Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

Szkody łowieckie

 

 

I. Zarząd Województwa Podkarpackiego odpowiada za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach polnych obwodów łowieckich i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

 

 

II. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2023 poz.1082 t. j.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. nr 2019, poz.776).

 

 

III. Dokumenty i warunki załatwienia sprawy:

 


1. Warunki ogólne:

Szacowaniu podlegają szkody w uprawach* i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.        

W skład obwodów łowieckich nie wchodzą:

- parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;

- tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich;

- tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości - na podstawie Uchwały Nr XXVIII/477/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 3 listopada 2020 r., poz. 4090), zostały opracowane rejestry powierzchniowe obwodów łowieckich oraz mapy numeryczne przedstawiające przebieg granic obwodów łowieckich oraz granic terenów wyłączonych z prowadzenia gospodarki łowieckiej;

- budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

Szacowaniu podlegają również szkody w uprawach* i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na terenach polnych obwodów łowieckich. 

*za uprawę rolną uznaję się, każdą uprawę prowadzoną na gruncie rolnym stanowiącą efekt działalności ludzkiej i powiązaną ściśle z produkcyjną funkcją gruntu

 

 

2. Zgłoszenie szkody łowieckiej:


Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich

1) w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;

2) w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:

  1. poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,
  2. w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

 

Na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
 
35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4
(osobiście - Kancelaria Ogólna Urzędu – adres jw.)

 

lub drogą elektroniczną zgodnie z wytycznymi znajdującymi się pod linkiem:
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/elektroniczna-skrzynka-podawcza
oraz wiadomość e-mail (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z załączonym wnioskiem podpisanym podpisem zaufanym bądź kwalifikowanym.
Jednocześnie informuję iż pisma skierowane na adres e-mail tut. Urzędu traktuje się jako przesyłki złożone
w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego,
o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

WZÓR WNIOSKU ZGŁOSZENIA SZKODY ŁOWIECKIEJ
(Pobierz)

 

 

Załączniki do wniosku: oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumentu poświadczającego własność bądź prawo do użytkowania działki, tj. wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, umowa dzierżawy lub OŚWIADCZENIE poświadczające własność lub użytkowanie gruntu przez poszkodowanego.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

(Pobierz)

 

 

Na podstawie wniosku przeprowadzana jest procedura szacowania szkody łowieckiej, w terminie 7 dni od wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

Nieobecność poszkodowanego nie wstrzymuje procedury przeprowadzenia oględzin i ostatecznego szacowania szkody.

Ostateczne szacowanie szkody w uprawach poprzedza się dokonaniem oględzin.

Oględzin nie dokonuje się w przypadku szkód:

- w płodach rolnych;

- wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach;

- w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem uszkodzonej uprawy lub w jego trakcie.

Oględzin dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody, tj. 7 dni od wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

O terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie zawiadamia się poszkodowanego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez krótkie wiadomości tekstowe (SMS).

Podczas oględzin ustala się: gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę, rodzaj, stan i jakość uprawy, obszar całej uprawy, szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona, szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.

Ostatecznego szacowania szkody oraz ustalenie wysokości odszkodowania dokonuje się po pisemnym zgłoszeniu przez poszkodowanego terminu planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy, w terminie 7 dni od zamierzonego sprzętu. 

 

WZÓR WNIOSKU ZGŁOSZENIA TERMINU ZBIORU
(Pobierz)

 

 

Ostatecznemu szacowaniu podlegają straty ilościowe i jakościowe powstałe w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia uprawy lub płodów rolnych.

           

Przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała w okresie:

1) do dnia 30 kwietnia – w wysokości 30%,

2) od dnia 1 maja do dnia 25 maja – w wysokości 50%,

3) po dniu 25 maja – w wysokości 85%

– kwoty obliczonej w sposób określony w § 3 ust. 14, z zastrzeżeniem, że za plon z 1 ha przyjmuje się średni plon obliczony dla danego województwa na podstawie danych zawartych w trzech rocznikach statystycznych „Wyniki produkcji roślinnej” ostatnio opublikowanych na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Odszkodowanie nie przysługuje:

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;

2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;

3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;

4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;

5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu; 6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;

7) za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 – do dnia następującego po dniu:

  1. w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo
  2. w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo
  3. zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

 

 

 

IV. Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem  
35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4

lub 

składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
al. Cieplińskiego 4, parter

Jednostka właściwa do załatwienia sprawy
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Oddział łowiectwa
35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4 

Pokój 401, 402, 403, 404
tel. (017) 747 69 26, (017) 860 67 57, (017) 850 66 67, (017) 747 67 12, (017) 747 63 52, (017) 860 67 18, (017) 860 67 19, fax. (017) 850 17 10,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

V. Termin załatwienia sprawy:

Wypłata odszkodowania jest dokonywana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego poszkodowanemu po uzyskaniu środków finansowych z budżetu państwa.

 

VI. Tryb odwoławczy:

Przez właściwymi sądami powszechnymi.

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Klauzula informacyjna RODO.docx)Klauzula informacyjna RODO[RG] Marcin Matusz15 kB2022-12-06 10:022022-12-06 10:02
Pobierz plik (Oświadczenie.docx)Oświadczenie[RG] Marcin Matusz15 kB2021-03-29 16:152022-12-06 09:59
Pobierz plik (Zgłoszenie_szkody_łowieckiej + RODO.docx)Zgłoszenie szkody łowieckiej + RODO[RG] Marcin Matusz22 kB2022-12-06 09:572022-12-06 09:57
Pobierz plik (zgłoszenie terminu zbioru 2021.doc)Zgłoszenie terminu zbioru[RG] Marcin Matusz37 kB2021-03-29 16:152021-03-29 16:15

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi