Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

251/4948/21

09.02.2021 r.

wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

251/4949/21

09.02.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/3946/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

251/4950/21

09.02.2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr 73/1896/19 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 z późn.zm.

251/4951/21

09.02.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna).

251/4952/21

09.02.2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr 225/4462/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-014/20 (edycja V).

251/4953/21

09.02.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0035/17 realizowanego przez „Stowarzyszenie B-4”, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

251/4954/21

09.02.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voice Net Spółka Akcyjna.

251/4955/21

09.02.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

251/4956/21

09.02.2021 r.

zatwierdzenia Rocznego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2021 rok.

251/4957/21

09.02.2021 r.

wyznaczenia do dokonania czynności.

251/4958/21

09.02.2021 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021 r. realizowanych przez Biuro Informacji o Funduszach Europejskich.

251/4959/21

09.02.2021 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

251/4960/21

09.02.2021 r.

zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

251/4961/21

09.02.2021 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna”.

251/4962/21

09.02.2021 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na przyjęcie darowizny.

251/4963/21

09.02.2021 r.

zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2021.

251/4964/21

09.02.2021 r.

przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2021.

251/4965/21

09.02.2021 r.

przyznania dotacji podmiotowej Podkarpackiemu Centrum Medycznemu w Rzeszowie SPZOZ na zadanie „Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej”.

251/4966/21

09.02.2021 r.

podziału środków finansowych.

251/4967/21

09.02.2021 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

251/4968/21

09.02.2021 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021r.

251/4969/21

09.02.2021 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

251/4970/21

09.02.2021 r.

wystąpienia o wydanie opinii dotyczących powołania dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

251/4971/21

09.02.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

251/4972/21

09.02.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

251/4973/21

09.02.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

251/4974/21

09.02.2021 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Stanowiska wyrażającego poparcie dla utworzenia Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat.