2020 r.

przyznania grantów w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

192/3968/20

25.08.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

192/3969/20

25.08.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

192/3970/20

25.08.2020 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2020 r.

192/3971/20

25.08.2020 r.

przyjęcia skonsolidowanego bilansu Województwa Podkarpackiego za 2019 rok.

192/3972/20

25.08.2020 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie roli „Solidarności” w budowie wolnej Polski i Europy.