Termin składania ofert upłynął w dniu 01.10.2013 r. o godz. 10:00

Znak sprawy: OR-IV.272.2.62.2013