Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa

UCHWAŁA Nr VI/67/07
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 26 marca 2007 roku
 
w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2007 r.
 
Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1590 z późn. zm./ oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm./
 
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2007 r. w kwocie: 462.367.301,- zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w latach ubiegłych w kwocie: 75.364.094,- zł, na który składają się:
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie: 10.881.280,- zł, z tego:
a)     w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 6.310.280,- zł,
b)     w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 30.000,- zł,
c)      w dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie: 427.000,- zł,
d)     w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 647.000,- zł,
e)     w dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie: 3.127.000,- zł,
f)        w dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie: 70.000,- zł,
g)     w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 270.000,- zł;
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 27.844.212,- zł;
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie: 13.897.762,- zł, z tego:
a)     w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie: 1.834.131,- zł,
b)     w dz. 730 – Nauka w kwocie: 1.941.453,- zł,
c)      w dz. 803 – Szkolnictwo wyższe w kwocie: 1.424.360,- zł,
d)     w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 5.938.476,- zł,
e)     w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie: 2.759.342,- zł;
4)     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w kwocie: 5.981.655,- zł, z tego:
a)     w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie: 2.423.655,- zł,
b)     w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 2.808.000,- zł,
c)      w dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie: 350.000,- zł,
d)     w dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie: 400.000,- zł.
5)      Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 1.566.000,- zł;
6)      Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 52.000,- zł;
7)     Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 198.000,- zł;
8)     Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 339.625,- zł;
9)     Udziały Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 130.059.776,- zł, z tego:
a) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 26.939.842,- zł,
b)     z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie: 103.119.934,- zł;
10)Subwencja ogólna w dz. 758 - Różne rozliczenia w kwocie: 187.135.167,- zł;
11)Dochody realizowane przez wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe w kwocie: 813.300,- zł, z tego:
a)       w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 165.000,- zł,
b)       w dz. 600 – Transport i łączność w kwocie: 15.000,- zł,
c)        w dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie: 500.000,- zł,
d)       w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 26.000,- zł,
e)       w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 107.300,- zł;
12)Odsetki od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach bankowych w dz. 758 – Różne rozliczenia w kwocie: 1.000.000,- zł;
13)Pozostałe dochody w kwocie: 3.288.204,- zł, z tego:
a)     w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 2.000,- zł,
b)     w dz. 600 – Transport i łączność w kwocie: 150.000,- zł,
c)      w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 1.796.520,- zł,
d)     w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 3.684,- zł.
e)     w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 1.300.000,- zł,
f)        w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 36.000,- zł;
14)Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 79.310.320,- zł, w tym:
a)     na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w latach ubiegłych w kwocie: 75.364.094,- zł, z tego:
-        w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 403.231,- zł,
-        w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie: 3.796.266,- zł,
-        w dz. 600 – Transport i łączność w kwocie: 37.186.612,- zł,
-        w dz. 730 – Nauka w kwocie: 2.972.468,- zł,
-        w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 1.053.220,- zł,
-        w dz. 803 – Szkolnictwo wyższe w kwocie: 3.730.250,- zł,
-        w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 13.545.703,- zł,
-        w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie: 12.676.344,- zł,
b)     z tytułu zwrotu wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie: 1.602.786,- zł, z tego:
- w dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie: 102.500,- zł,
- w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 633.317,- zł,
- w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 866.969,- zł,
c)     na zwrot wydatków poniesionych przez beneficjentów Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie: 2.158.483,- zł,
d)     na zwrot wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach projektu Interreg III C ADEP w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 174.957,- zł,
e)     na realizację Projektu ProAct w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej Badań, Rozwoju Technologicznego oraz Prezentacji w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 10.000,- zł,
Szczegółowy podział planu dochodów według działów i źródeł stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
 
§ 2
1. Ustala się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2007 r. w kwocie: 501.657.332,- zł, na którą składają się:
1)     wydatki bieżące w kwocie: 352.702.110,- zł, w tym:
a)     wynagrodzenia i pochodne: 77.758.734,- zł,
b)     dotacje: 181.900.697,- zł,
c)      wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego: 2.080.000,- zł,
d)     wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 1.500.000,- zł,
e)     pozostałe wydatki bieżące: 89.462.679,- zł,
2)     wydatki majątkowe w kwocie: 148.955.222,- zł.
2.      Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
 
§ 3
Ustala się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2007 r. w wysokości: 114.654.125,- zł.
§ 4
1. Ustala się rozcody w kwocie: 79.564.094,- zł, z tytułu spłaty:
1)     rat kredytów długoterminowych w kwocie: 4.200.000,- zł, zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie wydatków bieżących z zakresu:
a)     utrzymania infrastruktury drogowej,
b)     kosztów obsługi konserwacji urządzeń melioracyjnych i urządzeń przeciwpowodziowych,
c)      realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich,
2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w 2006 r. w kwocie: 75.364.094,- zł finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 
§ 5
1. Określa się przychody w kwocie: 114.654.125,- zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa, z tytułu:
1)     zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie: 28.808.481,- zł,
2)     zaciąganej pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 82.171.986,- zł,
3)     wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę: 3.673.658,- zł.
2.      Określa się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie: 4.200.000,- zł, z tytułu:
1)     spłat udzielonych pożyczek w kwocie: 666.660,- zł,
2)     wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę: 3.533.340,- zł.
 
§ 6
Określa się limit zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek na:
1)     pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 10.000.000,- zł,
2)     sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 110.980.467,- zł.
 
§ 7
1.      Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 2.850.000,- zł.
2.      Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: 2.277.703,- zł,w tym z przeznaczeniem na:
1)     podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych - 988.067,- zł,
2)     odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych – 609.636,- zł,
3)     stypendia dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach i placówkach oświatowych – 400.000,- zł,
4)     wydatki związane z uczestnictwem w projekcie Program Sąsiedztwa INTERREG III A/TACIS CBC Polska–Białoruś-Ukraina – 280.000,- zł.
 
§ 8
1.      Wyodrębnia się wydatki na 2007 r. na projekty realizowane przez Samorząd Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 w kwocie: 32.989.322,- zł, w tym finansowane:
1)     z dochodów własnych województwa w kwocie: 8.730.625,- zł,
2)     z pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 24.258.697,- zł.
2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 8a
Wyodrębnia się wydatki na 2007 r. na projekty realizowane przez Samorząd Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w kwocie: 25.879.310,- zł, w tym na projekty:
-   Łęg II – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Łęg na długości 4,20 km w miejscowości Gorzyce, gm. Gorzyce – 4.715.759,- zł,
-   Stary Breń I – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Stary Breń w km 0+000 – 4+160 na długości 4,16 km w miejscowości: Ostrówek, gm. Gawłuszowice – 4.658.115,- zł,
-   Budowa jazu na rzece Sanna w miejscowości Zaklików woj. Podkarpackie – 4.162.351,- zł,
-   Budowa zapory ziemno – betonowej na rzece Tuszymka Duża 
w miejscowości Kamionka gm. Ostrów, woj podkarpackie – 3.616.135,- zł,
-   Remont polegający na usunięciu przesiąków w podłożu prawego wału rzeki San w km 93+500 – 94+200 i remont dwóch śluz wałowych w km 0+490 i w km 1+075 w miejscowości Pigany, gmina Sieniawa, powiat Przeworsk – 1.375.891,- zł,
-   Regulacja potoku Lubatówka w km 0+000 – 1+578 Etap I o łącznej długości 1,578 km na terenie miasta Krosna, pow. Krosno, woj, podkarpackie” – 2.012.898,- zł,
-   Regulacja koryta potoku Tabor w km 17+438 – 20+435 na długości 3,087 km w miejscowości: Rymanów, Posada Górna, gm. Rymanów, woj. podkarpackie – 3.054.281,- zł,
-   Rozbudowa 2 śluz wałowych w km 0+150 lewego wału rzeki Wisłoki w miejscowości Książnice, km 9+130 prawego wału rzeki Nowy Breń w miejscowości Wadowice Dolne oraz przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Wisłoki w związku z rozbiórką śluzy wałowej w km 12+650 Chrząstów oraz przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzekiu Stary Breń w zwiazku z rozbiórką śluzy wałowej km 4+612 w miejscowości Gliny Małe położonych na terenie gmin: Borowa, Mielec, Wadowice Górne, woj.podkarpackie – 2.283.880,- zł.
 
§ 9
1. Określa się ogólną kwotę dotacji podmiotowych w wysokości: 31.619.687,- zł,  w tym dla:
1)     instytucji kultury w kwocie: 29.019.687,- zł,
2)     samodzielnego publicznego ZOZ w kwocie: 800.000,- zł,
3)     szkół wyższych w kwocie: 1.800.000,- zł.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do  uchwały.
 
§ 10
1. Określa się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:
1)     samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: 14.560.817,- zł,
2)     instytucji kultury w kwocie: 5.192.813,- zł.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do  uchwały.
 
§ 11
1. Określa się wydatki na realizację programów i projektów innych, niż określone w § 8 i § 8a, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 80.545.270,- zł, w tym finansowane:
1)     z dochodów własnych województwa w kwocie: 2.450.303,- zł,
2)     z pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 57.913.289,- zł,
3)     z dotacji z budżetu państwa w kwocie: 17.090.697,- zł,
4)     z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 2.811.423,- zł,
5)     ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł w kwocie: 279.558,- zł.
2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację:
1)     Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w formie dotacji celowych w kwocie: 72.160.459,- zł;
2)     działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie: 4.590.277,- zł, z tego:
a)     dotacje celowe: 27.130,- zł,
b)     wydatki majątkowe: 4.563.147,- zł;
3)     projektu „Wyższe kwalifikacje – lepszy pracownik” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 w formie wydatków bieżących w kwocie: 279.558,- zł;
4)     projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej IINTERREG w kwocie: 1.386.153,- zł, z tego:
a)     dotacje celowe: 184.621,- zł,
b)     wydatki bieżące: 1.176.528,- zł,
c)      wydatki majątkowe: 25.004,- zł;
5)     projektów w ramach Programu Wspólnotowego ProAct w formie wydatków bieżących w kwocie: 10.000,- zł;
6)     projektów Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 w kwocie: 769.280,- zł, z tego:
a)     wydatki bieżące: 740.280,- zł,
b)     wydatki majątkowe: 29.000,- zł;
7)     projektów Pomocy Technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 w kwocie: 993.373,- zł, z tego:
a)     wydatki bieżące: 758.373,- zł,
b)     wydatki majątkowe: 235.000,- zł;
8)     projektów Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 w formie wydatków bieżących w kwocie: 356.170,- zł.
3.      Podział wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do uchwały.
 
§ 12
1.      Określa się dotacje celowe na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa w kwocie: 3.628.800,- zł.
2.      Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do uchwały.


§ 13
1.      Określa się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości: 74.030.000,- zł.
2.      Podział dotacji o których mowa w ust. 1 oraz ich zakres określa załącznik Nr 8 do  uchwały.
 
§ 14
1.      Ustala się wydatki na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: 19.200.000,- zł, w tym:
1)     dotacje celowe w kwocie: 250.000,- zł,
2)     wydatki majątkowe w kwocie: 18.950.000,- zł.
2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr  9 do uchwały.
 
§ 15
1.      Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych:
1)     przychody: 1.262.272,- zł,
2)     wydatki: 1.262.272,- zł.
2.      Zestawienie planu przychodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
 
§ 16
1.       Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
1) przychody: 12.885.000,- zł,
2) wydatki: 12.885.000,- zł.
2.      Zestawienie planu przychodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.
 
§ 17
1. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) Przychody: 4.918.551,- zł,
2) Wydatki: 4.918.551,- zł.
2. Zestawienie planu przychodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 do uchwały.
§ 18
Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:
1)     Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych:
a)     przychody: 5.670.000,- zł,
b)     stan funduszu na początek roku: 2.000.000,- zł,
c)      wydatki: 5.670.000,- zł,
d)     stan funduszu na koniec roku: 2.000.000,- zł.
2)     Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
a)     przychody: 2.490.000,- zł,
b)     stan funduszu na początek roku: 1.633.000,- zł,
c)      wydatki: 3.823.000,- zł,
d)     stan funduszu na koniec roku: 300.000,- zł.
 
§ 19
1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:
   1) Dochody: 38.725.492,- zł,
   2) Wydatki: 38.725.492,- zł.
2. Zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik 
Nr 13 do uchwały.
 
§ 20
1.      Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 108.000,- zł.
2.      Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 14 do uchwały.
 
§ 21
1.      Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
1)     Dochody: 1.618.000,- zł,
2)     Wydatki: 1.618.000,- zł.
2.      Zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 15 do uchwały.
 
§ 22
1.      Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.      Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu polegających na zwiększaniu wynagrodzeń i wydatków majątkowych wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów.
3.      Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania jednostkom organizacyjnym Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania zmian w planowanych wydatkach polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału, z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
3a.Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planach dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału.
4.      Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów własnych tych jednostek polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału.
5.      Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu województwa.
 
§ 23
Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu województwa – do kwoty: 10.000.000,- zł.
 


§ 24
Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewniania ciągłości działania jednostki i termin płatności upływa w roku następnym – do kwoty: 2.000.000,- zł.
 
§ 25
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Województwa Podkarpackiego na koniec 2007 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
 
§ 26
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
 
§ 27
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 28
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy podział planu dochodów na 2007 r. według działów i źródeł

Załącznik Nr 2 - Szczegółowy podział wydatków

Załącznik Nr 3 - Wykaz wydatków na projekty realizowane przez Samorząd Województwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Załącznik Nr 4 - Szczegółowy podział dotacji podmiotowych
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy podział dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury

Załącznik Nr 6 - Podział wydatków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
Załącznik Nr 7 - Podział dotacji celowych na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa
Załącznik Nr 8 - Podział i zakres dotacji przedmiotowych
Załącznik Nr 9 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Załącznik Nr 10 - Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2007
Załącznik Nr 11 - Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych  na rok 2007
Załącznik Nr 12 - Zestawienie planu przychodów i wydatków  dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2007

Załącznik Nr 13 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami

Załącznik Nr 14 - Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa oraz stanowiących dochód budżetu województwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 15 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 16 - Prognoza łącznej kwoty długu Wojeództwa Podkarpackiego na koniec 2007 r. i lata następne
Objaśnienia do budżetu Województwa Podkarpackiego na 2007 rok w zakresie wydatków


Wprowadził(a): Anna Zienkiewicz, tel.: 17 8536223, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Zatwierdził(a):  Maria Niemiec

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi