http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Program ochrony powietrza dla strefy miasto Przemyśl z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

|
[OS] Michał Herdzik

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy "Miasto Przemyśl" - treść rozporządzenia

Załącznik graficzny - źródła emisji pyłu

Program ochrony powietrza dla strefy miasto Przemyśl:

01 - okładka
02 - autorzy
03 - zawartość
04 - rozdziały 1, 2 i 3
05 - rozdział 4
06 - rozdziały 5.1 i 5.2
07 - rozdział 5.3
08 - rozdział 6
09 - rozdział 7
10 - rozdziały 8 i 9
11 - spis załączników
12 - zał. 1 źródła transgraniczne
13 - zał. 2 wykaz dróg
14 - zał. 3 świadectwa
15 - zał. 4 bilans pyłu
16 - zał. 5 scenariusze
17 - zał. 5 - rys. 1
18 - zał. 5 - rys. 2
19 - zał. 5 - rys. 3
20 - zał. 5 - rys. 4
21 - zał. 5 - rys. 5
22 - zał. 5 - rys. 6
23 - zał. 5 - rys. 7
24 - zał. 5 - rys. 8
25 - zał. 6 statystyka wiatru
26 - zał. 7 baza danych - emitory punktowe
27 - zał. 7 baza danych - niska emisja
28 - zał. 7 baza danych - emitory liniowe
29 - spis map
30 - mapa 1 - klimat
31 - mapa 2 - zabudowa
32 - mapa 3 - źródła punktowe
33 - mapa 4 - źródła liniowe
34 - mapa 5 - struktura zapotrzebowania na ciepło
35 - mapa 6 - niska emisja

 
 
Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza dla strefy Miasto Przemyśl przyjętego rozporządzeniem nr 49 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. (DZ. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 7586, poz. 1500)