Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

209/4243/20

13.10.2020 r.

przyjęcia zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

209/4244/20

13.10.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0004/20 pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej”, realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

209/4245/20

13.10.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0013/17
pn.: „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap I” realizowanego przez Powiat Rzeszowski w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

209/4246/20

13.10.2020 r.

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

209/4247/20

13.10.2020 r.

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.06.02.01-18-0001/20 pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

209/4248/20

13.10.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi i Z-cy dyrektora Departamentu Gospodarki Regionalnej.

209/4249/20

13.10.2020 r.

uchwalenia aktualizacji Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

209/4250/20

13.10.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 146/3269/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup ambulansu z wyposażeniem specjalistycznym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

209/4251/20

13.10.2020 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Wymiana lampy RTG w Tomografie Komputerowym w Klinicznym Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej KSW Nr 1”.

209/4252/20

13.10.2020 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

209/4253/20

13.10.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

209/4254/20

13.10.2020 r.

przyznania stypendiów w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

209/4255/20

13.10.2020 r.

przyznania nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

209/4256/20

13.10.2020 r.

wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie nauczania w formie zdalnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

209/4257/20

13.10.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2904/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2020 roku.

209/4258/20

13.10.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dydnia.

209/4259/20

13.10.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

209/4260/20

13.10.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

209/4261/20

13.10.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

209/4262/20

13.10.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

209/4263/20

13.10.2020 r.

wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu będącego samorządową wojewódzką osobą prawną.

209/4264/20

13.10.2020 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

209/4265/20

13.10.2020 r.

powołania Zespołu ds. przygotowania postępowania dotyczącego wyłonienia instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

209/4266/20

13.10.2020 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas przedsięwzięcia pn. V Ogólnopolska Konferencja Prawno-Medyczna pt. „Prawo i Medycyna wobec chorób zakaźnych”.

209/4267/20

13.10.2020 r.

wyboru przedstawiciela Województwa Podkarpackiego do składu Rady Muzealnej przy Muzeum Historycznym w Sanoku.

209/4268/20

13.10.2020 r.

przesunięcia terminu rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

209/4269/20

13.10.2020 r.

przyjęcia darowizny od firmy Greinplast Sp. z o.o.

209/4270/20

13.10.2020 r.

przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

209/4271/20

13.10.2020 r.

wydania opinii do projektu dokumentu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Rzeszowa”.

209/4272/20

13.10.2020 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 147/3280/20 z dnia
22 kwietnia 2020r. oraz Nr 182/3800/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

209/4273/20

13.10.2020 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

209/4274/20

13.10.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

209/4275/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ.

209/4276/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

209/4277/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.

209/4278/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/430/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza.

209/4279/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/431/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta i Gminy Zagórz.

209/4280/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania śp. Panu Stanisławowi Padykule Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

209/4281/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie części lokalu o łącznej powierzchni 77,18 m² położonego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 79/3.

209/4282/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na przedłużenie umowy dzierżawy.

209/4283/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii.na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii.

209/4284/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXII/357/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.