Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Czego dotyczy sprawa?

Zgodnie z art. 10 ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - przedmiot lub substancję powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, uznaje się za produkt uboczny niebędący odpadem, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;
 2. przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;
 3. przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;
 4. przedmiot lub substancja spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania danego przedmiotu lub danej substancji i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi;
 5. przedmiot lub substancja spełniają szczegółowe warunki uznania danego przedmiotu lub danej substancji za produkt uboczny, jeżeli zostały one określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy o odpadach.

Kogo dotyczy?

Wytwórcy przedmiotu lub substancji powstających w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, który jest zainteresowany uzyskaniem potwierdzenia spełnienia warunków uznania tego przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Podstawa prawna:

Art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wymagane dokumenty:

Wytwórca przedmiotu lub substancji, jest obowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce ich wytwarzania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o odpadach zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny zawiera:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny;
 4. wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz ich masy;
 5. opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja, i procesu, w którym zostaną one wykorzystane;
 6. informacje wskazujące na spełnienie warunków, o których mowa w art. 10 ustawy o odpadach.

Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny dołącza się dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10 ustawy o odpadach. Dowodami mogą być w szczególności umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Opłaty:

Wydanie decyzji potwierdzającą spełnienie warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa Wykaz numerów rachunków bankowych.

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do zgłoszenia.

Jak i gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub

złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter)

lub

przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

Tryb odwoławczy:

Od decyzji potwierdzającej spełnienie warunków uznania za produkt uboczny albo stwierdzającej niespełnienie tych warunków przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

Decyzję potwierdzającą spełnienie warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Marszałek województwa, wydaje decyzję po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce wytwarzania przedmiotu lub substancji.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed wydaniem opinii, może przeprowadzić kontrolę w zakresie objętym zgłoszeniem uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. W kontroli, może uczestniczyć marszałek województwa.

W przypadku negatywnej opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska marszałek województwa wydaje decyzję stwierdzającą niespełnienie warunków uznania za produkt uboczny.

W przypadku dokonywania zmian w procesie produkcyjnym, w którym powstają przedmiot lub substancja uznane za produkt uboczny, lub w procesie, w którym są one wykorzystywane, wytwórca przedmiotu lub substancji jest obowiązany do dokonania nowego zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Przepisów dotyczących obowiązku przedłożenia zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny nie stosuje się do przedmiotów lub substancji, które spełniają warunki uznania za produkt uboczny, stanowiących produkty przetworzenia drewna takich jak kora, strużyny, odziomki pomanipulacyjne, wałki połuszczarskie, trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy i inne pochodzące z przetworzenia tych produktów, w tym brykiety i pelety, stanowiących mechanicznie przetworzony naturalny surowiec drzewny niezawierający jakichkolwiek innych substancji.

Zakazuje się łącznego magazynowania produktów ubocznych i odpadów, a także magazynowania produktów ubocznych w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

Przedmioty lub substancje, które przestały spełniać warunki uznania za produkt uboczny, o których mowa w art. 10  ustawy o odpadach, są odpadami.

Kontakt w sprawie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

ul. Lubelska 4

Wykaz numerów telefonów

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi