uchwały
                     Przedmiot uchwały
LIX/921/18

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał.1

LIX/922/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Kolbuszowa.

LIX/923/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: „Budowa kładki pieszo – jezdnej na rzece Osława w miejscowości Morochów, Gmina Zagórz” dla Gminy Zagórz.

LIX/924/18 w sprawie wyrażenia woli dofinansowania budowy strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
LIX/925/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiegoz budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018.

LIX/926/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/878/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

zał.1

LIX/927/18

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

zał.1,2

LIX/928/18

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.

zał.1

LIX/929/18

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2018 – 2020.

 LIX/930/18

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

zał. 1

mapa 1

mapa 2

mapa 3

mapa 4

mapa 5

mapa 6

mapa 7

LIX/931/18 

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zał.1

LIX/932/18 

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

zał.1

LIX/933/18 

w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Historycznego w Sanoku.

zał.1

LIX/934/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

LIX/935/18 

w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

LIX/936/18 

w sprawie zmiany w Statucie Podkarpackiego Biura Geodezjii Terenów Rolnych w Rzeszowie.

LIX/937/18 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

LIX/938/18 

w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

LIX/939/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

zał.1

zał. 2

zał. 3

LIX/940/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

LIX/941/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

zał. 1

LIX/942/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

zał. 1,2

LIX/943/18 

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

LIX/944/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/908/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.

LIX/945/18 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Sieniawa.

LIX/946/18 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w użytkowanie wieczyste i udzielenie bonifikaty.

LIX/947/18 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce Stimo Net. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

LIX/948/18 

w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i podpisania Listu Intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Zakarpacką Obwodową Administracją Państwową (Ukraina).

zał. 1

LIX/949/18 

w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej i zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

zał.1, 2

LIX/950/18

w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie województwa podkarpackiego.

LIX/951/18

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 60,66 m² przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.