Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Opis sprawy/zadania:

Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach stosuje się do baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów.

Ustawa określa także prawa i obowiązki: wprowadzających do obrotu baterie  lub akumulatory, dystrybutorów baterii lub akumulatorów lub sprzętu, zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych  akumulatorów oraz użytkujących baterie lub akumulatory. Przepisy odnoszą się także do odpadów powstałych z baterii i akumulatorów, w tym regulują zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach zostały wymienione w art. 56 ust 2. ww. ustawy oraz w art. 73 i 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory nałożony został obowiązek organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami. Powyższe wiąże się m.in. z obowiązkiem prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i osiągania wymaganych poziomów zbierania. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonał tych obowiązków ustawodawca zobowiązał go do ponoszenia opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz opłaty produktowej wnoszonej na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego. Swoje obowiązki wprowadzający może wykonywać za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność za ich prawidłową realizację spoczywa na wprowadzającym baterie lub akumulatory.

Równocześnie ustawodawca zobowiązał sprzedawców detalicznych baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo – ołowiowych do wnoszenia na ten sam rachunek bankowy nieodebranej opłaty depozytowej.

Dla wprowadzających baterie lub akumulatory przewidziano także zwolnienia, z których skorzystanie uzależnione jest od masy wprowadzonych baterii i akumulatorów w danym roku kalendarzowym (art. 4a ustawy o bateriach i akumulatorach).

Kogo dotyczy:

Przedsiębiorców:

 • wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory;
 • dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt;
 • zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • użytkujących baterie lub akumulatory.

Wymagane dokumenty:

Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza i przekazuje w terminie do 15 marca:

 • sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. a ustawy o odpadach,  w tym o rodzaju i masie wprowadzonych baterii i akumulatorów - art. 34 ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • sprawozdanie zawierające informacje oraz wykazy, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. d tiret pierwsze i trzecie ustawy o odpadach w tym o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne - art. 35 ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • wykaz, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. b ustawy o odpadach, w tym zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach - art. 36. ust. 4 ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • wykaz, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. b ustawy o odpadach, w tym o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne - art. 37 ust. 6 ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne sporządza i przekazuje w terminie do 15 marca sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. d tiret drugie ustawy o odpadach, w tym o wysokości należnej opłaty produktowej  - art. 41 ust. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach,

Sprzedawca detaliczny, baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, sporządza i przekazuje w terminie do 15 marca sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej  - art. 56 ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach.

Zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje zużyte baterie lub zużyte akumulatory bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania, sporządza i przekazuje w terminie do 15 marca sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 9 ustawy o odpadach, w tym o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (przekazanych bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania) ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie i akumulatory, z którymi ma zawartą umowę -  art. 59 ust. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach,

Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów sporządza i przekazuje w terminie do 15 marca sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 10 ustawy o odpadach, w tym o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomach recyklingu, osiągniętych poziomach wydajności recyklingu -  art. 64 ust 5 ustawy o bateriach i akumulatorach,

Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów sporządza i przekazuje w terminie do 15 marca:

 • sprawozdanie w zakresie wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych,
 • sprawozdanie w zakresie wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych,
 • sprawozdanie w zakresie wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów.

W przypadku gdy proces recyklingu jest prowadzony przez kilka podmiotów, do sporządzenia i przedłożenia powyższych sprawozdań jest obowiązany pierwszy podmiot prowadzący recykling. Kolejni prowadzący recykling są obowiązani przekazać mu informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań w terminie do  15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawozdania, wykazy oraz opłaty, o których mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach należy złożyć marszałkowi województwa.

Przez marszałka województwa rozumie się odpowiednio:

 • w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory - marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego baterie lub akumulatory, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju - Marszałka Województwa Mazowieckiego,
 • w przypadku zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub prowadzącego recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie zbierania, przetwarzania lub recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. 

Podmioty obowiązane do sporządzania ww. sprawozdań, wykazów  sporządzają je za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, w terminie do dnia 15 marca podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii.

Administrator BDO zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa przedmiotowe sprawozdania, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Sprawozdania sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1322)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach   

Dokumenty do pobrania:

Formularze sprawozdań za lata 2015-2018

Od 2015 roku sprawozdawczego nastąpiła zmiana sposobu obliczania wysokości opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, tj.:
masa wprowadzonych BiA [kg] x stawka [0,03 zł/kg]
Sprawozdanie można sporządzić na dotychczasowym formularzu, natomiast w polu „Minimalna wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne [zł]” należy wpisać obliczoną wysokość opłaty.
Rubryka „Wysokość osiągniętego przychodu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju [zł]” należy zostawić puste. 

UWAGA:Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej  za rok 2019 i lata następne  składa się na zasadach dotychczasowych.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiegoi Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów  

Dodatkowo do pobrania:

Opłaty:

Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat wynikających ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ich wysokość ustalają we własnym zakresie na podstawie przepisów ustawy i wnoszą je samodzielnie na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 15 marca każdego roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Rodzaje obowiązujących opłat:

 • opłata produktowa - art. 38 – 43;

stawka opłaty produktowej - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1672)

 • opłata depozytowa - art. 54 - 56;
 • środki przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne (art. 37)

Rachunek bankowy na który należy wnosić opłatę produktową, nieodebraną opłatę depozytową oraz środki, o których mowa w art. 37 ust. 4  ustawy o bateriach i akumulatorach: wykaz numerów rachunków bankowych

Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.

Od dnia 1 stycznia 2015 roku uprawnionym do ulgi zwolnienia z opłat za baterie i akumulatory jest przedsiębiorca wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg oraz wprowadzający, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis i ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach.

Wartość pomocy de minimis odpowiada treści zwolnienia z opłaty produktowej obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, wskazanej w przepisach wydawanych na podstawie art. 40 ust. 2 o bateriach i akumulatorach.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

ul. Lubelska  4

wykaz numerów telefonów

Miejsce składania dokumentów:

Podmioty obowiązane do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach począwszy od 2019 roku sporządzają i składają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), za wyjątkiem sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej, które należy sporządzić i złożyć na zasadach dotychczasowych. Sprawozdania za lata 2016 – 2018 również należy sporządzić i złożyć na zasadach dotychczasowych tj.:

przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub

przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

lub

złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy:

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych należy złożyć do 15 marca każdego roku za rok poprzedni.

Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 września następnego roku.

Jeżeli z weryfikacji, o której mowa powyżej, wynika, że informacje zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku niedokonania korekty sprawozdania w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2, uznaje się, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania sprawozdania.

Forma i sposób załatwienia sprawy

W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa powyżej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Od w/w decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Na podstawie art. 50 ust 2 ustawy o odpadach przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju, przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub prowadzenia działalności jako podmiot pośredniczący jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na podstawie art. 28 ustawy o bateriach i akumulatorach wprowadzający baterie lub akumulatory może wykonywać obowiązki, o których mowa w art. 27, art. 31, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 2, art. 35, art. 36 ust. 1 i 4, art. 37 ust. 1 i 6 lub art. 41 ust. 3, za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego posiadającego wdrożony system zarządzania środowiskowego.

Zgodnie z art. 59a ustawy o bateriach i akumulatorach  zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych.

1 egzemplarz zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych wydanego przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory należy przekazać właściwemu marszałkowi województwa - art. 59a ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach.

Zgodnie z art. 64a ustawy o bateriach i akumulatorach  prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach.

1 egzemplarz zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach wydanego przez prowadzącego zakład przetwarzaniach zużytych baterii lub zużytych akumulatorów należy przekazać właściwemu marszałkowi województwa - art. 64a ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach.

Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:

urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych; urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach w sprawach dotyczących zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 237a i 237aa  ustawy o odpadach podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach sporządzają i składają je za rok, 2015, 2016, 2017 i 2018 stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje sprawozdań lub wykazów  lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a ustawy o odpadach.  

Sankcje karne:

Zgodnie z art.  180a ustawy o odpadach: Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania (o którym mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy o odpadach)  podlega karze grzywny.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi