Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Posiedzenie Nr 314 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 21 września 2021 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

314/6243/21

21.09.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

314/6244/21

21.09.2021 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

314/6245/21

21.09.2021 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 przyjętego Uchwałą Nr 73/1896/19 z dnia 10 września 2019 r.

314/6246/21

21.09.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Orły na lata 2021-2030.

314/6247/21

21.09.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030.

314/6248/21

21.09.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030.

314/6249/21

21.09.2021 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

314/6250/21

21.09.2021 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

314/6251/21

21.09.2021 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

314/6252/21

21.09.2021 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu DN300/DN400 Jarosław-Lubaczów na przekroczeniu rzeki San w Jarosławiu”.

314/6253/21

21.09.2021 r.

realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektów w ramach programu ERASMUS+.

314/6254/21

21.09.2021 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu wyposażenia Kuchni Głównej".

314/6255/21

21.09.2021 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie”.

314/6256/21

21.09.2021 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

314/6257/21

21.09.2021 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

314/6258/21

21.09.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

314/6259/21

21.09.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

314/6260/21

21.09.2021 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa”.

314/6261/21

21.09.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

314/6262/21

21.09.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Media - Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

314/6263/21

21.09.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

314/6264/21

21.09.2021 r.

powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

314/6265/21

21.09.2021 r.

Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022.

314/6266/21

21.09.2021 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego, na rok akademicki 2021/2022.

314/6267/21

21.09.2021 r.

uchylająca uchwałę w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.

314/6268/21

21.09.2021 r.

uchylająca uchwałę w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022.

314/6269/21

21.09.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

314/6270/21

21.09.2021 r.

wydania opinii do projektu aktualizacji dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jasła”.

314/6271/21

21.09.2021 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

314/6272/21

21.09.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr 284/5619/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli  Zarządu Województwa Podkarpackiego.

314/6273/21

21.09.2021 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”, ogłoszonego Uchwałą Nr 299/5907/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2021 r.

314/6274/21

21.09.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 59/1439/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie udzielenia upoważnienia.

314/6275/21

21.09.2021 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „ZORGANIZOWANIE I FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DYREKTORÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”.

314/6276/21

21.09.2021 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

314/6277/21

21.09.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

314/6278/21

21.09.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4931/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

314/6279/21

21.09.2021 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6243_21.zip)Uchwała Nr 314_6243_21.zip[KZ] Karolina Ciołek292 kB2021-09-29 08:392021-09-29 08:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6244_21.pdf)Uchwała Nr 314_6244_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek235 kB2021-09-29 08:392021-09-29 08:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6245_21.zip)Uchwała Nr 314_6245_21.zip[KZ] Karolina Ciołek524 kB2021-09-29 08:392021-09-29 08:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6246_21.pdf)Uchwała Nr 314_6246_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek201 kB2021-09-29 08:392021-09-29 08:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6247_21.pdf)Uchwała Nr 314_6247_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek200 kB2021-09-29 08:392021-09-29 08:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6248_21.pdf)Uchwała Nr 314_6248_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek201 kB2021-09-29 08:402021-09-29 08:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6249_21.pdf)Uchwała Nr 314_6249_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-09-29 08:402021-09-29 08:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6250_21.pdf)Uchwała Nr 314_6250_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-09-29 08:402021-09-29 08:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6251_21.pdf)Uchwała Nr 314_6251_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-09-29 08:402021-09-29 08:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6252_21.pdf)Uchwała Nr 314_6252_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek156 kB2021-09-29 08:412021-09-29 08:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6253_21.pdf)Uchwała Nr 314_6253_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-09-29 08:412021-09-29 08:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6254_21.pdf)Uchwała Nr 314_6254_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek292 kB2021-09-29 08:412021-09-29 08:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6255_21.pdf)Uchwała Nr 314_6255_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek178 kB2021-09-29 08:412021-09-29 08:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6256_21.pdf)Uchwała Nr 314_6256_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-09-29 08:412021-09-29 08:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6257_21.pdf)Uchwała Nr 314_6257_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-09-29 08:422021-09-29 08:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6258_21.pdf)Uchwała Nr 314_6258_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-09-29 08:422021-09-29 08:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6259_21.pdf)Uchwała Nr 314_6259_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2021-09-29 08:422021-09-29 08:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6260_21.pdf)Uchwała Nr 314_6260_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-09-29 08:422021-09-29 08:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6261_21.zip)Uchwała Nr 314_6261_21.zip[KZ] Karolina Ciołek298 kB2021-09-29 08:422021-09-29 08:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6262_21.pdf)Uchwała Nr 314_6262_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2021-09-29 08:432021-09-29 08:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6263_21.pdf)Uchwała Nr 314_6263_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-09-29 08:432021-09-29 08:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6264_21.pdf)Uchwała Nr 314_6264_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek192 kB2021-09-29 08:432021-09-29 08:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6265_21.zip)Uchwała Nr 314_6265_21.zip[KZ] Karolina Ciołek579 kB2021-09-29 08:432021-09-29 08:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6266_21.zip)Uchwała Nr 314_6266_21.zip[KZ] Karolina Ciołek249 kB2021-09-29 08:452021-09-29 08:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6267_21.pdf)Uchwała Nr 314_6267_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek161 kB2021-09-29 08:452021-09-29 08:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6268_21.pdf)Uchwała Nr 314_6268_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek161 kB2021-09-29 08:452021-09-29 08:45
Pobierz plik (Uchwała NR 314_6269_21.pdf)Uchwała NR 314_6269_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek143 kB2021-09-29 10:042021-09-29 10:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6270_21.pdf)Uchwała Nr 314_6270_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek159 kB2021-09-29 08:462021-09-29 08:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6271_21.pdf)Uchwała Nr 314_6271_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-09-29 08:462021-09-29 08:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6272_21.pdf)Uchwała Nr 314_6272_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-09-29 08:472021-09-29 08:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6273_21.pdf)Uchwała Nr 314_6273_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek140 kB2021-09-29 08:472021-09-29 08:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6274_21.pdf)Uchwała Nr 314_6274_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek145 kB2021-09-29 08:482021-09-29 08:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6275_21.pdf)Uchwała Nr 314_6275_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-09-29 08:482021-09-29 08:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6276_21.pdf)Uchwała Nr 314_6276_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek142 kB2021-09-29 08:482021-09-29 08:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6277_21.zip)Uchwała Nr 314_6277_21.zip[KZ] Karolina Ciołek342 kB2021-09-29 08:492021-09-29 08:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6278_21.zip)Uchwała Nr 314_6278_21.zip[KZ] Karolina Ciołek319 kB2021-09-29 08:492021-09-29 08:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 314_6279_21.pdf)Uchwała Nr 314_6279_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-09-29 08:492021-09-29 08:49

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi