http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Baterie i akumulatory

[OS] Bogusław Kielar

                                                                                                                                 UWAGA: 

                                                     Od 1 stycznia 2020 roku roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
                                                z nich powstającymi  oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami będzie można złożyć
                                                wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza BDO za pośrednictwem indywidualnego
                                                konta utworzonego przez marszałka województwa przy dokonywaniu wpisu do Rejestru BDO,
                                                    
                                                Od 1 stycznia 2020 roku korzystanie z BDO w pełnym zakresie (w tym składanie sprawozdań) będzie
                                                możliwe po zidentyfikowaniu podmiotu poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany),
                                                który należy założyć poprzez stronę internetową:  www.pz.gov.pl.

Podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 r. sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75,
składają je w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 
Art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150). 

Karta informacyjna

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach
i akumulatorach

Kogo dotyczy

Zgodnie z art. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach ustawa reguluje prawa i obowiązki podmiotów:

 • wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory;
 • dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt;
 • zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania    zużytych  baterii lub zużytych akumulatorów;
 • użytkujących baterie lub akumulatory

Opis sprawy

Przepisy ustawy stosuje się do:

 • wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;
 • zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Art. 4a ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach stanowi, że od dnia
1 stycznia 2015 roku uprawnionym do ulgi zwolnienia z opłat za baterie i akumulatory jest przedsiębiorca wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne
o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg oraz wprowadzający, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis i ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach.

Wartość pomocy de minimis odpowiada treści zwolnienia z opłaty produktowej obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, wskazanej w przepisach wydawanych na podstawie art. 40 ust. 2 o bateriach i akumulatorach.

Przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku:

 • osiągania wymaganego poziomu zbierania;
 • opłaty produktowej;
 • organizowania i finasowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania;
 • zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory;
 • zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • składania wykazu zakładów przetwarzania.

Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:

 • urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji
 • i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;
 • urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.

        Ustawa Określa:

 • wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów;
 • zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;
 • zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.) w sprawach dotyczących zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 237aa ustawy o odpadach podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach sporządzają i składają je za rok 2017 i 2018 stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje sprawozdań lub wykazów  lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a ustawy o odpadach.   

Wymagane dokumenty

Sprawozdania, wykazy oraz opłaty, o których mowa w ustawie o bateriach
i akumulatorach należy wnieść do właściwego Urzędu Marszałkowskiego do dnia
15 marca
roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

UWAGA: Przez marszałka województwa rozumie się odpowiednio:

a) w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory - marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego baterie lub akumulatory, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju - Marszałka Województwa Mazowieckiego,

b) w przypadku zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub prowadzącego recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie zbierania, przetwarzania lub recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Sprawozdania i wykazy zawierające informacje o:

 •          rodzaju ilości i masie wprowadzonych baterii i akumulatorów - art. 34 ust. 2;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów - Dz. U. z 2009 r. Nr 172, poz. 1341

Od 2015 roku sprawozdawczego zmiana w zakresie wypełniania formularza –kolumna dot. ilości wprowadzonych baterii i akumulatorów [szt.] nie jest wymagana.

 • osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonego przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne - art. 35;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 163,
poz. 1304
 

 • zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach - art. 36. ust. 4;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 
- Dz. U. 2010 Nr 31 poz. 164

 • wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne - art. 37 ust. 6:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne - Dz. U. 2010 Nr 31 poz. 165 

Od 2015 roku sprawozdawczego nastąpiła zmiana sposobu obliczania wysokości opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, tj.:

masa wprowadzonych BiA [kg] x stawka [0,03 zł/kg]

Sprawozdanie można sporządzić na dotychczasowym formularzu, natomiast w polu „Minimalna wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne [zł]” należy wpisać obliczoną wysokość opłaty.

Rubryka „Wysokość osiągniętego przychodu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju [zł]” należy zostawić puste.

 •         wysokości należnej opłaty produktowej - art. 41 ust. 3;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych
i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 160, poz. 1274
 

 •     wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej - art. 56 ust. 2;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 45).

 •    masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (przekazanych bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania) ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie i akumulatory, z którymi ma zawartą umowę- art. 59 ust. 3;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych
i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1788 

 •     rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 •         rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
 •         osiągniętych poziomach recyklingu,
 •         osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.
 •         art. 64 ust 5;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania
i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu - Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1789
  wraz z informacją dot. osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.

Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy, ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdań w zakresie:

 •         wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych,
 •         wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych,
 •         wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów.

Powyższy obowiązek wynika z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku, a wymagane informacje należy przekazać na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr IV, V i VI wspomnianego rozporządzenia.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów   

W przypadku gdy proces recyklingu jest prowadzony przez kilka podmiotów, do sporządzenia i przedłożenia powyższych sprawozdań jest obowiązany pierwszy podmiot prowadzący recykling. Kolejni prowadzący recykling są obowiązani przekazać mu informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań w terminie
do  15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Obowiązki w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.) mogą być wykonywane przez podmiot pośredniczący posiadający wdrożony system zarządzania środowiskowego.

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych i zużytych akumulatorach przenośnych oraz zaświadczeń
o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach - pierwsze zaświadczenia powinny być wydawane za rok 2015, czyli do dnia 28 lutego 2016

1 egzemplarz zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych wydanego przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory należy przekazać właściwemu marszałkowi województwa - art. 59a ust. 2:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych

1 egzemplarz zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach wydanego przez prowadzącego zakład przetwarzaniach zużytych baterii lub zużytych akumulatorów należy przekazać właściwemu marszałkowi województwa - art. 64a ust. 2:.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach

Formularze/ Wnioski do pobrania

Formularze sprawozdań:

·       Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. a ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii
i akumulatorów (art. 34ust. 2) – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów - Dz. U. z 2009 r. Nr 172,
poz. 1341
 –
należy złożyć do 15 marca

ZAŁ. 1.1. – wprowadzenie do obrotu od 2010 do 2014
ZAŁ. 1.2. – wprowadzenie do obrotu od 2015

Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 pkt 6 lit. d tiret pierwsze i trzecie ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz wykaz punktów zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którymi wprowadzający baterie lub akumulatory zawarł umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, oraz wykaz miejsc odbioru, z których zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne (art. 35) – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 163, poz. 1304
-
należy złożyć do 15 marca

ZAŁ. 2 – osiągnięte poziomy zbierania

Wykaz, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 pkt 6 lit. b ustawy o odpadach, tj. wykaz zawierający dane identyfikujące podmiot oraz wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (art. 36. ust. 4) – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - Dz. U. 2010 Nr 31 poz. 164 - należy złożyć do 15 marca

ZAŁ.3 – wykaz zakładów przetwarzani-

      Sprawozdanie, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 pkt 6 lit. c ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (art. 37, ust. 6) – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne - Dz. U. 2010 Nr 31 poz. 165 - należy złożyć do 15 marca


Stanowisko MŚ w sprawie sporządzania sprawozdania o wysokości środków na publiczne kampanie edukacyjne za rok 2015

ZAŁ.  4.1 – publiczne kampanie edukacyjne od 2010 do 2014
ZAŁ. 4.2 – publiczne kampanie edukacyjne od 2015

Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 pkt 6 lit. d tiret drugie ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o wysokości należnej opłaty produktowej – w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych (art. 41 ust. 3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 160, poz. 1274 – należy złożyć do 15 marca

ZAŁ. 5 – należna opłata produktowa

ZAŁ. 6.1 – opłata depozytowa 2014
ZAŁ. 6.2 – opłata depozytowa 2015
ZAŁ. 6.3 - opłata depozytowa od 2016

ZAŁ. 7 – masa zebranych baterii i akumulatorów

Od 1 stycznia 2015 roku zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, ZAŚWIADCZENIE O ZEBRANYCH ZUŻYTYCH BATERIACH PRZENOŚNYCH LUB ZUŻYTYCH AKUMULATORACH PRZENOŚNYCH (art. 59aRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych - Dz. U. poz. 1329  – należy złożyć do 28 lutego

ZAŁ. 7.1 – zaświadczenie o zebranych bateriach i akumulatorach przenośnych
ZAŁ. 7.2 – ewidencja zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach i                                       akumulatorach przenośnych

Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów sporządza i przedkłada marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach) sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt. 1 i 10 ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o rodzaju i masie przyjętych do przetworzenia zużytych baterii i zużytych akumulatorów, rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (art. 64 ust. 5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu - Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1789 wraz z informacją dot. osiągniętych poziomach wydajności recyklingu – należy złożyć do 15 marca

ZAŁ.8 – osiągnięte poziomy recyklingu

·  Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów - 8.1 PDF 

     należy złożyć do 30 kwietnia

·       Od 1 stycznia 2015 roku prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu,
z którym ma zawartą umowę, ZAŚWIADCZENIE O PRZETWORZONYCH ZUŻYTYCH BATERIACH LUB ZUŻYTYCH AKUMULATORACH
(art. 64a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach – Dz. U. poz. 1529 

     należy złożyć do 28 lutego

ZAŁ.8.1 – zaświadczenie o przetwarzanych zużytych bateriach lub  użytych        akumulatorach 
ZAŁ.8.2 – ewidencja zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach
i akumulatorach 

Dodatkowo do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania baterii i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r.
Nr 215, poz. 1671
 

ZAŁ.9 - poziomy zbierania

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej - Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 878 
ZAŁ.10 – pobranie i zwrot opłaty depozytowej - dotyczy jedynie baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo - ołowiowych

Opłaty

Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat wynikających ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803  ze zm.)
, ich wysokość ustalają we własnym zakresie na podstawie przepisów ustawy i wnoszą je samodzielnie na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 15 marca każdego roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Rodzaje obowiązujących opłat :

 •       opłata produktowa - art. 38 – 43;

stawka opłaty produktowej - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1672) 

 •            opłata depozytowa - art. 54 - 56;
 •        środki przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne (art. 37)

Rachunek bankowy na który należy wnosić opłatę produktową, nieodebraną opłatę depozytową oraz środki, o których mowa w art. 37 ust. 4  ustawy
o bateriach i akumulatorach:

Województwo Podkarpackie
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Nr: 49 1020 4391 0000 6802 0159 0934

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

aul. Lubelska 4

numery telefonów:

17 743 31 40 (powiaty krośnieński i rzeszowski), pok. 209

17 743 31 42 (pozostałe powiaty), pok. 209

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Sprawozdania, wykazy oraz opłaty, o których mowa w ustawie o bateriach
i akumulatorach należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdania dotyczące wydajności recyklingu należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach i akumulatorach przenośnych oraz o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach należy wnieść do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity     Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1322)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Forma i sposób załatwienia sprawy

W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa powyżej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Od w/w decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Uwagi i informacje dodatkowe

Obowiązki podmiotu wobec Marszałka Województwa:

 •     Obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory względem marszałka  województwa – art. 27 – 43 ustawy o bateriach i akumulatorach;
 •    Obowiązki zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory względem marszałka województwa – art. 57 – 59 ustawy o bateriach i akumulatorach;
 •      Obowiązki prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów względem marszałka województwa – art. 60 – 64 ustawy o bateriach i akumulatorach.

Ponadto, na podstawie art. 50 ust 2 ustawy o odpadach przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju, przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub prowadzenia działalności jako podmiot pośredniczący jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

Sankcje:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA nakłada kary pieniężne
w wysokości 500 zł na przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się z terminowego obowiązku przedkładania sprawozdań z zakresu gospodarki bateriami
i akumulatorami
 (art. 200 ustawy o odpadach w związku z art. 125 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, stosownie do art. 237 ustawy o odpadach,
w nawiązaniu do art. 76 w odniesieniu do obowiązków określonych art. 73, 74a i 75 ww. ustawy, wraz z zastosowaniem art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa) cytowane przepisy odnoszą się do sprawozdań za 2014 rok sprawozdawczy.

Natomiast, kto nie składa sprawozdań za 2015, 2016 i 2017 rok sprawozdawczy, podlega karze grzywny (art. 180a ustawy o odpadach w związku z art. 237aa ww. ustawy).

Dodatkowo od 1 stycznia 2015 roku ustawa o bateriach i akumulatorach zobowiązuje WOJEWÓDZKI INSPEKTORACH OCHRONY ŚRODOWISKA do wymierzania w drodze decyzji kar pieniężnych m.in. za:

nieprzekazywanie marszałkowi województwa nieodebranej opłaty depozytowej, bądź przekazywanie jej nieterminowo – w wysokości od 500 zł do 10 000 zł (art. 100a ustawy o bateriach i akumulatorach);

nieprzedkładanie marszałkowi województwa sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej opłaty depozytowej, bądź przedkładanie nieterminowo lub nierzetelnie – w wysokości od 100 zł do       1 000 zł.

Ponadto właściwy marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów ustawy w zakresie objętym właściwością tego organu, w szczególności
w zakresie opłaty produktowej, opłaty depozytowej oraz wykorzystania środków przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory, o których mowa
w art. art. 37 ust. 4 ustawy o bateriach i akumulatorach.

Natomiast kontrolę przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ww. ustawy sprawuje Inspekcja Handlowa.

Stanowisko MŚ w sprawie sporządzania sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne za rok 2015 i lata kolejne
(z dn. 22.02.2016)

Interpretacja Ministerstwa Środowiska dot. wprowadzających baterie i akumulatory oraz sprawozdania dot. wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (z dn. 28.03.2012)

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązków z zakresu gospodarki odpadami oraz bateriami i akumulatorami sprzedawców detalicznych oraz wprowadzających baterie i akumulatory (31.12.2014 r.) 

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązków przedsiębiorców gospodarujących bateriami i akumulatorami (5.10.2015 r.)

UWAGA:  Informacje dotyczące baterii i akumulatorów dostępne są również na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/baterie-i-akumulatory

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

03.01.2019 r.

Opublikował:

Bogusław Kielar

Data opublikowania:

06,01.2019 r.

12.00 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Tabela - Siatka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}