Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 509 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 2 sierpnia 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

509/10706/23

02.08.2023 r.

wyrażenia zgody na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów kulinarnych.

509/10707/23

02.08.2023 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

509/10708/23

02.08.2023 r.

wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

509/10709/23

02.08.2023 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2023 r. nr 506/10633/23 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczyna położonych w Krasnej gmina Korczyna.

509/10710/23

02.08.2023 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 427/8657/22 z dnia
4 października 2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

509/10711/23

02.08.2023 r.

zatwierdzenia i przekazania do opiniowania oraz uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii.

509/10712/23

02.08.2023 r.

sposobu wynagradzania eksperta biorącego udział w opiniowaniu projektu nr RPPK.04.01.00-18-0001/18 pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

509/10713/23

02.08.2023 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.11.01.00-18-0007/21 pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach”, realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

509/10714/23

02.08.2023 r.

wyrażenia woli zawarcia umów z interesariuszami regionalnego systemu innowacji.

509/10715/23

02.08.2023 r.

promocji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

509/10716/23

02.08.2023 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarna na lata 2023-2030.

509/10717/23

02.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 456/9427/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Wymiana dźwigu osobowego (windy) w budynku WZS w Rzeszowie”.

509/10718/23

02.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

509/10719/23

02.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

509/10720/23

02.08.2023 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

509/10721/23

02.08.2023 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Bojanów.

509/10722/23

02.08.2023 r.

przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

509/10723/23

02.08.2023 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

509/10724/23

02.08.2023 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 rok.

509/10725/23

02.08.2023 r.

przyznania Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Otwarta Przestrzeń Kultury” dla laureata I Nagrody XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023, odbywającego się w 30-lecie konkursu (1993-2023).

509/10726/23

02.08.2023 r.

zgody na kontynuację czasowego przeniesienia poza teren Muzeum eksponatów muzealnych pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

509/10727/23

02.08.2023 r.

wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu dodatkowego zadania na rzecz macierzystej instytucji.

509/10728/23

02.08.2023 r.

zmian zasad sprawowania nadzoru nad instytucjami kultury, których Organizatorem jest Województwo Podkarpackie.

509/10729/23

02.08.2023 r.

ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dofinansowania na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

509/10730/23

02.08.2023 r.

zmieniająca uchwałę nr 456/9441/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowane jednostki budżetowe w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2023.

509/10731/23

02.08.2023 r.

zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju.

509/10732/23

02.08.2023 r.

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

509/10733/23

02.08.2023 r.

wydania opinii do dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodzisko Dolne – aktualizacja 2023-2038”.

509/10734/23

02.08.2023 r.

przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

509/10735/23

02.08.2023 r.

realizacji operacji „Moja Smart Wieś Podkarpacka”.

509/10736/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Gminy Sędziszów Małopolski.

509/10737/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Gminy Gać.

509/10738/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Przemyski.

509/10739/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Przeworski.

509/10740/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Przeworski.

509/10741/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Przeworski.

509/10742/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Przeworski.

509/10743/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Przeworski.

509/10744/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Jarosławski.

509/10745/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Jarosławski.

509/10746/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Jarosławski.

509/10747/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Jarosławski.

509/10748/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Jarosławski.

509/10749/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Jarosławski.

509/10750/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Jarosławski.

509/10751/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Jarosławski.

509/10752/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Powiat Jarosławski.

509/10753/23

02.08.2023 r.

zwiększenia kwoty pomocy dla Beneficjenta Fundacja Teatr Wyobraźni.

509/10754/23

02.08.2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 498/10430/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

509/10755/23

02.08.2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 498/10431/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

509/10756/23

02.08.2023 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

509/10757/23

02.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 448/9304/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

509/10758/23

02.08.2023 r.

zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych.

509/10759/23

02.08.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Program Regiony Rewitalizacji”.

509/10760/23

02.08.2023 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr LII/891/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych zmienioną Uchwałą Nr LVII/983/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2023 roku.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10706_23.docx)Uchwała Nr 509_10706_23.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2023-08-10 08:552023-08-10 08:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10707_23.zip)Uchwała Nr 509_10707_23.zip[KZ] Robert Kłak55 kB2023-08-10 08:552023-08-10 08:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10708_23.docx)Uchwała Nr 509_10708_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-08-10 08:552023-08-10 08:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10709_23.doc)Uchwała Nr 509_10709_23.doc[KZ] Robert Kłak36 kB2023-08-10 08:552023-08-10 08:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10710_23.docx)Uchwała Nr 509_10710_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-08-10 08:552023-08-10 08:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10711_23.zip)Uchwała Nr 509_10711_23.zip[KZ] Robert Kłak470230 kB2023-08-10 09:012023-08-10 09:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10712_23.docx)Uchwała Nr 509_10712_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-10 09:012023-08-10 09:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10713_23.doc)Uchwała Nr 509_10713_23.doc[KZ] Robert Kłak88 kB2023-08-10 09:012023-08-10 09:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10714_23.zip)Uchwała Nr 509_10714_23.zip[KZ] Robert Kłak79 kB2023-08-10 09:012023-08-10 09:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10715_23.zip)Uchwała Nr 509_10715_23.zip[KZ] Robert Kłak74 kB2023-08-10 09:022023-08-10 09:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10716_23.docx)Uchwała Nr 509_10716_23.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2023-08-10 09:032023-08-10 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10717_23.docx)Uchwała Nr 509_10717_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-08-10 09:032023-08-10 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10718_23.doc)Uchwała Nr 509_10718_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-08-10 09:032023-08-10 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10719_23.doc)Uchwała Nr 509_10719_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-08-10 09:032023-08-10 09:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10720_23.doc)Uchwała Nr 509_10720_23.doc[KZ] Robert Kłak67 kB2023-08-10 09:182023-08-10 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10721_23.doc)Uchwała Nr 509_10721_23.doc[KZ] Robert Kłak50 kB2023-08-10 09:182023-08-10 09:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10722_23.docx)Uchwała Nr 509_10722_23.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2023-08-10 10:142023-08-10 10:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10723_23.zip)Uchwała Nr 509_10723_23.zip[KZ] Robert Kłak45 kB2023-08-10 10:142023-08-10 10:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10724_23.zip)Uchwała Nr 509_10724_23.zip[KZ] Robert Kłak46 kB2023-08-10 10:142023-08-10 10:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10725_23.docx)Uchwała Nr 509_10725_23.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2023-08-10 10:142023-08-10 10:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10726_23.zip)Uchwała Nr 509_10726_23.zip[KZ] Robert Kłak220 kB2023-08-10 10:142023-08-10 10:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10727_23.docx)Uchwała Nr 509_10727_23.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2023-08-10 10:152023-08-10 10:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10728_23.zip)Uchwała Nr 509_10728_23.zip[KZ] Robert Kłak344 kB2023-08-10 10:152023-08-10 10:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10729_23.doc)Uchwała Nr 509_10729_23.doc[KZ] Robert Kłak68 kB2023-08-10 10:152023-08-10 10:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10730_23.zip)Uchwała Nr 509_10730_23.zip[KZ] Robert Kłak123 kB2023-08-10 10:252023-08-10 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10731_23.docx)Uchwała Nr 509_10731_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-08-10 10:252023-08-10 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10732_23.docx)Uchwała Nr 509_10732_23.docx[KZ] Robert Kłak30 kB2023-08-10 10:252023-08-10 10:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10733_23.docx)Uchwała Nr 509_10733_23.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2023-08-10 10:262023-08-10 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10734_23.zip)Uchwała Nr 509_10734_23.zip[KZ] Robert Kłak1286 kB2023-08-10 10:262023-08-10 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10735_23.docx)Uchwała Nr 509_10735_23.docx[KZ] Robert Kłak64 kB2023-08-10 10:272023-08-10 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10736_23.docx)Uchwała Nr 509_10736_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-10 10:272023-08-10 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10737_23.docx)Uchwała Nr 509_10737_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-10 10:272023-08-10 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10738_23.docx)Uchwała Nr 509_10738_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-10 10:282023-08-10 10:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10739_23.docx)Uchwała Nr 509_10739_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-10 10:282023-08-10 10:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10740_23.docx)Uchwała Nr 509_10740_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-10 10:442023-08-10 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10741_23.docx)Uchwała Nr 509_10741_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-10 10:442023-08-10 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10742_23.docx)Uchwała Nr 509_10742_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-10 10:442023-08-10 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10743_23.docx)Uchwała Nr 509_10743_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-10 10:442023-08-10 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10744_23.docx)Uchwała Nr 509_10744_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-10 10:442023-08-10 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10745_23.docx)Uchwała Nr 509_10745_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-10 10:452023-08-10 10:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10746_23.docx)Uchwała Nr 509_10746_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-10 10:452023-08-10 10:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10747_23.docx)Uchwała Nr 509_10747_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-10 10:462023-08-10 10:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10748_23.docx)Uchwała Nr 509_10748_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-10 10:462023-08-10 10:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10749_23.docx)Uchwała Nr 509_10749_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-10 10:462023-08-10 10:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10750_23.docx)Uchwała Nr 509_10750_23.docx[KZ] Robert Kłak27 kB2023-08-10 10:582023-08-10 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10751_23.docx)Uchwała Nr 509_10751_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-10 10:582023-08-10 10:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10752_23.docx)Uchwała Nr 509_10752_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-10 10:592023-08-10 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10753_23.docx)Uchwała Nr 509_10753_23.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2023-08-10 10:592023-08-10 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10754_23.doc)Uchwała Nr 509_10754_23.doc[KZ] Robert Kłak118 kB2023-08-10 10:592023-08-10 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10755_23.doc)Uchwała Nr 509_10755_23.doc[KZ] Robert Kłak49 kB2023-08-10 10:592023-08-10 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10756_23.zip)Uchwała Nr 509_10756_23.zip[KZ] Robert Kłak95 kB2023-08-10 10:592023-08-10 10:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10757_23.zip)Uchwała Nr 509_10757_23.zip[KZ] Robert Kłak66 kB2023-08-10 11:002023-08-10 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10758_23.zip)Uchwała Nr 509_10758_23.zip[KZ] Robert Kłak48 kB2023-08-10 11:002023-08-10 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10759_23.docx)Uchwała Nr 509_10759_23.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2023-08-10 11:002023-08-10 11:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 509_10760_23.docx)Uchwała Nr 509_10760_23.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2023-08-10 11:002023-08-10 11:00

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi