Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

30/536/15

24.02.2015 r.

zawarcia porozumienia restrukturyzacji Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.

30/537/15

24.02.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

30/538/15

24.02.2015 r.

przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku.

30/539/15

24.02.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

30/540/15

24.02.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

30/541/15

24.02.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

30/542/15

24.02.2015 r.

wyboru przedstawiciela Zarządu Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.

30/543/15

24.02.2015 r.

powołania członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

30/544/15

24.02.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

30/545/15

24.02.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

30/546/15

24.02.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

30/547/15

24.02.2015 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

30/548/15

24.02.2015 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

30/549/15

24.02.2015 r.

powołania Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

30/550/15

24.02.2015 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

30/551/15

24.02.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

30/552/15

24.02.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

30/553/15

24.02.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

30/554/15

24.02.2015 r.

zatwierdzenia Sprawozdania okresowego Instytucji Zarządzającej RPO WP z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za II półrocze 2014 r.

30/555/15

24.02.2015 r.

zwrotu części środków wypłaconych na realizację projektu nr RPPK.08.01.00-18-072/13 w ramach VIII osi priorytetowej „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

30/556/15

24.02.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

30/557/15

24.02.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

30/558/15

24.02.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

30/559/15

24.02.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

30/560/15

24.02.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.