Uchwała Przedmiot Uchwały
IX/141/19 w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum zaufania
IX/142/19

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

zał. 1

IX/143/19

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2018 r.

IX/144/19 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyborów parlamentarnych z czerwca 1989 roku
IX/145/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2019.

IX/146/19 w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2019 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
IX/147/19 zmieniająca uchwałę Nr LII/862/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej
IX/148/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”

zał. 1

IX/149/19

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”

zał. 1

IX/150/19

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

zał. 1-2

IX/151/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042
IX/152/19 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

IX/153/19  zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
IX/154/19 

w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektu pt. „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”,w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

IX/155/19  w sprawie propozycji wprowadzenia zmiany w statucie Muzeum - Zamek w Łańcucie 
IX/156/19  w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego 
IX/157/19  w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydzierżawianej powierzchni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 
IX/158/19 

w sprawie zmiany Uchwały przyjmującej treść umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 

zał. 1

zał. 1.1

IX/159/19  w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Mielcu przy ul. Korczaka 4 
IX/160/19 

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Carpathian Route – exploring, promoting and protecting the richness of the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” („Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”) realizowanego w ramach funduszy norweskich i EOG

IX/161/19  w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 60 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
IX/162/19 

w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019 – 2023 

zał. 1

zał. 2

IX/163/19  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki 
IX/164/19  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego 
IX/165/19  w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego planowanej inwestycji polegającej na budowie Kolei Dużych Prędkości oraz skomunikowania kolejowego Podkarpacia z Centralnym Portem Komunikacyjnym. 
IX/166/19  zmieniająca uchwałę Nr I/15/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
IX/167/19  w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi Łańcuckiemu Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie 
Załączniki:
Pobierz plik (141.pdf)141.pdf187 kB
Pobierz plik (142.pdf)142.pdf192 kB
Pobierz plik (142_1.pdf)142_1.pdf11720 kB
Pobierz plik (143.pdf)143.pdf193 kB
Pobierz plik (144.pdf)144.pdf294 kB
Pobierz plik (145.pdf)145.pdf193 kB
Pobierz plik (146.pdf)146.pdf203 kB
Pobierz plik (147.pdf)147.pdf197 kB
Pobierz plik (148.pdf)148.pdf195 kB
Pobierz plik (148_1.pdf)148_1.pdf248 kB
Pobierz plik (149.pdf)149.pdf195 kB
Pobierz plik (149_1.pdf)149_1.pdf313 kB
Pobierz plik (150.pdf)150.pdf586 kB
Pobierz plik (150_1_2.pdf)150_1_2.pdf210 kB
Pobierz plik (151.pdf)151.pdf37281 kB
Pobierz plik (152.pdf)152.pdf356 kB
Pobierz plik (153.pdf)153.pdf194 kB
Pobierz plik (154.pdf)154.pdf274 kB
Pobierz plik (155.pdf)155.pdf267 kB
Pobierz plik (156.pdf)156.pdf315 kB
Pobierz plik (157.pdf)157.pdf192 kB
Pobierz plik (158.pdf)158.pdf191 kB
Pobierz plik (158_1.pdf)158_1.pdf193 kB
Pobierz plik (158_2.pdf)158_2.pdf231 kB
Pobierz plik (159.pdf)159.pdf196 kB
Pobierz plik (160.pdf)160.pdf272 kB
Pobierz plik (161.pdf)161.pdf191 kB
Pobierz plik (162.pdf)162.pdf193 kB
Pobierz plik (162_1.pdf)162_1.pdf17977 kB
Pobierz plik (162_3.pdf)162_3.pdf10069 kB
Pobierz plik (163.pdf)163.pdf197 kB
Pobierz plik (164.pdf)164.pdf247 kB
Pobierz plik (165.pdf)165.pdf203 kB
Pobierz plik (166.pdf)166.pdf274 kB
Pobierz plik (167.pdf)167.pdf278 kB