Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert „Mecenat kulturalny”

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 30 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2021 r.:

Podmioty, którym przyznano dotacje, zobowiązane są do przedłożenia aktualizacji oferty oraz dokumentów wynikających z Regulaminu otwartego konkursu ofert (Zobowiązania podmiotów pkt 2.) do 8 lipca 2021 r. - decyduje data wpływu do Urzędu.

Dodatkowe informacje nt. procedury konkursowej można uzyskać w Oddziale mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, tel. (0-17) 743 30 04, 743 04 14 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego informuje, że została zakończona wstępna ocena formalna ofert złożonych do konkursu „Mecenat kulturalny” na realizacje zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2021 r.

Wykazy ofert z błędami formalnymi:

Poprawioną ofertę z dopiskiem „Korekta z dnia …” należy złożyć do 21 maja 2021 r. do godz. 15.30.
(decyduje data wpływu do Urzędu)

Oferty można składać w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, lub przesłać na adres korespondencyjny: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Dodatkowe informacje o błędach formalnych można uzyskać w Oddziale mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, tel. 17 743 30 04, 17 743 30 14 lub adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku niedokonania lub niewłaściwego dokonania korekty/uzupełnienia Komisja pozostawia ofertę bez dalszego biegu.

Oferty, które nie zostały ujęte w wykazie, spełniły wymogi formalne i zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez Komisję konkursową.


Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 30 kwietnia br. Urząd Marszałkowski będzie nieczynny, w związku z Zarządzeniem Nr 26/2021 Marszałka Województwa Podkarpackiego, z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia 30 kwietnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, w której można składać oferty osobiście, będzie pełnić dyżur w godz. 7.30 - 15.30.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2021 roku

Regulamin otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny”

Zadania konkursowe

 • W ramach konkursu można ubiegać się o sfinansowanie/dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych w obszarze kultury, sztuki, ochronny dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Przedmiotem konkursu może być dowolna forma wypowiedzi kulturalnej, np. festiwale, koncerty, przeglądy, wystawy, plenery, programy i warsztaty edukacyjne, konferencje, spektakle.

Cele konkursowe

Inicjatywy kulturalne

Celem zadania jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa podkarpackiego do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Dziedzictwo kulturowe

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego.

Edukacja kulturalna

Celem zadania jest poszerzenie kompetencji kulturalnych i twórczych mieszkańców województwa podkarpackiego.

Adresaci konkursu

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wskazane podmioty musza prowadzić działalność statutową w zakresie kultury.

Środki przeznaczone na realizację zadań

 1. Na realizację wszystkich zadań konkursowych planuje się przeznaczyć w 2021 r. środki finansowe w wysokości 500 000 zł.

 2. Minimalna kwota dotacji wynosi 8 000 zł.

 3. Maksymalna kwota dotacji wynosi 30 000 zł.

Miejsce składania ofert

 • Oferty można składać osobiście:

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godz. 7.30-15.30.

 • Oferty można przesłać na adres korespondencyjny:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem „Mecenat kulturalny”.

 • Ofertę można złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, z wykorzystaniem platformy ePUAP.
 • DO OFERTY NIE DOŁĄCZA SIĘ ZAŁĄCZNIKÓW.
 • Oferent może do konkursu pn. „Mecenat kulturalny” złożyć 2 oferty.

Terminy konkursowe

 • Nabór ofert trwa do 30 kwietnia 2021 r.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2021 r.

Termin realizacji zadań

 • Realizacja zadań konkursowych: od 1 czerwca do 30 listopada 2021 r.
 • Termin realizacji zadań może być krótszy, a w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony do 15 grudnia 2021 roku.

Wymagany wkład własny

Wkład własny określony jest w zależności od wysokości wnioskowanej dotacji:

 • dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie przekracza 10 000 zł wkład własny nie jest wymagany,
 • dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji przekracza 10 000 zł, wkład własny (osobowy, rzeczowy lub finansowy) musi stanowić co najmniej 10% wartości dotacji.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • możliwość realizacji zadania publicznego (celowość realizacji zadania, zgodność założonych rezultatów z celami zadania, sposób ich monitorowania, trwałość, adekwatność działań w stosunku do zakresu zadania) (0-24 pkt.),
 • proponowana, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot realizować będzie zadanie publiczne (0-10 pkt.),
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (racjonalność i efektywność zaplanowanych kosztów w stosunku do rezultatów i działań, analiza zgodności pomiędzy działaniami a kalkulacją kosztów, prawidłowość sporządzenia kosztorysu) (0-14 pkt.),
 • środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł na realizację zadania, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0 pkt.),
 • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w poprzednich latach (0-2 pkt.).

Dokumenty konkursowe

Dokumenty, o których mowa w tym konkursie:

zostały określone rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Kontakt w sprawie konkursu

Oddział mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów ul. Lubelska 4,

tel. 17 743 30 04, 17 743 30 14 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

W ramach otwartych konkursów ofert w zakresie kultury realizowanych:

 • w 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęły 164 oferty. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyłonił 58 zadań i udzielił dotacji na ich realizację w kwocie 658 000 zł ogółem.
 • w 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 276 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyłonił 39 zadań i udzielił dotacji na ich realizację w kwocie 581 872 zł ogółem.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (uchwala_Zarzadu_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_sprawie_ ogłoszenia_otwartego_konku)uchwala_Zarzadu_Wojewodztwa_Podkarpackiego_w_sprawie_ ogłoszenia_otwartego_konku[DO] Katarzyna Potocka11 kB2021-04-09 02:362021-04-09 02:36
Pobierz plik (Regulamin_konkursu_ofert_Mecenat_kulturalny_2021_2.docx)Regulamin_konkursu_ofert_Mecenat_kulturalny_2021_2.docx[DO] Katarzyna Potocka29 kB2021-04-09 02:372021-04-12 12:30
Pobierz plik (Oferta_realizacji_zadania_publicznego_formularz_podmiotu_zewnetrznego.docx)Oferta_realizacji_zadania_publicznego_formularz_podmiotu_zewnetrznego.docx[DO] Katarzyna Potocka54 kB2021-04-12 09:222021-04-12 12:31
Pobierz plik (Umowa_o_realizacje_zadania_publicznego_-_wzor_formularz_podmiotu_zewnetrznego.do)Umowa_o_realizacje_zadania_publicznego_-_wzor_formularz_podmiotu_zewnetrznego.do[DO] Katarzyna Potocka57 kB2021-04-12 09:222021-04-12 12:32
Pobierz plik (Sprawozdanie_z_wykonania_zadania_publicznego_-_wzor_formularz_podmiotu_zewnetrzn)Sprawozdanie_z_wykonania_zadania_publicznego_-_wzor_formularz_podmiotu_zewnetrzn[DO] Katarzyna Potocka39 kB2021-04-12 09:222021-04-12 12:32

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi