Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

                                                                                                                   UWAGA: 

                                                 Od 1 stycznia 2020 roku roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
                                                 z nich powstającymi  oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami można składać
                                                 wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza BDO za pośrednictwem indywidualnego
                                                 konta utworzonego przez marszałka województwa przy dokonywaniu wpisu do Rejestru BDO,
 
                                                      Od 1 stycznia 2020 roku korzystanie z BDO w pełnym zakresie (w tym składanie sprawozdań) jest
                                                możliwe po zidentyfikowaniu podmiotu poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany),
                                                który należy założyć poprzez stronę internetową:  www.pz.gov.pl.

 

Karta informacyjna

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Kogo dotyczy

Zgodnie z art. 4 pkt 20) ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzającym sprzęt jest osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży:

 • ma siedzibę na terytorium kraju i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium kraju sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,
 • ma siedzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne podmioty,
 • ma siedzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim

Opis sprawy

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym regulują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym

Opłata za publiczne kampanie edukacyjne

Zgodnie z art. 15 ustawy z zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający sprzęt jest zobowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

Publiczna kampania edukacyjna to działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu, obejmujące informowanie o możliwym wpływie zużytego sprzętu na środowisko i zdrowie ludzi oraz o prawidłowym postępowaniu ze zużytym sprzętem, w szczególności o metodach selektywnego zbierania, dostępnych systemach zwrotu oraz roli użytkowników sprzętu w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu, kampanie w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym;

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych może być wykonywany:

 • samodzielnie,
 • lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt realizuje obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych poprzez:

 • przeznaczenie na publiczne kampanie edukacyjne lub
 • wniesienie na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

– łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Wprowadzający sprzęt, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, oblicza wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, w odniesieniu do przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w tym roku kalendarzowym.

Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej jeżeli wysokość środków przeznaczanych na kampanie edukacyjne nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym.

Zwolnienie ma zastosowanie jeżeli:

 1. 1)wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia
  31 stycznia każdego roku:
  1. a)zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  2. b) informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której mowa w lit. a;
  3. 2)w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt są spełnione warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie

Opłata produktowa

Wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej, obliczanej oddzielnie dla każdej grupy sprzętu,
w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

 • zbierania;
  • odzysku;
  • przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

Wprowadzający sprzęt, którzy wprowadzają do obrotu:

 • małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,
 • wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej
  1000 kg,

są zwolnieni z wnoszenia opłaty produktowej.

Zwolnienie ma zastosowanie jeżeli:

 1. 1)wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia
  15 marca każdego roku:
  1. a)zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie,
   o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
   w sprawach dotyczących pomocy publicznej
   ,informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy,
   o której mowa w lit. a;
 2. 2)w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt są spełnione warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie. Wartośćde minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania.

Zgodnie z art. 77 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w przypadku nieuiszczenia opłaty produktowej albo wniesienia opłaty niższej od należnej marszałek województwa określa w drodze decyzji wysokość zobowiązania z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Termin uiszczenia opłaty, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stałą się ostateczna. Opłata jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Wymagane dokumenty

Formularze/ Wnioski do pobrania

Opłaty

Opłata za publiczne kampanie edukacyjne

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych uznaje się za wykonany, jeżeli wprowadzający sprzęt posiada dokumentację potwierdzającą przeznaczenie na publiczne kampanie edukacyjne.

Rachunek bankowy na który należy wpłacać opłaty z tytułu kampanii edukacyjnych:

Województwo Podkarpackie
Santander Bank Polska S.A.
Nr: 96 1090 2750 0000 0001 4752 0790

 

Opłata produktowa

Od 22 czerwca 2018 r. obowiązują stawki opłaty produktowej określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz. U. poz. 1194).

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu.

Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej
i różnicy pomiędzy odpowiednio wymaganym a osiągniętym minimalnym rocznym poziomem zbierania zużytego sprzętu, poziomem odzysku oraz poziomem przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.

Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest bez wezwania na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się.

Rachunek bankowy na który należy wnieść opłatę produktową oraz dodatkową opłatę produktową:

Województwo Podkarpackie
Santander Bank Polska S.A.
Nr: 96 1090 2750 0000 0001 4752 0790

UWAGA: Do opłat produktowych należnych na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz do wpływów z tych opłat stosuje się przepisy tej ustawy

Do należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Rachunek bankowy na który należy wnieść zabezpieczenie finansowe, 
o którym mowa w art. 27 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: 
Nr 11 1130 1105 0005 2014 1520 0058

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

ul. Lubelska 4

numery telefonów:

17 743 31 42 (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński i m.Krosno, leżajski, lubaczowski, łańcucki)

17 743 31 40 (powiaty: niżański, przemyski i m.Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski i m.Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski i m.Tarnobrzeg, leski, mielecki)

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest bez wezwania na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Forma i sposób załatwienia sprawy

W przypadku gdy wprowadzający sprzęt, pomimo ciążącego obowiązku, nie wniósł opłaty produktowej albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu, opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa powyżej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową.

Od w/w decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.

Uwagi i informacje dodatkowe

Przed rozpoczęciem działalności z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tj.:

 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;
 • zbierający zużyty sprzęt,
 • prowadzący zakład przetwarzania,
 • organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

22.02.2021 r.

Opublikował:

Ireneusz Grocholski

Data opublikowania:

22.02.2021 r.

 

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi