Ogłoszenie z dnia 19 czerwca 2020 r., znak: OS-I.7222.19.3.2020.MH

Ogłoszenie z dnia 16 czerwca 2020 r., znak: OS-I.7222.3.9.2019.MH

Sąd Rejonowy w Przemyślu, Sygn. akt II K195/17

Wyciąg z wyroku

Sąd Rejonowy w Przemyślu II Wydział Karny informuje, że prawomocnym wyrokiemz dnia 11 stycznia 2019r, sygn. II K 195/17, następnie zmienionym przez Sąd Okręgowy wPrzemyślu II Wydział Karny w dniu 29 stycznia 2020r, sygn. akt II Ka 229/19 skazał Mirosława Witolda Karapytę, s. Dymitra i Wiery z d. Kuczura, ur. 1l.12.1960r w Jarosławiu, za to że:

Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu.

Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr LIX/930/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 18 września 2018 r., poz. 3937), Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty nabór na Partnera do przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020