Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” 2024 r.


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 12 marca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2024 r.:

Podmioty, którym przyznano dotacje, zobowiązane są do przedłożenia aktualizacji oferty w przypadku zmniejszonej kwoty dotacji. Podmiot, aktualizując ofertę, nie może wprowadzić nowych pozycji kosztorysowych oraz zwiększyć procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania.

Dodatkowo należy złożyć dokumenty wynikające z Regulaminu otwartego konkursu ofert (XII. pkt.2 Zobowiązania podmiotów) do 21 marca 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Informacje nt. procedury konkursowej można uzyskać w Oddziale mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, tel. (0-17) 743 30 04, 743 04 14 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2024 roku

Regulamin otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” - plik DOCX54.37 KB

Zadania konkursowe

 • W ramach konkursu można ubiegać się o sfinansowanie/dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych w obszarze kultury, sztuki, ochronny dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Przedmiotem konkursu może być dowolna forma wypowiedzi kulturalnej, np. festiwale, koncerty, przeglądy, wystawy, plenery, programy i warsztaty edukacyjne, konferencje, spektakle.

Cele konkursowe

Inicjatywy kulturalne

Celem zadania jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa podkarpackiego do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Dziedzictwo kulturowe

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego.

Edukacja kulturalna

Celem zadania jest poszerzenie kompetencji kulturalnych i twórczych mieszkańców województwa podkarpackiego.

Adresaci konkursu

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wskazane podmioty musza prowadzić działalność statutową w zakresie kultury.

Środki przeznaczone na realizację zadań

 1. Na realizację wszystkich zadań konkursowych planuje się przeznaczyć w 2024 r. środki finansowe w wysokości 847 000 zł.
 2. Minimalna kwota dotacji wynosi 10 000 zł.
 3. Maksymalna kwota dotacji wynosi 40 000 zł.

Miejsce składania ofert

Oferty można składać osobiście:

 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godz. 7.30-15.30.

Oferty można przesłać na adres korespondencyjny:

 • Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego,
  al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem „Mecenat kulturalny”.

Ofertę można złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, z wykorzystaniem platformy ePUAP

 • DO OFERTY NIE DOŁĄCZA SIĘ ZAŁĄCZNIKÓW.
 • Oferent może do konkursu pn. „Mecenat kulturalny” złożyć 1 ofertę.

Terminy konkursowe

 • Nabór ofert trwa do 12 stycznia 2024 r.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 19 marca 2024 r.

Termin realizacji zadań

 • Realizacja zadań konkursowych: od 1 kwietnia do 30 listopada 2024 r.
 • Termin realizacji zadań może być krótszy, a w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony do 15 grudnia 2024 roku.

Wymagany wkład własny

 • Wymagany wkład oferenta (finansowy, osobowy, rzeczowy) musi stanowić co najmniej 10% wartości dotacji.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • możliwość realizacji zadania publicznego (celowość realizacji zadania, zgodność założonych rezultatów z celami zadania, sposób ich monitorowania, trwałość, adekwatność działań w stosunku do zakresu zadania) (0-20 pkt.),
 • proponowana, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot realizować będzie zadanie publiczne (0-6 pkt.),
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (racjonalność i efektywność zaplanowanych kosztów w stosunku do rezultatów i działań, analiza zgodności pomiędzy działaniami a kalkulacją kosztów, prawidłowość sporządzenia kosztorysu) (0-8pkt.),
 • środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł na realizację zadania, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-6 pkt.),
 • znaczenie zadania dla rozwoju kultury regionu (0-9 pkt.)
 • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w poprzednich latach (0-1 pkt.).

Dokumenty konkursowe

Dokumenty, o których mowa w tym konkursie:

zostały określone rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Kontakt w sprawie konkursu

Oddział mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów ul. Lubelska 4,
tel. 17 743 30 04, 17 743 30 14 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

W ramach otwartych konkursów ofert w zakresie kultury realizowanych:

 • w 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęły 134 oferty. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyłonił 33 zadań i udzielił dotacji na ich realizację w kwocie 632 000 zł ogółem.
 • w 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 177 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyłonił 68 zadań i udzielił dotacji na ich realizację w kwocie 1 545 300 zł ogółem.

Uchwała Nr 550/11702/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2024 roku - plik DOCX20.23 KB


Zgodnie z art. 4 ust. 3 UzD w przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6. Z kolei art. 5 ust. 2 UzD stanowi, że w przypadku gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem środków publicznych, jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi