Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Posiedzenie Nr 296 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniach 6 - 7 lipca 2021 r.

Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

296/5787/21

06.07.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

296/5788/21

06.07.2021 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030.

296/5789/21

06.07.2021 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Ogólnopolskie obchody Dnia Diabetyka, 40-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i 100-lecia odkrycia insuliny”.

296/5790/21

06.07.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.04.05.00-18-0001/21 pn.: „Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

296/5791/21

06.07.2021 r.

terminu zakończenia realizacji projektów: nr RPPK.05.02.00-18-0003/17 pn. Budowa terminalu przeładunkowego na Stacji PKP LHS w Woli Baranowskiej w miejscowości Knapy oraz nr RPPK.05.02.00-18-0001/18 pn. Budowa Terminala Przeładunkowego firmy PKP LHS sp. z o.o. na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych RPO WP na lata 2014 2020.

296/5792/21

06.07.2021 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu
nr RPPK.03.03.01-18-0004/20 pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej”, realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

296/5793/21

06.07.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0002/20 pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020.

296/5794/21

06.07.2021 r.

stopnia osiągnięcia w okresie trwałości wskaźników rezultatu dla projektu nr RPPK.02.01.00-18-136/10 pn. „Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013” zrealizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

296/5795/21

06.07.2021 r.

stopnia osiągnięcia w okresie trwałości wskaźników rezultatu dla projektów zrealizowanych w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

296/5796/21

06.07.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stubno na lata
2021-2030.

296/5797/21

06.07.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

296/5798/21

06.07.2021 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup karetki neonatologicznej na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

296/5799/21

06.07.2021 r.

zawarcia Umowy z Gminą Jarocin.

296/5800/21

06.07.2021 r.

zawarcia Umowy z Gminą Dynów.

296/5801/21

06.07.2021 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

296/5802/21

06.07.2021 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

296/5803/21

06.07.2021 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

296/5804/21

06.07.2021 r.

rozpatrzenia wniosku Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego o odwołanie dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego
Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

296/5805/21

06.07.2021 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wojaszówka.

296/5806/21

06.07.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 257/5112/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku.

296/5807/21

06.07.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

296/5808/21

06.07.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

296/5809/21

06.07.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

296/5810/21

06.07.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

296/5811/21

06.07.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

296/5812/21

06.07.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

296/5813/21

06.07.2021 r.

zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

296/5814/21

06.07.2021 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia odcinka drogi powiatowej swojej kategorii celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych, na terenie powiatu kolbuszowskiego.

296/5815/21

06.07.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 285/5634/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

296/5816/21

06.07.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

296/5817/21

06.07.2021 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

296/5818/21

06.07.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

296/5819/21

06.07.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

296/5820/21

06.07.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4931/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

296/5821/21

06.07.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

296/5822/21

07.07.2021 r.

zawarcia aneksu nr 7 do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 roku.

296/5823/21

07.07.2021 r.

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

296/5824/21

07.07.2021 r.

wprowadzenia zmian w uchwale nr 163/3484/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie utworzeniu inicjatywy specjalnej Pociąg do kultury dla podróżujących pociągiem „Wojak Szwejk”.

296/5825/21

07.07.2021 r.

jednostronnego rozwiązania umowy Nr EN-IV.515.2.34.2.2020 na realizację działania pn. „Carpatia Bad 2020” w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku ze skutkiem natychmiastowym.

296/5826/21

07.07.2021 r.

zamiaru odwołania ze stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

296/5827/21

07.07.2021 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

296/5828/21

07.07.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

296/5829/21

07.07.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 274/5448/21 z dnia 4 maja 2021 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021.

296/5830/21

07.07.2021 r.

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. 

296/5831/21

07.07.2021 r.

wyrażenia zgody na zainstalowanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie energoelektronicznego kompensatora aktywnego w budynku położonym przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

296/5832/21

07.07.2021 r.

zmiany Uchwały nr 236/4750/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15.11.2016 r. w sprawie udzieleniu upoważnienia.

296/5833/21

07.07.2021 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

296/5834/21

07.07.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 253/5003/21 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5787_21.pdf)Uchwała Nr 296_5787_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz124 kB2021-07-15 10:052021-07-15 10:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5788_21.pdf)Uchwała Nr 296_5788_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz146 kB2021-07-15 10:072021-07-15 10:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5789_21.pdf)Uchwała Nr 296_5789_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz129 kB2021-07-15 10:212021-07-15 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5790_21.pdf)Uchwała Nr 296_5790_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz203 kB2021-07-15 10:212021-07-15 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5791_21.pdf)Uchwała Nr 296_5791_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz210 kB2021-07-15 10:292021-07-15 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5792_21.pdf)Uchwała Nr 296_5792_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz163 kB2021-07-15 10:292021-07-15 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5793_21.pdf)Uchwała Nr 296_5793_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz173 kB2021-07-15 10:292021-07-15 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5794_21.zip)Uchwała Nr 296_5794_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz300 kB2021-07-15 10:292021-07-15 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5795_21.zip)Uchwała Nr 296_5795_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz482 kB2021-07-15 10:302021-07-15 10:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5796_21.pdf)Uchwała Nr 296_5796_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz215 kB2021-07-15 10:312021-07-15 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5797_21.zip)Uchwała Nr 296_5797_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz329 kB2021-07-15 10:322021-07-15 10:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5798_21.pdf)Uchwała Nr 296_5798_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz193 kB2021-07-15 10:322021-07-15 10:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5799_21.pdf)Uchwała Nr 296_5799_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz171 kB2021-07-15 10:322021-07-15 10:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5800_21.pdf)Uchwała Nr 296_5800_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz173 kB2021-07-15 10:322021-07-15 10:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5801_21.pdf)Uchwała Nr 296_5801_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz147 kB2021-07-15 10:332021-07-15 10:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5802_21.pdf)Uchwała Nr 296_5802_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz127 kB2021-07-15 10:332021-07-15 10:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5803_21.pdf)Uchwała Nr 296_5803_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz128 kB2021-07-15 10:332021-07-15 10:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5804_21.pdf)Uchwała Nr 296_5804_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz126 kB2021-07-15 10:342021-07-15 10:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5805_21.pdf)Uchwała Nr 296_5805_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz142 kB2021-07-15 10:352021-07-15 10:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5806_21.zip)Uchwała Nr 296_5806_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz232 kB2021-07-15 10:352021-07-15 10:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5807_21.pdf)Uchwała Nr 296_5807_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz148 kB2021-07-15 10:362021-07-15 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5808_21.pdf)Uchwała Nr 296_5808_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz150 kB2021-07-15 10:362021-07-15 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5809_21.pdf)Uchwała Nr 296_5809_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz148 kB2021-07-15 10:362021-07-15 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5810_21.pdf)Uchwała Nr 296_5810_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz145 kB2021-07-15 10:362021-07-15 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5811_21.pdf)Uchwała Nr 296_5811_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz145 kB2021-07-15 10:362021-07-15 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5812_21.pdf)Uchwała Nr 296_5812_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz147 kB2021-07-15 10:372021-07-15 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5813_21.zip)Uchwała Nr 296_5813_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz507 kB2021-07-15 10:372021-07-15 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5814_21.pdf)Uchwała Nr 296_5814_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz140 kB2021-07-15 10:372021-07-15 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5815_21.pdf)Uchwała Nr 296_5815_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz134 kB2021-07-15 10:372021-07-15 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5816_21.pdf)Uchwała Nr 296_5816_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz128 kB2021-07-15 10:542021-07-15 10:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5817_21.pdf)Uchwała Nr 296_5817_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz158 kB2021-07-15 10:542021-07-15 10:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5818_21.pdf)Uchwała Nr 296_5818_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz138 kB2021-07-15 10:552021-07-15 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5819_21.zip)Uchwała Nr 296_5819_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz241 kB2021-07-15 10:552021-07-15 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5820_21.zip)Uchwała Nr 296_5820_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz376 kB2021-07-15 10:552021-07-15 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5821_21.pdf)Uchwała Nr 296_5821_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz207 kB2021-07-15 10:552021-07-15 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5822_21.zip)Uchwała Nr 296_5822_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz532 kB2021-07-15 10:552021-07-15 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5823_21.zip)Uchwała Nr 296_5823_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz418 kB2021-07-15 10:552021-07-15 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5824_21.pdf)Uchwała Nr 296_5824_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz141 kB2021-07-15 10:562021-07-15 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5825_21.pdf)Uchwała Nr 296_5825_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz170 kB2021-07-15 10:562021-07-15 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5826_21.pdf)Uchwała Nr 296_5826_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz153 kB2021-07-15 10:562021-07-15 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5827_21.pdf)Uchwała Nr 296_5827_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz163 kB2021-07-15 10:562021-07-15 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5828_21.pdf)Uchwała Nr 296_5828_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz167 kB2021-07-15 10:572021-07-15 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5829_21.zip)Uchwała Nr 296_5829_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz968 kB2021-07-15 10:572021-07-15 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5830_21.pdf)Uchwała Nr 296_5830_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz128 kB2021-07-15 11:082021-07-15 11:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5831_21.pdf)Uchwała Nr 296_5831_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz144 kB2021-07-15 11:082021-07-15 11:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5832_21.zip)Uchwała Nr 296_5832_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz264 kB2021-07-15 11:082021-07-15 11:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5833_21.pdf)Uchwała Nr 296_5833_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek-Krauz128 kB2021-07-15 11:082021-07-15 11:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 296_5834_21.zip)Uchwała Nr 296_5834_21.zip[KZ] Karolina Ciołek-Krauz406 kB2021-07-15 12:182021-07-15 12:18

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi