Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

72/1539/15

30.06.2015 r.

określenia zasad sprawowania nadzoru nad instytucjami kultury, których Organizatorem jest Województwo Podkarpackie.

72/1540/15

30.06.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

72/1541/15

30.06.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

72/1542/15

30.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

72/1543/15

30.06.2015 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Festiwalu Kultury Pogranicza Folkowisko 2015 – Wielka Wędrówka.

72/1544/15

30.06.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

72/1545/15

30.06.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

72/1546/15

30.06.2015 r.

współorganizacji zadania pn. XVI Jarmark Galicyjski – Smaki Roztocza.

72/1547/15

30.06.2015 r.

przygotowania prezentacji żywności i produktów regionalnych podczas Zjazdu Sołtysów Województwa Podkarpackiego.

72/1548/15

30.06.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 62/1344/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 - 2015.

72/1549/15

30.06.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 422/9927/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na 2015 rok Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie działającego przy ul. Armii Krajowej 3 oraz przy ul. Lwowskiej 21.

72/1550/15

30.06.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa Członkowi Zarządu Województwa Podkarpackiego.

72/1551/15

30.06.2015 r.

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie za 2014 rok.

72/1552/15

30.06.2015 r.

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2014 rok.

72/1553/15

30.06.2015 r.

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 2014 rok.

72/1554/15

30.06.2015 r.

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2014 rok.

72/1555/15

30.06.2015 r.

przeprowadzenia kontroli planowej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

72/1556/15

30.06.2015 r.

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

72/1557/15

30.06.2015 r.

zmiany wzoru Aneksu do Istotnych Postanowień Umowy związanej z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

72/1558/15

30.06.2015 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

72/1559/15

30.06.2015 r.

decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

72/1560/15

30.06.2015 r.

realizacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2015 rok dla RPO WP 2007-2013 i RPO WP 2014-2020.

72/1561/15

30.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

72/1562/15

30.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

72/1563/15

30.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

72/1564/15

30.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

72/1565/15

30.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

72/1566/15

30.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

72/1567/15

30.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie realizacji projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

72/1568/15

30.06.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie zawarcia umów o dofinansowanie projektów w ramach IV edycji konkursu dla Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

72/1569/15

30.06.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

72/1570/15

30.06.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

72/1571/15

30.06.2015 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór 2010.

72/1572/15

30.06.2015 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór 2012.

72/1573/15

30.06.2015 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

72/1574/15

30.06.2015 r.

odwołania powierzenia wykonywania obowiązków dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

72/1575/15

30.06.2015 r.

powierzenia wykonywania obowiązków dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

72/1576/15

30.06.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

72/1577/15

30.06.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

72/1578/15

30.06.2015 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2015 r.

72/1579/15

30.06.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.