Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Wykaz uchwał podjetych podczas 456 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 24 stycznia 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

456/9406/23

24.01.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Nozdrzec.

456/9407/23

24.01.2023 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

456/9408/23

24.01.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0005/21 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”, realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

456/9409/23

24.01.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0005/18 pn. „Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie (dokumentacja projektowa + przedprojektowa)” realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

456/9410/23

24.01.2023 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

456/9411/23

24.01.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2023-2030.

456/9412/23

24.01.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031.

456/9413/23

24.01.2023 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2023 r. realizowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej.

456/9414/23

24.01.2023 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2023 r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej.

456/9415/23

24.01.2023 r.

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

456/9416/23

24.01.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na przyjęcie darowizn.

456/9417/23

24.01.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na przyjęcie darowizny.

456/9418/23

24.01.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na wynajęcie aktywów trwałych.

456/9419/23

24.01.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

456/9420/23

24.01.2023 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie zbędnych ruchomych aktywów trwałych.

456/9421/23

24.01.2023 r.

ustalenia planu wizytacji nadzorczych i kontroli na rok 2023 realizowany przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w podmiotach działalności leczniczej nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

456/9422/23

24.01.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w celu realizacji zadania pn. „Budowa Kompleksu Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pn. PODKARPACKIE CENTRUM MEDYCYNY DZIECIĘCEJ”.

456/9423/23

24.01.2023 r.

zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2023.

456/9424/23

24.01.2023 r.

przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2023.

456/9425/23

24.01.2023 r.

przyznania dotacji podmiotowej Podkarpackiemu Centrum Medycznemu w Rzeszowie SPZOZ na zadanie "Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej”.

456/9426/23

24.01.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”.

456/9427/23

24.01.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Wymiana dźwigu osobowego (windy) w budynku WZS w Rzeszowie”.

456/9428/23

24.01.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

456/9429/23

24.01.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

456/9430/23

24.01.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

456/9431/23

24.01.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

456/9432/23

24.01.2023 r.

współorganizacji spotkania noworocznego.

456/9433/23

24.01.2023 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

456/9434/23

24.01.2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 129/2799/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wyłaniania przedsięwzięć promocyjno- wizerunkowych Województwa Podkarpackiego.

456/9435/23

24.01.2023 r.

ogłoszenia otwartego konkursu Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2023 roku.

456/9436/23

24.01.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

456/9437/23

24.01.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Media-Sys Sp. z o.o.

456/9438/23

24.01.2023 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Media-Sys Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomień o zwoływaniu Walnych Zgromadzeń.

456/9439/23

24.01.2023 r.

zmiany uchwały Nr 330/6507/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Podkarpackiego.

456/9440/23

24.01.2023 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2023 roku.

456/9441/23

24.01.2023 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2023.

456/9442/23

24.01.2023 r.

ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. - Organizacja imprez sportowych.

456/9443/23

24.01.2023 r.

skierowania projektu uchwały o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023 do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

456/9444/23

24.01.2023 r.

określenia limitów stypendiów dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

456/9445/23

24.01.2023 r.

złożenia wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na opracowaniu programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa podkarpackiego na lata 2024-2028.

456/9446/23

24.01.2023 r.

udzielenia upoważnienia.

456/9447/23

24.01.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy.

456/9448/23

24.01.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy.

456/9449/23

24.01.2023 r.

zmiany uchwały Nr 449/9317/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie porozumienia przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

456/9450/23

24.01.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

456/9451/23

24.01.2023 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

456/9452/23

24.01.2023 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok”.

456/9453/23

24.01.2023 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w części ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z UE i BP związanych z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

456/9454/23

24.01.2023 r.

wyrażenia zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego – powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego.

456/9455/23

24.01.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

456/9456/23

24.01.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

456/9457/23

24.01.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 448/9304/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

456/9458/23

24.01.2023 r.

przekazania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

456/9459/23

24.01.2023 r.

przekazania Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

456/9460/23

24.01.2023 r.

przekazania Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

456/9461/23

24.01.2023 r.

przekazania kierownikom jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

456/9462/23

24.01.2023 r.

przekazania kierownikom jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9406_23.doc)Uchwała Nr 456_9406_23.doc[KZ] Robert Kłak49 kB2023-02-02 09:032023-02-02 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9407_23.docx)Uchwała Nr 456_9407_23.docx[KZ] Robert Kłak31 kB2023-02-02 09:032023-02-02 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9408_23.docx)Uchwała Nr 456_9408_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-02-02 09:042023-02-02 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9409_23.docx)Uchwała Nr 456_9409_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-02-02 09:042023-02-02 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9410_23.zip)Uchwała Nr 456_9410_23.zip[KZ] Robert Kłak63 kB2023-02-02 09:042023-02-02 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9411_23.docx)Uchwała Nr 456_9411_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-02-02 09:042023-02-02 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9412_23.docx)Uchwała Nr 456_9412_23.docx[KZ] Robert Kłak37 kB2023-02-02 09:042023-02-02 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9413_23.zip)Uchwała Nr 456_9413_23.zip[KZ] Robert Kłak46 kB2023-02-02 09:042023-02-02 09:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9414_23.zip)Uchwała Nr 456_9414_23.zip[KZ] Robert Kłak39 kB2023-02-02 09:052023-02-02 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9415_23.zip)Uchwała Nr 456_9415_23.zip[KZ] Robert Kłak45 kB2023-02-02 09:052023-02-02 09:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9416_23.doc)Uchwała Nr 456_9416_23.doc[KZ] Robert Kłak29 kB2023-02-02 09:452023-02-02 09:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9417_23.doc)Uchwała Nr 456_9417_23.doc[KZ] Robert Kłak28 kB2023-02-02 09:452023-02-02 09:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9418_23.doc)Uchwała Nr 456_9418_23.doc[KZ] Robert Kłak34 kB2023-02-02 09:452023-02-02 09:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9419_23.doc)Uchwała Nr 456_9419_23.doc[KZ] Robert Kłak28 kB2023-02-02 09:452023-02-02 09:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9420_23.doc)Uchwała Nr 456_9420_23.doc[KZ] Robert Kłak29 kB2023-02-02 09:462023-02-02 09:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9421_23.docx)Uchwała Nr 456_9421_23.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2023-02-02 09:462023-02-02 09:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9422_23.docx)Uchwała Nr 456_9422_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-02-02 09:462023-02-02 09:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9423_23.doc)Uchwała Nr 456_9423_23.doc[KZ] Robert Kłak98 kB2023-02-02 09:462023-02-02 09:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9424_23.doc)Uchwała Nr 456_9424_23.doc[KZ] Robert Kłak61 kB2023-02-02 09:462023-02-02 09:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9425_23.doc)Uchwała Nr 456_9425_23.doc[KZ] Robert Kłak79 kB2023-02-02 09:462023-02-02 09:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9426_23.docx)Uchwała Nr 456_9426_23.docx[KZ] Robert Kłak37 kB2023-02-02 09:592023-02-02 09:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9427_23.docx)Uchwała Nr 456_9427_23.docx[KZ] Robert Kłak34 kB2023-02-02 10:002023-02-02 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9428_23.doc)Uchwała Nr 456_9428_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-02-02 10:002023-02-02 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9429_23.doc)Uchwała Nr 456_9429_23.doc[KZ] Robert Kłak64 kB2023-02-02 10:002023-02-02 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9430_23.doc)Uchwała Nr 456_9430_23.doc[KZ] Robert Kłak65 kB2023-02-02 10:002023-02-02 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9431_23.doc)Uchwała Nr 456_9431_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-02-02 10:002023-02-02 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9432_23.docx)Uchwała Nr 456_9432_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-02-02 10:012023-02-02 10:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9433_23.zip)Uchwała Nr 456_9433_23.zip[KZ] Robert Kłak24 kB2023-02-02 10:012023-02-02 10:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9434_23.zip)Uchwała Nr 456_9434_23.zip[KZ] Robert Kłak143 kB2023-02-02 10:012023-02-02 10:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9435_23.doc)Uchwała Nr 456_9435_23.doc[KZ] Robert Kłak45 kB2023-02-02 10:012023-02-02 10:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9436_23.docx)Uchwała Nr 456_9436_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-02-02 10:272023-02-02 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9437_23.docx)Uchwała Nr 456_9437_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-02-02 10:272023-02-02 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9438_23.docx)Uchwała Nr 456_9438_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-02-02 10:382023-02-02 10:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9439_23.zip)Uchwała Nr 456_9439_23.zip[KZ] Robert Kłak35 kB2023-02-02 10:382023-02-02 10:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9440_23.zip)Uchwała Nr 456_9440_23.zip[KZ] Robert Kłak76 kB2023-02-02 10:382023-02-02 10:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9441_23.zip)Uchwała Nr 456_9441_23.zip[KZ] Robert Kłak99 kB2023-02-02 10:382023-02-02 10:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9442_23.docx)Uchwała Nr 456_9442_23.docx[KZ] Robert Kłak48 kB2023-02-02 10:392023-02-02 10:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9443_23.docx)Uchwała Nr 456_9443_23.docx[KZ] Robert Kłak36 kB2023-02-02 10:392023-02-02 10:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9444_23.docx)Uchwała Nr 456_9444_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-02-02 10:392023-02-02 10:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9445_23.docx)Uchwała Nr 456_9445_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-02-02 10:392023-02-02 10:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9446_23.docx)Uchwała Nr 456_9446_23.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2023-02-02 10:542023-02-02 10:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9447_23.docx)Uchwała Nr 456_9447_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-02-02 10:542023-02-02 10:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9448_23.docx)Uchwała Nr 456_9448_23.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2023-02-02 10:542023-02-02 10:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9449_23.docx)Uchwała Nr 456_9449_23.docx[KZ] Robert Kłak13 kB2023-02-02 10:542023-02-02 10:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9450_23.docx)Uchwała Nr 456_9450_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-02-02 10:552023-02-02 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9451_23.docx)Uchwała Nr 456_9451_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-02-02 11:002023-02-02 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9452_23.zip)Uchwała Nr 456_9452_23.zip[KZ] Robert Kłak479 kB2023-02-02 10:552023-02-02 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9453_23.docx)Uchwała Nr 456_9453_23.docx[KZ] Robert Kłak238 kB2023-02-02 10:552023-02-02 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9454_23.doc)Uchwała Nr 456_9454_23.doc[KZ] Robert Kłak36 kB2023-02-02 10:552023-02-02 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9455_23.doc)Uchwała Nr 456_9455_23.doc[KZ] Robert Kłak36 kB2023-02-02 10:552023-02-02 10:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9456_23.zip)Uchwała Nr 456_9456_23.zip[KZ] Robert Kłak90 kB2023-02-02 10:562023-02-02 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9457_23.zip)Uchwała Nr 456_9457_23.zip[KZ] Robert Kłak50 kB2023-02-02 10:562023-02-10 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9458_23.docx)Uchwała Nr 456_9458_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-02-02 10:562023-02-02 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9459_23.docx)Uchwała Nr 456_9459_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-02-02 11:092023-02-02 11:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9460_23.docx)Uchwała Nr 456_9460_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-02-02 11:092023-02-02 11:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9461_23.zip)Uchwała Nr 456_9461_23.zip[KZ] Robert Kłak31 kB2023-02-02 11:092023-02-02 11:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 456_9462_23.zip)Uchwała Nr 456_9462_23.zip[KZ] Robert Kłak30 kB2023-02-02 11:102023-02-02 11:10

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi