Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Posiedzenie Nr 309 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

309/6108/21

31.08.2021 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2021 roku.

309/6109/21

31.08.2021 r.

przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.

309/6110/21

31.08.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

309/6111/21

31.08.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

309/6112/21

31.08.2021 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2021 r.

309/6113/21

31.08.2021 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

309/6114/21

31.08.2021 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

309/6115/21

31.08.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0030/17 pn. „Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przeworsk”, realizowanego przez Gminę Przeworsk, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

309/6116/21

31.08.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.06.02.01-18-0001/20 pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

309/6117/21

31.08.2021 r.

wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

309/6118/21

31.08.2021 r.

wydania opinii dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego OR Sanok zlokalizowanego na działce nr. ew. 1364/24 obręb ewidencyjny Grabówka, gmina Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.

309/6119/21

31.08.2021 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka i budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN600 MOP5,5 MPa relacji Granica Państwa – Węzeł Maćkowice na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr ewid. 106/8, 106/9, 106/29, 106/30, 879/1, 108/1, 108/2, 108/20, 108/28, 108/29, 108/18, 108/19, 108/14, 108/22, 108/25, 108/27, 108/21, 108/24, 852, 109/3, 109/4, obręb 0007, jednostka ewid.181310_2, w miejscowości Orzechowce, gm. Żurawica, powiat przemyski, województwo podkarpackie”.

309/6120/21

31.08.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 257/5112/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku.

309/6121/21

31.08.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4905/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku.

309/6122/21

31.08.2021 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik – etap I”.

309/6123/21

31.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

309/6124/21

31.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

309/6125/21

31.08.2021 r.

nieodpłatnego użyczenia Spółce POLREGIO Sp. z o.o. w dniu 1 września pojazdu szynowego typu SA 140 celem inauguracji uruchomienia połączeń kolejowych na linii nr 25 w relacji Dębica – Mielec – Dębica planowanych przez PKP PLK S.A.

309/6126/21

31.08.2021 r.

powołania na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie - Zdroju. 

309/6127/21

31.08.2021 r.

powierzenia obowiązków dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

309/6128/21

31.08.2021 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie zmiany uchwały Wspólników Spółki POLREGIO Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Wspólników Spółki POLREGIO Sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO
Sp. z o. o.

309/6129/21

31.08.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

309/6130/21

31.08.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju.

309/6131/21

31.08.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

309/6132/21

31.08.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

309/6133/21

31.08.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2021 roku.

309/6134/21

31.08.2021 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

309/6135/21

31.08.2021 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wołkowyja.

309/6136/21

31.08.2021 r.

wyrażenia zgody na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu kulinarnego „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”, który odbędzie się 4 i 5 września 2021 r. w Lublinie.

309/6137/21

31.08.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

309/6138/21

31.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa podkarpackiego.

309/6139/21

31.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie „Programu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie”.

309/6140/21

31.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie w sprawie uchwalenia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego”.

309/6141/21

31.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/994/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie".

309/6142/21

31.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/789/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 października 2013 r. sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.

309/6143/21

31.08.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/790/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 października 2013 r. w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6108_21.zip)Uchwała Nr 309_6108_21.zip[KZ] Karolina Ciołek5269 kB2021-09-08 08:082021-09-08 08:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6109_21.zip)Uchwała Nr 309_6109_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1882 kB2021-09-08 08:092021-09-08 08:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6110_21.pdf)Uchwała Nr 309_6110_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek140 kB2021-09-08 08:092021-09-08 08:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6111_21.pdf)Uchwała Nr 309_6111_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek144 kB2021-09-08 08:102021-09-08 08:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6112_21.zip)Uchwała Nr 309_6112_21.zip[KZ] Karolina Ciołek274 kB2021-09-08 08:102021-09-08 08:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6113_21.pdf)Uchwała Nr 309_6113_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-09-08 08:352021-09-08 08:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6114_21.zip)Uchwała Nr 309_6114_21.zip[KZ] Karolina Ciołek20919 kB2021-09-08 08:362021-09-08 08:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6115_21.pdf)Uchwała Nr 309_6115_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek165 kB2021-09-08 08:362021-09-08 08:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6116_21.pdf)Uchwała Nr 309_6116_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek199 kB2021-09-08 08:362021-09-08 08:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6117_21.pdf)Uchwała Nr 309_6117_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek377 kB2021-09-08 08:362021-09-08 08:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6118_21.pdf)Uchwała Nr 309_6118_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-09-08 08:362021-09-08 08:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6119_21.pdf)Uchwała Nr 309_6119_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-09-08 08:372021-09-08 08:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6120_21.zip)Uchwała Nr 309_6120_21.zip[KZ] Karolina Ciołek218 kB2021-09-08 08:372021-09-08 08:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6121_21.zip)Uchwała Nr 309_6121_21.zip[KZ] Karolina Ciołek221 kB2021-09-08 08:392021-09-08 08:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6122_21.pdf)Uchwała Nr 309_6122_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-09-08 08:392021-09-08 08:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6123_21.pdf)Uchwała Nr 309_6123_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2021-09-08 08:422021-09-08 08:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6124_21.pdf)Uchwała Nr 309_6124_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-09-08 08:422021-09-08 08:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6125_21.pdf)Uchwała Nr 309_6125_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-09-08 08:422021-09-08 08:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6126_21.pdf)Uchwała Nr 309_6126_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-09-08 08:432021-09-08 08:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6127_21.pdf)Uchwała Nr 309_6127_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-09-08 08:432021-09-08 08:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6128_21.zip)Uchwała Nr 309_6128_21.zip[KZ] Karolina Ciołek359 kB2021-09-08 08:482021-09-08 08:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6129_21.zip)Uchwała Nr 309_6129_21.zip[KZ] Karolina Ciołek343 kB2021-09-08 08:482021-09-08 08:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6130_21.pdf)Uchwała Nr 309_6130_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek122 kB2021-09-08 08:492021-09-08 08:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6131_21.pdf)Uchwała Nr 309_6131_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-09-08 08:492021-09-08 08:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6132_21.pdf)Uchwała Nr 309_6132_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek122 kB2021-09-08 08:492021-09-08 08:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6133_21.pdf)Uchwała Nr 309_6133_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-09-08 08:492021-09-08 08:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6134_21.zip)Uchwała Nr 309_6134_21.zip[KZ] Karolina Ciołek827 kB2021-09-08 08:502021-09-08 08:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6135_21.pdf)Uchwała Nr 309_6135_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-09-08 08:502021-09-08 08:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6136_21.pdf)Uchwała Nr 309_6136_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-09-08 08:502021-09-08 08:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6137_21.zip)Uchwała Nr 309_6137_21.zip[KZ] Karolina Ciołek418 kB2021-09-08 08:502021-09-08 08:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6138_21.pdf)Uchwała Nr 309_6138_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek158 kB2021-09-08 08:512021-09-08 08:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6139_21.zip)Uchwała Nr 309_6139_21.zip[KZ] Karolina Ciołek13617 kB2021-09-08 08:512021-09-08 08:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6140_21.pdf)Uchwała Nr 309_6140_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek193 kB2021-09-08 08:512021-09-08 08:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6141_21.pdf)Uchwała Nr 309_6141_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek213 kB2021-09-08 08:512021-09-08 08:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6142_21.pdf)Uchwała Nr 309_6142_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek195 kB2021-09-08 08:522021-09-08 08:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 309_6143_21.pdf)Uchwała Nr 309_6143_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek195 kB2021-09-08 08:522021-09-08 08:52

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi