Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Opis sprawy/zadania

Zatwierdzanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez marszałka województwa, na podstawie złożonego wniosku, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Właściwość miejscową organu określa się według miejsca lokalizacji składowiska odpadów.

Kogo dotyczy

Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dotyczy zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, składowiskiem odpadów obojętnych oraz składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów powinien spełniać wymagania określone w art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;
 2. informację o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów;
 3. informację o proponowanej formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 125 ustawy o odpadach.

Do wniosku o zatwierdzanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów należy dołączyć:

 1. instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokalizowane składowisko wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną;
 3. kopię świadectwa stwierdzającego kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów;
 4. zaświadczenie o niekaralności zarządzającego składowiskiem:
  1. w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, także jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną, a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów winna obejmować fazę eksploatacyjną oraz fazę poeksploatacyjną i zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;
 2. określenie typu składowiska odpadów;
 3. określenie, czy na składowisku odpadów, którego dotyczy instrukcja, jeżeli jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zostały wydzielone części, na których mają być składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych;
 4. rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów;
 5. roczną i całkowitą masę odpadów dopuszczonych do składowania;
 6. docelową rzędną (maksymalną wysokość składowania) i pojemność składowiska odpadów;
 7. rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte na tym składowisku odpadów, zamiast innych materiałów, w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, oraz sposób ich użycia;
 8. wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów;
 9. wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych;
 10. określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów;
 11. określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej;
 12. określenie godzin otwarcia składowiska odpadów;
 13. określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych;
 14. określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów;
 15. określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań, o których mowa w art. 117 ustawy o odpadach;
 16. określenie planu awaryjnego, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów;
 17. sposób technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunek jego rekultywacji;
 18. inne działania prowadzone na składowisku odpadów dotyczące prowadzenia i nadzoru nad składowiskiem odpadów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów posiadającego instrukcję prowadzenia składowiska odpadów odbywa się na zasadach ustalonych w tej instrukcji.

W przypadku wydobywania odpadów ze składowiska odpadów, instrukcja prowadzenia składowiska odpadów, zgodnie z art. 143 ust. 3 ustawy o odpadach, powinna dodatkowo określać:

 1. rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do wydobycia;
 2. techniczny sposób wydobywania odpadów;
 3.  sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko;
 4. opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko;
 5. opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w przypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych. 

Wniosek do pobrania - Nie dotyczy - wniosek jest dokumentacją. 

Opłaty

Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów podlega opłacie skarbowej w wysokości 505,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:

Wykaz numerów rachunków bankowych 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

ul. Lubelska 4

Wykaz numerów telefonów

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter)

lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP 

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy. 

Podstawa prawna

Art. 129  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów odbywa się w trybie decyzji administracyjnej. 

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgodnie z art.  125 ust. 1-4 ustawy o odpadach:

 1. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w związku z prowadzeniem składowiska odpadów.
 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.
 3. Zabezpieczenie w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy wskazany przez organ wydający decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, a zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej jest składane do organu wydającego tę decyzję.
 4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiązania w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 4, na rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1.

Depozyt należy wpłacać na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:

Santander Bank Polska S.A. Nr 06 1090 2750 0000 0001 4798 0541

Zgodnie z art.  128  ustawy o odpadach zarządzający składowiskiem odpadów może rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu składowiska odpadów po uzyskaniu kolejno:

 1. pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 2. pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów;
 3. decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

Na podstawie art.  134 właściwy organ odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, w przypadku gdy:

 1. zarządzający składowiskiem odpadów nie posiada tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną;
 2. sposób prowadzenia składowiska odpadów jest sprzeczny z pozwoleniem na budowę;
 3. sposób prowadzenia składowiska odpadów mógłby powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska;
 4. kierownik składowiska odpadów nie posiada świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów;
 5. zarządzający składowiskiem odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą albo wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku lub za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 6. wobec zarządzającego składowiskiem prawomocnie orzeczono karę pieniężną za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

W myśl art. 136 ustawy o odpadach zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych. Gmina może utworzyć podmiot niebędący taką jednostką w celu prowadzenia gminnego składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi