OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU ROCZNE SPRAWOZDANIA O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z NICH POWSTAJĄCYMI  NALEŻY ZŁOŻYĆ POPRZEZ WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA BDO ZA POŚREDNICTWEM INDYWIDUALNEGO KONTA  UTWORZONEGO  PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PRZY DOKONYWANIU WPISU DO REJESTRU BDO.                                                 

PODMIOTY OBOWIĄZANE DO SPORZĄDZENIA ZA 2019 r. ROCZNEGO SPRAWOZDANIA O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z NICH POWSTAJĄCYMI  SKŁADAJĄ JE W TERMINIE DO DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 r.
(art. 237ea ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)).

PRZEDSIĘBIORCY WPROWADZAJĄCY DO OBROTU W ROKU 2019 BATERIE I AKUMULATORY, UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS POWINNI  PRZEDŁOŻYĆ MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH W TERMINIE DO 15 MARCA 2020 r.

 

 

Karta informacyjna

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach
i akumulatorach

Kogo dotyczy

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 521 z późn. zm.) w art. 3 reguluje prawa i obowiązki podmiotów:

 • wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory;
 • dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt;
 • zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • użytkujących baterie lub akumulatory

Opis sprawy

Przepisy ustawy stosuje się do:

 • wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;
 • zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Art. 4a ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach stanowi, że od dnia
1 stycznia 2015 roku uprawnionym do ulgi zwolnienia z opłat za baterie i akumulatory jest przedsiębiorca wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne
o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg oraz wprowadzający, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis i ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach.

Wartość pomocy de minimis odpowiada treści zwolnienia z opłaty produktowej obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, wskazanej w przepisach wydawanych na podstawie art. 40 ust. 2 o bateriach i akumulatorach.

Przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku:

 • osiągania wymaganego poziomu zbierania;
 • opłaty produktowej;
 • organizowania i finasowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania;
 • zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory;
 • zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • składania wykazu zakładów przetwarzania.

Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:

 • urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji
 • i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;
 • urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.

        Ustawa Określa:

 • wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów;
 • zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;
 • zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach
w sprawach dotyczących zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)..

 

Zgodnie z art. 237, 237a i 237aa  ustawy o odpadach podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach sporządzają i składają je za rok 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje sprawozdań lub wykazów  lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a ustawy o odpadach.   

  

Wymagane dokumenty

Sprawozdania, wykazy oraz opłaty, o których mowa w ustawie o bateriach
i akumulatorach należy wnieść do właściwego Urzędu Marszałkowskiego do dnia
15 marca
roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

UWAGA:

Zgodnie z art. 237ea ust. 1 ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

 

Przez marszałka województwa rozumie się odpowiednio:

a) w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory - marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego baterie lub akumulatory, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju - Marszałka Województwa Mazowieckiego,

b) w przypadku zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub prowadzącego recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie zbierania, przetwarzania lub recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Sprawozdania i wykazy:

Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza i przekazuje w terminie do 15 marca:

 • sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. a ustawy o odpadach,  w tym o rodzaju ilości i masie wprowadzonych baterii i akumulatorów - art. 34 ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach,

 • sprawozdanie zawierające informacje oraz wykazy, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. d tiret pierwsze i trzecie ustawy o odpadach w tym o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne - art. 35 ustawy o bateriach i akumulatorach,

 • wykaz, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. b ustawy o odpadach, w tym zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach - art. 36. ust. 4 ustawy o bateriach i akumulatorach,

 • wykaz, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. b ustawy o odpadach, w tym o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne - art. 37 ust. 6 ustawy o bateriach i akumulatorach,

Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne sporządza i przekazuje w terminie do 15 marca sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. d tiret drugie ustawy o odpadach, w tym o wysokości należnej opłaty produktowej  - art. 41 ust. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach,

Sprzedawca detaliczny, baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, sporządza i przekazuje w terminie do 15 marca sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej  - art. 56 ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach,

Zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje zużyte baterie lub zużyte akumulatory bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania, sporządza i przekazuje w terminie do 15 marca sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 9 ustawy o odpadach, w tym o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (przekazanych bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania) ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie i akumulatory, z którymi ma zawartą umowę -  art. 59 ust. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach,

Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów sporządza i przekazuje w terminie do 15 marca sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 10 ustawy o odpadach, w tym o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomach recyklingu, osiągniętych poziomach wydajności recyklingu -  art. 64 ust 5 ustawy o bateriach i akumulatorach,

Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów sporządza i przekazuje w terminie do 30 kwietnia:

 • sprawozdanie w zakresie wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych,
 • sprawozdanie w zakresie wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych,
 • sprawozdanie w zakresie wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów.

W przypadku gdy proces recyklingu jest prowadzony przez kilka podmiotów, do sporządzenia i przedłożenia powyższych sprawozdań jest obowiązany pierwszy podmiot prowadzący recykling. Kolejni prowadzący recykling są obowiązani przekazać mu informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań w terminie
do  15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Na podstawie art. 28 ustawy o bateriach i akumulatorach wprowadzający baterie lub akumulatory może wykonywać obowiązki, o których mowa w art. 27, art. 31, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 2, art. 35, art. 36 ust. 1 i 4, art. 37 ust. 1 i 6 lub art. 41 ust. 3, za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego posiadającego wdrożony system zarządzania środowiskowego.

Zgodnie z art. 59a ustawy o bateriach i akumulatorach  zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych.

 • 1 egzemplarz zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych wydanego przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory należy przekazać właściwemu marszałkowi województwa - art. 59a ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach,

Zgodnie z art. 64a ustawy o bateriach i akumulatorach  prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach.

 • 1 egzemplarz zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach wydanego przez prowadzącego zakład przetwarzaniach zużytych baterii lub zużytych akumulatorów należy przekazać właściwemu marszałkowi województwa - art. 64a ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach.

Formularze/ Wnioski do pobrania

Formularze sprawozdań:

ZAŁ. 1.1. – wprowadzenie do obrotu od 2010 do 2014
ZAŁ. 1.2. – wprowadzenie do obrotu od 2015
 
Od 2015 roku sprawozdawczego zmiana w zakresie wypełniania formularza – kolumna dot. ilości wprowadzonych baterii i akumulatorów [szt.] nie jest wymagana
 

ZAŁ. 2 – osiągnięte poziomy zbierania

ZAŁ.3 – wykaz zakładów przetwarzania


Stanowisko MŚ w sprawie sporządzania sprawozdania o wysokości środków na publiczne kampanie edukacyjne za rok 2015

ZAŁ.  4.1 – publiczne kampanie edukacyjne od 2010 do 2014
ZAŁ.  4.2 – publiczne kampanie edukacyjne od 2015

 

Od 2015 roku sprawozdawczego nastąpiła zmiana sposobu obliczania wysokości opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, tj.:

masa wprowadzonych BiA [kg] x stawka [0,03 zł/kg]

Sprawozdanie można sporządzić na dotychczasowym formularzu, natomiast w polu „Minimalna wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne [zł]” należy wpisać obliczoną wysokość opłaty.

Rubryka „Wysokość osiągniętego przychodu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju [zł]” należy zostawić puste.

 

ZAŁ. 5 – należna opłata produktowa

 • Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej   – składa się na zasadach dotychczasowych.
ZAŁ. 6.1 - opłata depozytowa 2014
ZAŁ. 6.2 - opłata depozytowa 2015
ZAŁ. 6.3 - opłata depozytowa od 2016
            ZAŁ. 6.4 - opłata depozytowa od 2020
 

ZAŁ. 7 – masa zebranych baterii i akumulatorów

 

ZAŁ. 7.1 – zaświadczenie o zebranych bateriach i akumulatorach przenośnych
ZAŁ. 7.2 – ewidencja zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach i                                       akumulatorach przenośnych

ZAŁ.8 – osiągnięte poziomy recyklingu

·  Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów - 8.1 PDF 

     należy złożyć do 30 kwietnia

ZAŁ.8.1 – zaświadczenie o przetworzanych zużytych bateriach lub  zużytych akumulatorach 
ZAŁ.8.2 – ewidencja zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach
i akumulatorach 


Dodatkowo do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania baterii i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1671 

ZAŁ.9 - poziomy zbierania

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz. U. poz. 811).

ZAŁ.10 – pobranie i zwrot opłaty depozytowej - dotyczy jedynie baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo - ołowiowych

 Opłaty

Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat wynikających ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803  ze zm.)
, ich wysokość ustalają we własnym zakresie na podstawie przepisów ustawy i wnoszą je samodzielnie na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 15 marca każdego roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Rodzaje obowiązujących opłat :

 •       opłata produktowa - art. 38 – 43;

stawka opłaty produktowej - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1672) 

 •            opłata depozytowa - art. 54 - 56;
 •        środki przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne (art. 37)

Rachunek bankowy na który należy wnosić opłatę produktową, nieodebraną opłatę depozytową oraz środki, o których mowa w art. 37 ust. 4  ustawy
o bateriach i akumulatorach:

Województwo Podkarpackie
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

49 1020 4391 0000 6802 0159 0934

 Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4

Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
Lubelska 4 (pok. 209)
numery telefonów:
17 743 31 40 (powiaty krośnieński i rzeszowski)
17 743 31 42 (pozostałe powiaty)

Miejsce składania dokumentów

Podmioty obowiązane do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach sporządzają i składają za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Sprawozdanie o opłacie depozytowej należy złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy na zasadach dotychczasowych.

Termin załatwienia sprawy

Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdań, wykazów oraz opłat, o których mowa w ustawie o bateriach  i akumulatorach składają do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 

Sprawozdania dotyczące wydajności recyklingu należy złożyć  do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach i akumulatorach przenośnych oraz o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach należy złożyć  w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Zgodnie z art.  237ea ustawy o odpadach  podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 521 z późn. zm.)


Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1322)


Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).     

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Forma i sposób załatwienia sprawy

W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa powyżej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Od w/w decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Uwagi i informacje dodatkowe

Na podstawie art. 50 ust 2 ustawy o odpadach przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju, przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub prowadzenia działalności jako podmiot pośredniczący jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

Kto nie składa sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy
o odpadach podlega karze grzywny (art. 180a tej ustawy).

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierza w drodze decyzji karę  pieniężną m.in. za:

 • nieprzekazanie marszałkowi województwa nieodebranej opłaty depozytowej, bądź przekazanie jej nieterminowo – w wysokości od 500 zł do 10 000 zł (art. 100a ustawy o bateriach i akumulatorach);
 • nieprzedkładanie marszałkowi województwa sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej opłaty depozytowej, bądź przedkładanie nieterminowo lub nierzetelnie – w wysokości od 100 zł do 1 000 zł.

Marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach w zakresie objętym właściwością tego organu, w szczególności w zakresie opłaty produktowej, opłaty depozytowej oraz wykorzystania środków przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory, o których mowa w art. art. 37 ust. 4 tej ustawy.

Kontrolę przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ww. ustawy sprawuje Inspekcja Handlowa.

UWAGA: 

Informacje dotyczące baterii i akumulatorów dostępne są również na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/baterie-i-akumulatory

 

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

01.03.2020 r.

Opublikował:

Ireneusz Grocholski

Data opublikowania:

01.03.2020 r.