Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Opis sprawy/zadania:

Przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (oleje, opony, smary), w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów są obowiązani zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju.

Przedsiębiorcy o których mowa powyżej oraz organizacje odzysku są obowiązani do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania, a w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez nich na terytorium kraju do wniesienia na rachunek Urzędu Marszałkowskiego należnej opłaty produktowej.

Kogo dotyczy:

Przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów.

Wymagane dokumenty:

Przedsiębiorca:

  • wprowadzających na terytorium kraju produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Podmioty obowiązane do sporządzania w/w sprawozdań sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) www.bdo.mos.gov.pl.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, w terminie do dnia 15 marca podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii.

Administrator BDO zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa przedmiotowe sprawozdania, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Sprawozdania sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

Podstawa prawna:

Art. 73 ust. 1 pkt  3 oraz art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Dokumenty do pobrania:

Wzór Sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej obowiązujący z od 2010 roku do 2018 roku został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U z. Nr 259 poz. 1775)

Opłaty:

Przedsiębiorca, o którym mowa powyżej albo organizacja odzysku, którzy nie zapewnili odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez nich na terytorium kraju są obowiązani do wpłacania na rachunek Urzędu Marszałkowskiego należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

  1. odzysku;
  2. recyklingu.

Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów.

Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu.

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.

Opłatę produktową zgodnie z art. 17 w/w ustawy wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

UWAGA:

Przez marszałka województwa rozumie się marszałka właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a w przypadku gdy dany przedsiębiorca nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego, na który należy uiścić opłatę produktową za oleje, opony, smary:

Wykaz numerów rachunków bankowych

Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki tak jak od zobowiązań podatkowych - art. 55 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

ul. Lubelska  4

Wykaz numerów telefonów

Miejsce składania dokumentów:

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi począwszy od roku 2019 sporządzają i przesyłają sprawozdanie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Sprawozdania za lata 2016 – 2018  należy:

przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy:

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi należy złożyć do 15 marca każdego roku za rok poprzedni.

Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 września następnego roku.

Jeżeli z weryfikacji, o której mowa powyżej, wynika, że informacje zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku niedokonania korekty sprawozdania w wyznaczonym terminie, o którym mowa w art. 77 ust. 2, uznaje się, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania sprawozdania.

Forma i sposób załatwienia sprawy

W przypadku gdy wprowadzający produkty pomimo ciążącego obowiązku, nie wnieśli opłaty produktowej albo wnieśli opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa powyżej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Od w/w decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Uwagi i dodatkowe informacje:

Podmiot, rozpoczynający działalność z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

  1. wprowadzający na terytorium kraju produkty,
  2. prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  3. organizacje odzysku,
  4. dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

przed rozpoczęciem działalności w w/w zakresie  jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Na terenie województwa podkarpackiego działają 2 organizacje odzysku:

EKO-ŚWIAT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Brzezówce -

39-102 Brzezówka 90A, tel. 14 64 66 740,

Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.

w Jedliczu, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, tel. 13 43 84 106

 

Sankcje karne:

Zgodnie z art.  180a ustawy o odpadach: Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi