Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 468 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 7 marca 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

468/9694/23

07.03.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0004/18 pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz-Łupków (dokumentacja projektowa)”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

468/9695/23

07.03.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0085/17 realizowanego przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

468/9696/23

07.03.2023 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0011/20 realizowanego przez EUROTECH Sp. z o.o. w ramach I Osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

468/9697/23

07.03.2023 r.

promocji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

468/9698/23

07.03.2023 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla zadania
pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinków gazociągu DN500 i DN400/500 Rozwadów - Sandomierz”.

468/9699/23

07.03.2023 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla zadania
pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany wypłyconego odcinka gazociągu DN400/500 Rozwadów – Sandomierz w m. Charzewice i Turbia oraz wymiany odcinka zasilającego SRP Turbia wraz z ZZU i monoblokiem”.

468/9700/23

07.03.2023 r.

wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
pn.: „Zagospodarowanie odwiertów Ryszkowa Wola 8, Zapałów 3K - KGZ Jarosław”.

468/9701/23

07.03.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2023-2030.

468/9702/23

07.03.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031.

468/9703/23

07.03.2023 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022-2030.

468/9704/23

07.03.2023 r.

zawarcia aneksu nr 1 do umowy najmu lokalu użytkowego w Krośnie na potrzeby funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krośnie.

468/9705/23

07.03.2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 41/1029/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostki z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM.

468/9706/23

07.03.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację programów z zakresu promocji zdrowia.

468/9707/23

07.03.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy”.

468/9708/23

07.03.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu”.

468/9709/23

07.03.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1”.

468/9710/23

07.03.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa stacji wyjazdowej pogotowia ratunkowego.”

468/9711/23

07.03.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ na realizację zadania „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”.

468/9712/23

07.03.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ na realizację zadania „Zakup sprzętu medycznego”.

468/9713/23

07.03.2023 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności (poprzez rozbudowę i modernizację) e-usług zdrowotnych świadczonych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie”.

468/9714/23

07.03.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

468/9715/23

07.03.2023 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy i Miasta Strzyżów oświetlenia mostu na potoku „Dopływ spod Podlasu” wykonanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 w m. Godowa.

468/9716/23

07.03.2023 r.

przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2023 roku.

468/9717/23

07.03.2023 r.

przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2023 roku.

468/9718/23

07.03.2023 r.

przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2023 roku.

468/9719/23

07.03.2023 r.

przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2023 roku.

468/9720/23

07.03.2023 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

468/9721/23

07.03.2023 r.

ogłoszenia konkursu na realizację zadań promujących Fundusze Europejskie w ramach realizowanych projektów RPO WP 2014-2020 pn. „Fundusze Europejskie wokół nas” w 2023 r.

468/9722/23

07.03.2023 r.

zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia zasad współpracy przy organizacji Podkarpackich Pokazów Lotniczych.

468/9723/23

07.03.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/968/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

468/9724/23

07.03.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

468/9725/23

07.03.2023 r.

przekazania realizacji części projektu pod roboczą nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem” w komponencie związanym z budową trasy rowerowej do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

468/9726/23

07.03.2023 r.

ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2023 roku.

468/9727/23

07.03.2023 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2023 roku.

468/9728/23

07.03.2023 r.

wyrażenia zgody na odwołanie Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

468/9729/23

07.03.2023 r.

przyznania stypendium twórczego.

468/9730/23

07.03.2023 r.

wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o kontynuację dalszej współpracy w zakresie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

468/9731/23

07.03.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

468/9732/23

07.03.2023 r.

nawiązania partnerstwa i przystąpienia do współpracy w celu realizacji przedsięwzięcia „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie pomocy społecznej”.

468/9733/23

07.03.2023 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „POLREGIO” Spółka Akcyjna.

468/9734/23

07.03.2023 r.

udzielenia upoważnienia.

468/9735/23

07.03.2023 r.

nieodpłatnego przekazania tablic edukacyjnych.

468/9736/23

07.03.2023 r.

określenia organizacji, kosztów funkcjonowania oraz trybu powoływania członków i działania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

468/9737/23

07.03.2023 r.

wprowadzenia zasad przyznawania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych przez Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

468/9738/23

07.03.2023 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

468/9739/23

07.03.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

468/9740/23

07.03.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2023.

468/9741/23

07.03.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023”.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9694_23.docx)Uchwała Nr 468_9694_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-03-17 10:232023-03-17 10:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9695_23.doc)Uchwała Nr 468_9695_23.doc[KZ] Robert Kłak53 kB2023-03-17 10:232023-03-17 10:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9696_23.DOC)Uchwała Nr 468_9696_23.DOC[KZ] Robert Kłak54 kB2023-03-17 10:232023-03-17 10:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9697_23.zip)Uchwała Nr 468_9697_23.zip[KZ] Robert Kłak73 kB2023-03-17 10:242023-03-17 10:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9698_23.docx)Uchwała Nr 468_9698_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-03-17 10:242023-03-17 10:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9699_23.docx)Uchwała Nr 468_9699_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-03-17 10:242023-03-17 10:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9700_23.docx)Uchwała Nr 468_9700_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-03-17 10:242023-03-17 10:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9701_23.docx)Uchwała Nr 468_9701_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-03-17 10:312023-03-17 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9702_23.docx)Uchwała Nr 468_9702_23.docx[KZ] Robert Kłak35 kB2023-03-17 10:312023-03-17 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9703_23.docx)Uchwała Nr 468_9703_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-03-17 10:312023-03-17 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9704_23.zip)Uchwała Nr 468_9704_23.zip[KZ] Robert Kłak95 kB2023-03-17 10:312023-03-17 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9705_23.docx)Uchwała Nr 468_9705_23.docx[KZ] Robert Kłak59 kB2023-03-17 10:322023-03-17 10:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9706_23.docx)Uchwała Nr 468_9706_23.docx[KZ] Robert Kłak35 kB2023-03-17 10:322023-03-17 10:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9707_23.docx)Uchwała Nr 468_9707_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-03-17 10:322023-03-17 10:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9708_23.docx)Uchwała Nr 468_9708_23.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2023-03-17 10:322023-03-17 10:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9709_23.docx)Uchwała Nr 468_9709_23.docx[KZ] Robert Kłak47 kB2023-03-17 10:322023-03-17 11:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9710_23.docx)Uchwała Nr 468_9710_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-03-17 10:562023-03-17 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9711_23.docx)Uchwała Nr 468_9711_23.docx[KZ] Robert Kłak36 kB2023-03-17 10:562023-03-17 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9712_23.docx)Uchwała Nr 468_9712_23.docx[KZ] Robert Kłak35 kB2023-03-17 10:562023-03-17 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9713_23.docx)Uchwała Nr 468_9713_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-03-17 10:562023-03-17 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9714_23.doc)Uchwała Nr 468_9714_23.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2023-03-17 10:562023-03-17 10:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9715_23.docx)Uchwała Nr 468_9715_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-03-17 10:572023-03-17 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9716_23.zip)Uchwała Nr 468_9716_23.zip[KZ] Robert Kłak28 kB2023-03-17 10:572023-03-17 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9717_23.zip)Uchwała Nr 468_9717_23.zip[KZ] Robert Kłak23 kB2023-03-17 10:572023-03-17 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9718_23.zip)Uchwała Nr 468_9718_23.zip[KZ] Robert Kłak23 kB2023-03-17 10:572023-03-17 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9719_23.zip)Uchwała Nr 468_9719_23.zip[KZ] Robert Kłak28 kB2023-03-17 10:572023-03-17 10:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9720_23.docx)Uchwała Nr 468_9720_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-03-17 11:042023-03-17 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9721_23.zip)Uchwała Nr 468_9721_23.zip[KZ] Robert Kłak703 kB2023-03-17 11:042023-03-17 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9722_23.zip)Uchwała Nr 468_9722_23.zip[KZ] Robert Kłak51 kB2023-03-17 11:042023-03-17 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9723_23.docx)Uchwała Nr 468_9723_23.docx[KZ] Robert Kłak37 kB2023-03-17 11:042023-03-17 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9724_23.docx)Uchwała Nr 468_9724_23.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2023-03-17 11:042023-03-17 11:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9725_23.docx)Uchwała Nr 468_9725_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-03-17 11:052023-03-17 11:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9726_23.zip)Uchwała Nr 468_9726_23.zip[KZ] Robert Kłak421 kB2023-03-17 11:052023-03-17 11:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9727_23.doc)Uchwała Nr 468_9727_23.doc[KZ] Robert Kłak58 kB2023-03-17 11:052023-03-17 11:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9728_23.docx)Uchwała Nr 468_9728_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-03-17 11:052023-03-17 11:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9729_23.docx)Uchwała Nr 468_9729_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-03-17 11:052023-03-17 11:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9730_23.docx)Uchwała Nr 468_9730_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-03-17 11:142023-03-17 11:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9731_23.docx)Uchwała Nr 468_9731_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-03-17 11:142023-03-17 11:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9732_23.docx)Uchwała Nr 468_9732_23.docx[KZ] Robert Kłak107 kB2023-03-17 11:142023-03-17 11:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9733_23.doc)Uchwała Nr 468_9733_23.doc[KZ] Robert Kłak30 kB2023-03-17 11:142023-03-17 11:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9734_23.docx)Uchwała Nr 468_9734_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-03-17 11:142023-03-17 11:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9735_23.docx)Uchwała Nr 468_9735_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-03-17 11:152023-03-17 11:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9736_23.doc)Uchwała Nr 468_9736_23.doc[KZ] Robert Kłak71 kB2023-03-17 11:152023-03-17 11:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9737_23.zip)Uchwała Nr 468_9737_23.zip[KZ] Robert Kłak428 kB2023-03-17 11:152023-03-17 11:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9738_23.docx)Uchwała Nr 468_9738_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-03-17 11:152023-03-17 11:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9739_23.zip)Uchwała Nr 468_9739_23.zip[KZ] Robert Kłak73 kB2023-03-17 11:152023-03-17 11:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9740_23.docx)Uchwała Nr 468_9740_23.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2023-03-17 11:162023-03-17 11:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 468_9741_23.zip)Uchwała Nr 468_9741_23.zip[KZ] Robert Kłak455 kB2023-03-17 11:162023-03-17 11:16

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi