Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Marszałek województwa na podstawie art. 49 ustawy o odpadach prowadzi rejestr podmiotów:

 1. wprowadzających produkty,
 2. wprowadzających produkty w opakowaniach,
 3. prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 4. gospodarujących odpadami,
 5. będących przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach wpis do w/w rejestru dokonywany jest na wniosek lub z urzędu, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 49 ust. 3 i ust. 4 ustawy o odpadach wpisu do rejestru dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na:

 • miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, w przypadku wpisu na wniosek oraz wpisu do rejestru z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach,
 • miejsce wykonywania działalności, w przypadku dokonuje wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy.

Kogo dotyczy

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru NA WNIOSEK (zgodnie z art. 50 ust. 1):

 1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
  1. przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty lub autoryzowanych przedstawicieli, o których mowa w art. 8a ust. 1 tej ustawy,
  2. prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  3. organizacji odzysku,
  4. dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
  5. przedsiębiorców, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 tej ustawy,
  6. przedsiębiorców prowadzących portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz przedsiębiorców prowadzących inne równoważne systemy zbierania;
 2. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
  1. wprowadzających pojazdy,
  2. prowadzących punkty zbierania pojazdów,
  3. prowadzących stacje demontażu,
  4. prowadzących strzępiarki; 
 3. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  1. wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
  2. zbierających zużyty sprzęt,
  3. prowadzących zakład przetwarzania,
  4. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  5. prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
  6. prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:
  1. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  2. prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  3. podmiotów pośredniczących;
 5. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach:
  1. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionychz obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
  2. transportujących odpady,
  3. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  4. prowadzących zakłady recyklingu statków,
  5. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
 6. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - organizacji samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
  1. będących organizacjami odzysku opakowań,
  2. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
   • odpadów opakowaniowych,
   • produktów w opakowaniach,
  3. eksportujących:
   • odpady opakowaniowe,
   • opakowania,
   • produkty w opakowaniach,
  4. prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
  5. wprowadzających opakowania,
  6. wprowadzających produkty w opakowaniach,
  7. przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 7. z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.):
  1. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
  2. podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru Z URZĘDU

(zgodnie z art. 51 ust. 1):

 1. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 2. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 3. posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 4. podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,

Wpisowi do rejestru NIE PODLEGAJĄ zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach:

 1. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
 2. podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 3. podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. transportujący wytworzone przez siebie odpady;
 5. wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach

Forma składania wniosku

Wniosek o wpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl.

Wniosek rejestrowy należy wypełnić przez System BDO po potwierdzeniu swojej tożsamości za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) – Login.gov.pl. (film pierwsze logowanie do BDO).

Do składanego wniosku w przypadku WSZYSTKICH podmiotów należy dołączyć następujące informacje:

 1. kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia (patrz: punkt poniżej dotyczący Opłat),
 2. oświadczenie:
  • o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisania do rejestru
  • lub w przypadku aktualizacji danych: o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru i potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym

UWAGA:

Ww. oświadczenia, a także zaświadczenia, o których mowa w art. 53 ust. 7 pkt 3 i 4 muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać (art. 53 ust. 6 ustawy o odpadach).

Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej  w wysokości 10,00 zł

Opłaty

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla*:

 1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzających pojazdy,
 4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe,
 8. wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 9. wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne

*(art. 57 ustawy o odpadach).

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru są zobowiązane do uiszczenia w terminie do końca lutego każdego roku opłatę rejestracyjną roczną za dany rok (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach).

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa (art. 57 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184):

OPŁATA REJESTROWA i OPŁATA ROCZNA dla:

 1. mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
 2. przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 – wynosi 300,00 zł;

Zgodnie z art 57 ust. 7 ustawy o odpadach w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ww. ustawy opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Opłatę rejestrową i opłatę roczną wnosi się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Nr rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, na który wnosi się opłatę rejestrową i opłatę roczną.

Opis przelewu musi zawierać: NIP, informację dotyczącą roku oraz tego, czy uiszczana jest opłata rejestrowa lub opłata roczna.

 

Wykreślenie z rejestru BDO:

Opłatę skarbową za wydanie decyzji należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru, na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

ul. Lubelska 4

Wykaz numerów telefonów

Miejsce składania dokumentów

Wniosek rejestrowy należy wypełnić przez System BDO po potwierdzeniu swojej tożsamości za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) – Login.gov.pl. (film pierwsze logowanie do BDO)

Termin załatwienia sprawy

Wpis do rejestru na wniosek podmiotu jest dokonywany po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w formie pisemnej (art. 53 ust. 1 ww. ustawy).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Forma i sposób załatwienia sprawy

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.

Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym.

W przypadku wniosku o wykreślenie z rejestr marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną w sprawie wykreślenia z rejestru.

Informacje dodatkowe

Do wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku o zmianę wpisu w rejestrze stosuje się art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru w przypadkach, o których mowa w art. 62 ustawy o odpadach.

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 ustawy o odpadach, oraz w formie pisemnej, w przypadku zmiany:

 1. informacji zawartych w rejestrze,
 2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru

– w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana (art. 59 ustawy o odpadach).

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru (art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach). Marszałek województwa wykreśla podmiot z rejestru, w drodze decyzji, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.

Marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru w przypadkach, o których mowa w art. 64 ustawy o odpadach.

Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne

Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, takie jak:

 • prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, bez wymaganego wpisu do rejestru,
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku

z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach,

wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł (art. 194 ust. 1 pkt 5  i pkt 5a oraz ust. 3 ustawy o odpadach).

Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 233 ust. 2 ww. ustawy, transportuje odpady bez wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2 000 do 10 000 zł (art. 195 ustawy o odpadach).

Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami (art. 196 ustawy o  odpadach).

Kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi