Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa

UCHWAŁA  Nr XLIX/602/05

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 30 grudnia 2005 r.
 
w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
 
Na podstawie  art. 18 pkt 6 , art. 61 i art. 63  ust. 1  ustawy  z  dnia  5 czerwca  1998 r.  o  samorządzie  województwa  /Dz. U.  z  2001 r.  Nr 142 , poz. 1590 z późn. zm./  oraz  art. 109 ,  art. 122 ,  art. 124  i  art. 128  ust. 2  pkt 1  ustawy  z  dnia  26 listopada 1998 r.  o  finansach  publicznych  /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148  z późn.   zm./
 
Sejmik  Województwa  Podkarpackiego
uchwala , co następuje:
 
§ 1
Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. w kwocie: 383.499.452,- zł,  na którą składają się:
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie: 12.366.000,- zł, z tego:
a)     w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 10.788.000,- zł,
b)     w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 6.000,- zł,
c)      w dz. 710 – Działalność usługowa  w  kwocie: 227.000,- zł,
d)     w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 1.181.000,- zł,
e)     w dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie: 10.000,- zł,
f)        w dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie: 31.000,- zł,
g)     w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 123.000,- zł.
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej  oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 10.732.000,- zł.
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie: 12.943.833,- zł, z tego:
a)     w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie: 1.008.901,- zł,
b)     w dz. 730 – Nauka w kwocie: 2.036.050,- zł,
c)      w dz. 803 – Szkolnictwo wyższe  w kwocie: 377.427,- zł,
d)     w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 6.594.291,- zł,
e)     w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie: 2.927.164,- zł.
4)     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie: 2.125.960,- zł.
5)      Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie:1.211.000,- zł.
6)      Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie:50.000,- zł.
7)      Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 600 – Transport i łączność w kwocie:183.270,- zł.
8)     Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 39.700,- zł.
9)     Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 342.000,- zł.
10) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie:1.060.330,- zł.
11) Udziały  Województwa w  podatkach stanowiących  dochód  budżetu państwa, w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od  osób fizycznych  i  od  innych  jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 102.686.933,- zł, z tego:
a)  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie:  22.686.933,- zł,
b)     z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie:  80.000.000,- zł.
12) Subwencja ogólna w dz. 758 - Różne  rozliczenia  w  kwocie:  179.202.849,- zł.
13) Dochody  uzyskiwane  przez  wojewódzkie  samorządowe  jednostki  budżetowe  w  kwocie: 965.075,- zł,z  tego:
a)       w  dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w  kwocie: 158.075,- zł,
b)       w  dz. 600 – Transport i łączność w  kwocie: 20.000,- zł,
c)        w  dz. 710 – Działalność usługowa w  kwocie: 650.000,- zł,
d)       w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 27.000,- zł,
e)       w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 110.000,- zł.
14) Odsetki od środków finansowych  województwa  gromadzonych na  rachunkach  bankowych  w  dz. 758  –  Różne rozliczenia  w  kwocie: 1.000.000,- zł.
15) Pozostałe dochody  w  kwocie: 8.005.082,- zł, z  tego:
a)     w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 1.925,- zł,
b)     w dz. 600 – Transport  i  łączność w  kwocie: 90.000,- zł,
c)      w dz. 700 – Gospodarka  mieszkaniowa w  kwocie: 7.583.157,- zł,
d)     w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 300.000,- zł,
e)     w dz. 900 – Gospodarka komunalna i  ochrona  środowiska w kwocie: 30.000,- zł.
16) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 50.585.420,- zł, z tego:
a)     w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 1.237.950,- zł,
b)     w dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie: 8.085.036,- zł,
c)      w dz. 600 – Transport  i  łączność w  kwocie: 15.056.620,- zł,
d)     w dz. 730 – Nauka w kwocie: 1.902.667,- zł,
e)     w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie: 100.000,- zł,
f)        w dz. 803 – Szkolnictwo wyższe w kwocie: 1.747.667,- zł,
g)     w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie: 12.688.186,- zł,
h)      w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie: 9.767.294,- zł.
Szczegółowy podział dochodów według działów i źródeł stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 1. Ustala  się  plan  wydatków  budżetu  Województwa  Podkarpackiego na 2006 r. w kwocie: 495.537.010,- zł, na  którą  składają się:
1) Wydatki  bieżące  w  kwocie :  287.295.073,- zł, w  tym: 
a)     wynagrodzenia  i  pochodne:  68.414.026,- zł,
b)     dotacje: 149.352.998,- zł,
c)      wydatki na  obsługę długu  jednostki samorządu  terytorialnego: 2.975.000,-zł,
d)     wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 3.200.000,- zł,
e)     pozostałe wydatki bieżące: 63.353.049,- zł,
2) Wydatki  majątkowe  w  kwocie : 208.241.937,- zł.
2.      Szczegółowy  podział  wydatków  stanowi  załącznik  Nr 2  do niniejszej  uchwały.
 
§ 3
Ustala  się  deficyt  budżetu  na koniec roku 2006 r. w  wysokości: 112.037.558,- zł.
 
§ 4
1.      Ustala się rozchody w kwocie: 52.151.682,- zł z tytułu spłaty:
1)     rat kredytów długoterminowych w kwocie: 5.371.576- zł, zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie wydatków bieżących z zakresu:
a)     utrzymania infrastruktury drogowej,
b)     kosztów obsługi konserwacji urządzeń melioracyjnych i urządzeń przeciwpowodziowych
2)     pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 46.780.106,- zł.
2.      Określa się klasyfikację rozchodów o których mowa w ust. 1 pkt 1 w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
3.      Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 
§ 5
Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 164.189.240,- zł, w  tym  deficytu  budżetowego w kwocie: 112.037.558,- zł.,- zł ustala się:
1)     pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów  realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  w § 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek  na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –124.961.616,- zł,
2)     kredyt długoterminowy w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -39.227.624,- zł.
 
§ 6
1.      Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 2.702.000,-zł.
2.      Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: 22.316.634,- zł, w tym z przeznaczeniem:
1)     na pomoc szpitalom w przypadku awarii sprzętu medycznego - 1.150.000,-zł,
2)     na wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu UE składanych przez instytucje kultury dla których organizatorem jest samorząd województwa  - 4.505.000,-zł,
3)     na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych - 462.984,-zł,
4)     na odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych - 358.650,-zł,
5)     na stypendia za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów i słuchaczy w szkołach i kolegiach nauczycielskich -200.000,-zł,
6)     na zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla kolegiów języków obcych - 400.000,-zł,
7)     na remonty w szkołach i placówkach oświatowych  - 497.355,-zł,
8)     na inwestycje w szkołach i placówkach oświatowych - 1.002.645,-zł,
9)     na wydatki związane z uczestnictwem w nowych projektach składanych w ramach programu INTERREG III B CADSES -  430.000,-zł,
10) na koszty funkcjonowania Biura Polskiego w Brukseli - 310.000,- zł,
11) na realizację Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich – 6.000.000,- zł,
12) na realizację Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych – 7.000.000,- zł.
 
§ 7
1.      Wyodrębnia się wydatki na 2006 r. na realizację programów i projektów  realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 131.647.900,- zł.
2.      Wykaz  wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 8
1. Określa się ogólną kwotę dotacji podmiotowych w wysokości: 26.391.772,- zł, w tym dla:
1)     instytucji kultury w kwocie:  24.691.772,- zł,
2)     samodzielnego publicznego ZOZ w kwocie: 800.000,- zł,
3)     szkół wyższych w kwocie: 900.000,- zł.
2.  Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik  Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 9
1.      Określa się wydatki na realizację działań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie:  58.471.473,- zł, w tym:
1)     dotacje w kwocie: 53.865.226,- zł, z tego na realizację:
a)     Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie: 48.849.473,- zł.
b)     Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie: 315.753,- zł.
c)      Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w kwocie: 4.700.000,- zł.
2)     wydatki majątkowe w kwocie: 4.606.247,- zł, na realizację Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
2.       Podział wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 10
1.      Określa się dotacje na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa w kwocie: 3.046.000,- zł.
2.      Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 11
1.      Określa się ogólną kwotę dotacji na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie: 50.000,- zł.
2.      Podział dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 12
1.      Określa się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości: 65.900.000,- zł.
2.      Podział dotacji o których mowa w ust. 1 oraz ich zakres określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 13
1.      Ustala się ogólną kwotę dotacji na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: 1.200.000,- zł.
2.      Podział dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr  9 do niniejszej uchwały.
 
§ 14
1.      Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych:
1)     Przychody: 1.109.606,- zł,
2)     Wydatki: 1.109.606,- zł.
2.      Szczegółowy podział przychodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
 
§ 15
1.       Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  zakładów  budżetowych:
1) Przychody: 9.970.000,- zł.
2) Wydatki: 9.970.000,- zł.
2.      Szczegółowy  podział  przychodów  i  wydatków, o których mowa w ust. 1 określa  załącznik Nr 11 do  niniejszej  uchwały.
 


§ 16
1. Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) Przychody: 4.730.328,- zł.
2) Wydatki: 4.730.328,- zł.
2. Szczegółowy  podział  przychodów  i  wydatków, o których mowa w ust. 1 określa  załącznik Nr 12 do  niniejszej  uchwały.
 
§ 17
Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  funduszy  celowych:
1) Fundusz  Ochrony  Gruntów  Rolnych :
a) Przychody: 6.480.000,- zł,
b) Wydatki:  6.480.000,- zł.
 2) Fundusz  Gospodarki   Zasobem  Geodezyjnym  i   Kartograficznym:
a) Przychody: 5.604.000,- zł,
b) Wydatki: 5.604.000,- zł.
 
§ 18
1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:
   1) Dochody: 23.098.000,- zł.
   2) Wydatki: 23.098.000,- zł.
2. Zestawienie  dochodów  i  wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik 
Nr  13  do  niniejszej  uchwały.
 
§ 19
1.      Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 38.500,- zł.
2.      Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.
 


§ 20
1.      Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych  realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
1)     Dochody: 1.444.270,- zł,
2)     Wydatki: 1.444.270,- zł.
2.      Zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały.
 
§ 21
1.      Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.      Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu polegających na zwiększaniu wynagrodzeń i wydatków majątkowych wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów.
3.      Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania jednostkom organizacyjnym Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania zmian w planowanych wydatkach polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału, z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
4.      Upoważnia się Zarząd Województwa do spłat rat:
1)     kredytów w wysokości: 5.371.576- zł,  zaciągniętych w latach ubiegłych na wydatki bieżące z zakresu:
a) utrzymania  infrastruktury  drogowej,
b)     kosztów obsługi konserwacji urządzeń melioracyjnych i urządzeń przeciwpowodziowych.
2)     pożyczki w wysokości  46.780.106,- zł, zaciągniętej na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5.      Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania długu województwa z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie: 164.189.240,- zł.
6.      Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu województwa.
 
§ 22
Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu województwa na kwotę: 10.000.000,- zł.
 
§ 23
Ustala się maksymalną wysokość sumy do której Zarząd Województwa może samodzielnie zaciągać zobowiązania w 2006 roku obciążające budżet roku 2006 na kwotę: 2.000.000,- zł.
 
§ 24
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
 
§ 25
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 26
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego.

 


Załącznik Nr 1
 
Załącznik Nr 2
 
Załącznik Nr 3
 
Załącznik Nr 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienie do przychodów i wydatków na rok 2006
 
Informacja dodatkow
W związku z Uchwałą Nr LIII/619/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2006 r. oraz Uchwałą Nr VIII/1739/2006 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 marca 2006 r. – ustala się budżet Województwa Podkarpackiego na 2006 r.:
1)     plan dochodów budżetu województwa na 2006 r. ogółem w kwocie: 352.633.804,- zł,
2)     plan wydatków budżetu województwa na 2006 r. ogółem w kwocie: 501.268.226,- zł, w tym wydatki majątkowe ogółem w kwocie: 214.043.153,- zł,
3)     planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2006 r. w kwocie: 164.047.620,- zł,
4)     przychody w kwocie: 164.047.620,- zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa, w tym z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie: 25.489.905,- zł,
5)     limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 164.047.620,- zł,
6)     plan wydatków budżetu województwa na 2006 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie: 12.018.643,zł, w tym wydatki majątkowe w formie rezerw celowych w kwocie: 6.657.645,- zł.

Wprowadził(a): 
Anna Zienkiewicz
tel.: 17 8536223
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zatwierdził(a): 
Maria Niemiec 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx)załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx[OR] Anna Tomankiewicz14 kB2023-10-16 14:482023-10-16 14:48
Pobierz plik (załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx)załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx[OR] Anna Tomankiewicz15 kB2023-10-16 14:482023-10-16 14:48
Pobierz plik (załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx)załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx[OR] Anna Tomankiewicz13 kB2023-10-16 14:482023-10-16 14:48
Pobierz plik (załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx)załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx[OR] Anna Tomankiewicz14 kB2023-10-16 14:482023-10-16 14:48

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi