Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

3/43/14

09.12.2014 r.

upoważnienia do występowania do terenowych organów Transportu Dozoru Technicznego z wnioskiem o uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji oraz rejestracji zbiorników i wind dla osób niepełnosprawnych zamontowanych w trójczłonowym zespole trakcyjnym z napędem elektrycznym.

3/44/14

09.12.2014 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

3/45/14

09.12.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

3/46/14

09.12.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

3/47/14

09.12.2014 r.

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

3/48/14

09.12.2014 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”.

3/49/14

09.12.2014 r.

informacji dotyczącej „Sprawozdania z realizacji w latach 2012-2013 Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2013”.

3/50/14

09.12.2014 r.

wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru.

3/51/14

09.12.2014 r.

opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

3/52/14

09.12.2014 r.

zmieniająca uchwałę nr 415/9785/14 z dnia 4 listopada 2014 r.

3/53/14

09.12.2014 r.

wyrażenia dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

3/54/14

09.12.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

3/55/14

09.12.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 410/9669/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmian w „programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2014”.

3/56/14

09.12.2014 r.

wyrażenia zgody na zakup samochodów osobowych przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

3/57/14

09.12.2014 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021.

3/58/14

09.12.2014 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

3/59/14

09.12.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo–finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

3/60/14

09.12.2014 r.

wyrażenia zgody na najem części nieruchomości Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

3/61/14

09.12.2014 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2014 rok.

3/62/14

09.12.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

3/63/14

09.12.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 317/7593/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

3/64/14

09.12.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 403/9530/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

3/65/14

09.12.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 343/8161/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

3/66/14

09.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 357/8470/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

3/67/14

09.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 337/8072/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

3/68/14

09.12.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina.

3/69/14

09.12.2014 r.

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

3/70/14

09.12.2014 r.

dofinansowania kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie oraz zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie od 29.12.2014 do 31.12.2014 r.

3/71/14

09.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 287/6878/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r., w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2014 rok, zmienioną Uchwałą nr 379/8992/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 sierpnia 2014 r.

3/72/14

09.12.2014 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie na 2015 rok.

3/73/14

09.12.2014 r.

upoważnienia.

3/74/14

09.12.2014 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

3/75/14

09.12.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

3/76/14

09.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dokonania tzw. nadkontraktacji w związku z planowanym wykorzystaniem możliwości wynikających z art. 77 ust. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

3/77/14

09.12.2014 r.

zmiany Umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt zapewniający zapobieganie, przeciwdziałanie oraz likwidację negatywnych skutków zagrożeń naturalnych, technologicznych oraz społecznych” umieszczonego na Liście rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

3/78/14

09.12.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych na realizację indywidualnego projektu kluczowego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji  w specjalistyczny sprzęt zapewniający zapobieganie, przeciwdziałanie oraz likwidację negatywnych skutków zagrożeń naturalnych, technologicznych oraz społecznych”.

3/79/14

09.12.2014 r.

wyrażenia zgody na zmiany w projekcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza” realizowanym przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

3/80/14

09.12.2014 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn.: „Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

3/81/14

09.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

3/82/14

09.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 236/4180/09 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

3/83/14

09.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

3/84/14

09.12.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

3/85/14

09.12.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

3/86/14

09.12.2014 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

3/87/14

09.12.2014 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

3/88/14

09.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie.

3/89/14

09.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

3/90/14

09.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.