Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Opis sprawy/zadania

Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wymaga uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Zgoda jest wydawana, w drodze decyzji, przez marszałka województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Właściwość miejscową organu określa się według miejsca lokalizacji składowiska odpadów.

Kogo dotyczy

Obowiązek uzyskania decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części dotyczy zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, składowiskiem odpadów obojętnych oraz składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wniosek o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, powinien zawierać:

  1. datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części;
  2. określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem;
  3. określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją;
  4. termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek do pobrania: Nie dotyczy - wniosek jest dokumentacją.

Opłaty

Decyzja wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części podlega opłacie skarbowej w wysokości 500,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wykaz numerów rachunków bankowych

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

ul. Lubelska 4

Wykaz numerów telefonów

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter)

lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Art. 146 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Decyzja wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części odbywa się w trybie decyzji administracyjnej.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, na podstawie złożonego wniosku, po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów nie jest wymagane, jeżeli potrzeba zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Jeżeli określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, lub określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem lub tą rekultywacją wymaga zmiany instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany równocześnie z wnioskiem o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części złożyć wniosek o zatwierdzenie nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.

W myśl art. 136 ustawy o odpadach zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych. Gmina może utworzyć podmiot niebędący taką jednostką w celu prowadzenia gminnego składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zarządzający składowiskiem winien zawiadomić marszałka województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wykonaniu prac rekultywacyjnych określonych w decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi