Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

 
Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

209/4243/20

13.10.2020 r.

przyjęcia zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

209/4244/20

13.10.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0004/20 pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej”, realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

209/4245/20

13.10.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0013/17
pn.: „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap I” realizowanego przez Powiat Rzeszowski w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

209/4246/20

13.10.2020 r.

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

209/4247/20

13.10.2020 r.

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.06.02.01-18-0001/20 pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

209/4248/20

13.10.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi i Z-cy dyrektora Departamentu Gospodarki Regionalnej.

209/4249/20

13.10.2020 r.

uchwalenia aktualizacji Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

209/4250/20

13.10.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 146/3269/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup ambulansu z wyposażeniem specjalistycznym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

209/4251/20

13.10.2020 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Wymiana lampy RTG w Tomografie Komputerowym w Klinicznym Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej KSW Nr 1”.

209/4252/20

13.10.2020 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

209/4253/20

13.10.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

209/4254/20

13.10.2020 r.

przyznania stypendiów w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

209/4255/20

13.10.2020 r.

przyznania nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

209/4256/20

13.10.2020 r.

wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie nauczania w formie zdalnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

209/4257/20

13.10.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2904/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2020 roku.

209/4258/20

13.10.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dydnia.

209/4259/20

13.10.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

209/4260/20

13.10.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

209/4261/20

13.10.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

209/4262/20

13.10.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

209/4263/20

13.10.2020 r.

wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu będącego samorządową wojewódzką osobą prawną.

209/4264/20

13.10.2020 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

209/4265/20

13.10.2020 r.

powołania Zespołu ds. przygotowania postępowania dotyczącego wyłonienia instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

209/4266/20

13.10.2020 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas przedsięwzięcia pn. V Ogólnopolska Konferencja Prawno-Medyczna pt. „Prawo i Medycyna wobec chorób zakaźnych”.

209/4267/20

13.10.2020 r.

wyboru przedstawiciela Województwa Podkarpackiego do składu Rady Muzealnej przy Muzeum Historycznym w Sanoku.

209/4268/20

13.10.2020 r.

przesunięcia terminu rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

209/4269/20

13.10.2020 r.

przyjęcia darowizny od firmy Greinplast Sp. z o.o.

209/4270/20

13.10.2020 r.

przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

209/4271/20

13.10.2020 r.

wydania opinii do projektu dokumentu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Rzeszowa”.

209/4272/20

13.10.2020 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 147/3280/20 z dnia
22 kwietnia 2020r. oraz Nr 182/3800/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

209/4273/20

13.10.2020 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

209/4274/20

13.10.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

209/4275/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ.

209/4276/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

209/4277/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.

209/4278/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/430/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza.

209/4279/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/431/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta i Gminy Zagórz.

209/4280/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania śp. Panu Stanisławowi Padykule Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

209/4281/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie części lokalu o łącznej powierzchni 77,18 m² położonego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 79/3.

209/4282/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na przedłużenie umowy dzierżawy.

209/4283/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii.na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii.

209/4284/20

13.10.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXII/357/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4243_20.zip)Uchwała_Nr_209_4243_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz927 kB2020-11-10 12:472020-11-10 12:47
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4244_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4244_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz143 kB2020-11-10 12:482020-11-10 12:48
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4245_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4245_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz179 kB2020-11-10 12:492020-11-10 12:49
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4246_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4246_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz616 kB2020-11-10 12:492020-11-10 12:49
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4247_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4247_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz621 kB2020-11-10 12:492020-11-10 12:49
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4248_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4248_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz127 kB2020-11-10 12:532020-11-10 12:53
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4249_20.zip)Uchwała_Nr_209_4249_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz1486 kB2020-11-10 12:542020-11-10 12:54
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4250_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4250_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz137 kB2020-11-10 12:552020-11-10 12:55
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4251_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4251_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz176 kB2020-11-10 12:552020-11-10 12:55
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4252_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4252_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz177 kB2020-11-10 12:552020-11-10 12:55
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4253_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4253_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz124 kB2020-11-10 13:012020-11-10 13:01
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4254_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4254_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz208 kB2020-11-10 13:012020-11-10 13:01
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4255_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4255_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz207 kB2020-11-10 13:042020-11-10 13:04
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4256_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4256_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz146 kB2020-11-10 13:052020-11-10 13:05
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4257_20.zip)Uchwała_Nr_209_4257_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz272 kB2020-11-10 13:052020-11-10 13:05
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4258_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4258_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz128 kB2020-11-10 13:052020-11-10 13:05
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4259_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4259_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz105 kB2020-11-10 13:062020-11-10 13:06
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4260_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4260_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz136 kB2020-11-10 13:062020-11-10 13:06
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4261_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4261_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz130 kB2020-11-10 13:062020-11-10 13:06
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4262_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4262_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz102 kB2020-11-10 13:072020-11-10 13:07
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4263_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4263_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz127 kB2020-11-10 13:102020-11-10 13:10
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4264_20.zip)Uchwała_Nr_209_4264_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz798 kB2020-11-10 13:102020-11-10 13:10
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4265_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4265_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz134 kB2020-11-10 13:112020-11-10 13:11
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4266_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4266_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz127 kB2020-11-10 13:112020-11-10 13:11
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4267_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4267_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz125 kB2020-11-10 13:112020-11-10 13:11
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4268_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4268_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz126 kB2020-11-10 13:112020-11-10 13:11
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4269_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4269_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz137 kB2020-11-10 13:112020-11-10 13:11
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4270_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4270_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz125 kB2020-11-10 13:342020-11-10 13:34
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4271_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4271_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz161 kB2020-11-10 13:352020-11-10 13:35
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4272_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4272_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz126 kB2020-11-10 13:352020-11-10 13:35
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4273_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4273_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz126 kB2020-11-10 13:352020-11-10 13:35
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4274_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4274_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz139 kB2020-11-10 13:352020-11-10 13:35
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4275_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4275_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz156 kB2020-11-10 13:362020-11-10 13:36
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4276_20.zip)Uchwała_Nr_209_4276_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz614 kB2020-11-10 13:362020-11-10 13:36
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4277_20.zip)Uchwała_Nr_209_4277_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz740 kB2020-11-10 13:362020-11-10 13:36
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4278_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4278_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz157 kB2020-11-10 13:362020-11-10 13:36
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4279_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4279_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz156 kB2020-11-10 13:362020-11-10 13:36
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4280_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4280_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz165 kB2020-11-10 13:372020-11-10 13:37
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4281_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4281_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz157 kB2020-11-10 13:372020-11-10 13:37
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4282_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4282_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz156 kB2020-11-10 13:372020-11-10 13:37
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4283_20.zip)Uchwała_Nr_209_4283_20.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz132043 kB2020-11-10 13:462020-11-10 13:46
Pobierz plik (Uchwała_Nr_209_4284_20.pdf)Uchwała_Nr_209_4284_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz193 kB2020-11-10 13:402020-11-10 13:40

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi