Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

6/95/14

16.12.2014 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

6/96/14

16.12.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 400/9485/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

6/97/14

16.12.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 415/9771/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

6/98/14

16.12.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

6/99/14

16.12.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

6/100/14

16.12.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

6/101/14

16.12.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

6/102/14

16.12.2014 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączony w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71”.

6/103/14

16.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 421/9886/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo–finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2014 r.

6/104/14

16.12.2014 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik” na rzecz Miasta Jarosław, Gminy Pawłosiów oraz Gminy Roźwienica.

6/105/14

16.12.2014 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku.

6/106/14

16.12.2014 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego poprzez zamieszczenie logo Województwa Podkarpackiego na materiałach promocyjnych związanych z Orszakiem Trzech Króli.

6/107/14

16.12.2014 r.

przedłużenia okresu przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli – Oddziale Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

6/108/14

16.12.2014 r.

upoważnienia do zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i innych jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

6/109/14

16.12.2014 r.

upoważnienia do powoływania i odwoływania członków rad programowych.

6/110/14

16.12.2014 r.

wyrażenia dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

6/111/14

16.12.2014 r.

złożenia do Mennicy Polskiej S.A. zamówienia na pieczęcie urzędowe dla Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

6/112/14

16.12.2014 r.

zatwierdzenia zmian planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

6/113/14

16.12.2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy Sterującej do projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

6/114/14

16.12.2014 r.

wyznaczenia Przedstawiciela beneficjenta systemowego. 

6/115/14

16.12.2014 r.

udzielenia upoważnienia.

6/116/14

16.12.2014 r.

upoważnienia do udzielania licencji i występowania do osób fizycznych i prawnych w zakresie korzystania z materiałów filmowych dotyczących ochrony środowiska.

6/117/14

16.12.2014 r.

zatwierdzenia 5-letniego planu rozwoju Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6/118/14

16.12.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 313/7476/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

6/119/14

16.12.2014 r.

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

6/120/14

16.12.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zmian planu zakupów inwestycyjnych w zakresie rzeczowym w części opisowej do pozycji VII „Wydatki majątkowe” Planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2014.

6/121/14

16.12.2014 r.

zatwierdzenia Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na 2015 rok.

6/122/14

16.12.2014 r.

zatwierdzenia projektu planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2015.

6/123/14

16.12.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

6/124/14

16.12.2014 r.

wyrażenia zgody na nabycie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie prawa własności nieruchomości położonej w Mrowli.

6/125/14

16.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 287/6881/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2013 r., zmienioną Uchwałą Nr 379/8997/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2014r. oraz Uchwałą Nr 412/9701/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2014 r. - w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2014 rok.

6/126/14

16.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 287/6880/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r., zmienioną Uchwałą nr 379/8996/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej na 2014 rok.

6/127/14

16.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 287/6882/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r., zmienioną Uchwałą nr 343/8165/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. oraz Uchwałą nr 379/8995/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2014 rok.

6/128/14

16.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 287/6875/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r., zmienioną Uchwałą Nr 379/8993/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 sierpnia 2014r. oraz Uchwałą Nr 421/9868/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2014 rok.

6/129/14

16.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 375/8933/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 lipca 2014 r., zmienioną Uchwałą Nr 412/9704/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie na 2014 rok.

6/130/14

16.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 287/6879/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r., zmienioną Uchwałą Nr 379/8994/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach na 2014 rok.

6/131/14

16.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 287/6876/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2013 r., zmienioną Uchwałą Nr 379/8999/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr 412/9702/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 października 2014 r. oraz Uchwałą Nr 421/9867/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2014 rok.

6/132/14

16.12.2014 r.

zawarcia aneksu do umowy użyczenia części projektu PSIM w zakresie Infrastruktury sieciowej, Infrastruktury sprzętowej i Oprogramowania, Partnerom Projektu.

6/133/14

16.12.2014 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

6/134/14

16.12.2014 r.

przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

6/135/14

16.12.2014 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionej przez Województwo Podkarpackie Pani Patrycji Wysockiej reprezentującej EXPANDO Sp. z o.o., ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia.

6/136/14

16.12.2014 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Marcina Sikorskiego reprezentującego EXPANDO Sp. z o.o., ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia.

6/137/14

16.12.2014 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Marcina Sikorskiego reprezentującego EXPANDO Sp. z o.o., ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia.

6/138/14

16.12.2014 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Marcina Sikorskiego reprezentującego EXPANDO Sp. z o.o., ul. Śląska 21, 81-391 Gdynia.

6/139/14

16.12.2014 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Marcina Sikorskiego reprezentującego EXPANDO Sp. z o.o., ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia.

6/140/14

16.12.2014 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

6/141/14

16.12.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

6/142/14

16.12.2014 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie kosztów kwalifikowanych oraz dofinansowania ze środków EFRR dla projektu kluczowego pn. „ePRz – otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji” realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

6/143/14

16.12.2014 r.

wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zwiększenie kosztów kwalifikowanych i dofinansowania dla projektu kluczowego pn. „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

6/144/14

16.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

6/145/14

16.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

6/146/14

16.12.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

6/147/14

16.12.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

6/148/14

16.12.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

6/149/14

16.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Sulistrowa.

6/150/14

16.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sokołów Małopolski oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sokołów Małopolski.

6/151/14

16.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisko Dolne oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisko Dolne.

6/152/14

16.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Adamówka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Adamówka.

6/153/14

16.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ustrzyki Dolne oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ustrzyki Dolne.

6/154/14

16.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pułanki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pułanki.

6/155/14

16.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nienadowa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nienadowa.

6/156/14

16.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Krosno oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Krosno.

6/157/14

16.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jeżowe oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jeżowe.

6/158/14

16.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grębów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grębów.

6/159/14

16.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Kolbuszowa.

6/160/14

16.12.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie prawa użytkowania nieruchomości.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_95_14.pdf)Uchwała_Nr_6_95_14.pdf377 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_96_14.pdf)Uchwała_Nr_6_96_14.pdf748 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_97_14.pdf)Uchwała_Nr_6_97_14.pdf460 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_98_14.pdf)Uchwała_Nr_6_98_14.pdf964 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_99_14.pdf)Uchwała_Nr_6_99_14.pdf625 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_100_14.pdf)Uchwała_Nr_6_100_14.pdf607 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_101_14.pdf)Uchwała_Nr_6_101_14.pdf634 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_102_14.pdf)Uchwała_Nr_6_102_14.pdf450 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_103_14.pdf)Uchwała_Nr_6_103_14.pdf3340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_104_14.pdf)Uchwała_Nr_6_104_14.pdf447 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_105_14.pdf)Uchwała_Nr_6_105_14.pdf883 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_106_14.pdf)Uchwała_Nr_6_106_14.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_107_14.pdf)Uchwała_Nr_6_107_14.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_108_14.pdf)Uchwała_Nr_6_108_14.pdf337 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_109_14.pdf)Uchwała_Nr_6_109_14.pdf338 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_110_14.pdf)Uchwała_Nr_6_110_14.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_111_14.pdf)Uchwała_Nr_6_111_14.pdf279 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_112_14.pdf)Uchwała_Nr_6_112_14.pdf719 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_113_14.pdf)Uchwała_Nr_6_113_14.pdf601 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_114_14.pdf)Uchwała_Nr_6_114_14.pdf614 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_115_14.pdf)Uchwała_Nr_6_115_14.pdf475 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_116_14.pdf)Uchwała_Nr_6_116_14.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_117_14.pdf)Uchwała_Nr_6_117_14.pdf2212 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_118_14.pdf)Uchwała_Nr_6_118_14.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_119_14.pdf)Uchwała_Nr_6_119_14.pdf543 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_120_14.pdf)Uchwała_Nr_6_120_14.pdf1087 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_121_14.zip)Uchwała_Nr_6_121_14.zip2378 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_122_14.zip)Uchwała_Nr_6_122_14.zip924 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_123_14.pdf)Uchwała_Nr_6_123_14.pdf283 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_124_14.pdf)Uchwała_Nr_6_124_14.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_125_14.pdf)Uchwała_Nr_6_125_14.pdf1520 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_126_14.pdf)Uchwała_Nr_6_126_14.pdf1266 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_127_14.pdf)Uchwała_Nr_6_127_14.pdf1046 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_128_14.pdf)Uchwała_Nr_6_128_14.pdf1493 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_129_14.pdf)Uchwała_Nr_6_129_14.pdf1308 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_130_14.pdf)Uchwała_Nr_6_130_14.pdf1275 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_131_14.pdf)Uchwała_Nr_6_131_14.pdf1355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_132_14.pdf)Uchwała_Nr_6_132_14.pdf664 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_133_14.pdf)Uchwała_Nr_6_133_14.pdf335 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_134_14.zip)Uchwała_Nr_6_134_14.zip994 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_135_14.pdf)Uchwała_Nr_6_135_14.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_136_14.pdf)Uchwała_Nr_6_136_14.pdf397 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_137_14.pdf)Uchwała_Nr_6_137_14.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_138_14.pdf)Uchwała_Nr_6_138_14.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_139_14.pdf)Uchwała_Nr_6_139_14.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_140_14.pdf)Uchwała_Nr_6_140_14.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_141_14.pdf)Uchwała_Nr_6_141_14.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_142_14.pdf)Uchwała_Nr_6_142_14.pdf983 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_143_14.pdf)Uchwała_Nr_6_143_14.pdf773 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_144_14.zip)Uchwała_Nr_6_144_14.zip3760 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_145_14.pdf)Uchwała_Nr_6_145_14.pdf833 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_146_14.pdf)Uchwała_Nr_6_146_14.pdf631 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_147_14.pdf)Uchwała_Nr_6_147_14.pdf1677 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_148_14.pdf)Uchwała_Nr_6_148_14.pdf509 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_149_14.pdf)Uchwała_Nr_6_149_14.pdf614 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_150_14.zip)Uchwała_Nr_6_150_14.zip2788 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_151_14.zip)Uchwała_Nr_6_151_14.zip2938 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_152_14.zip)Uchwała_Nr_6_152_14.zip1479 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_153_14.zip)Uchwała_Nr_6_153_14.zip1767 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_154_14.zip)Uchwała_Nr_6_154_14.zip1292 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_155_14.zip)Uchwała_Nr_6_155_14.zip1252 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_156_14.zip)Uchwała_Nr_6_156_14.zip2006 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_157_14.zip)Uchwała_Nr_6_157_14.zip3405 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_158_14.zip)Uchwała_Nr_6_158_14.zip2174 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_159_14.zip)Uchwała_Nr_6_159_14.zip1450 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_6_160_14.pdf)Uchwała_Nr_6_160_14.pdf577 kB