Ogłoszenie z dnia 9 wrzesnia 2020 r., znak: OS0I.7222.79.1.2020.MH

Ogłoszenie z dnia 9 września 2020 r., znak; OS-I.7222.16.20.2020.MH

Ogłoszenie z dnia 1 września 2020 r., znak: OS-I.7222.8.15.2019.RD

Sąd Rejonowy w Przemyślu, Sygn. akt II K195/17

Wyciąg z wyroku

Sąd Rejonowy w Przemyślu II Wydział Karny informuje, że prawomocnym wyrokiemz dnia 11 stycznia 2019r, sygn. II K 195/17, następnie zmienionym przez Sąd Okręgowy wPrzemyślu II Wydział Karny w dniu 29 stycznia 2020r, sygn. akt II Ka 229/19 skazał Mirosława Witolda Karapytę, s. Dymitra i Wiery z d. Kuczura, ur. 1l.12.1960r w Jarosławiu, za to że:

Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu.

Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.