Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

146/3063/16

16.02.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

146/3064/16

16.02.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

146/3065/16

16.02.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

146/3066/16

16.02.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

146/3067/16

16.02.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

146/3068/16

16.02.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

146/3069/16

16.02.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

146/3070/16

16.02.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

146/3071/16

16.02.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

146/3072/16

16.02.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Grębów.

146/3073/16

16.02.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

146/3074/16

16.02.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

146/3075/16

16.02.2016 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydawnictwa” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

146/3076/16

16.02.2016 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Dziedzictwo niematerialne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

146/3077/16

16.02.2016 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

146/3078/16

16.02.2016 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Kresy” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

146/3079/16

16.02.2016 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

146/3080/16

16.02.2016 r.

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

146/3081/16

16.02.2016 r.

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

146/3082/16

16.02.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2016.

146/3083/16

16.02.2016 r.

skierowania projektu uchwały o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

146/3084/16

16.02.2016 r.

wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie na przedłużenie umowy użyczenia.

146/3085/16

16.02.2016 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Brzozowie, będącej własnością Województwa Podkarpackiego.

146/3086/16

16.02.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

146/3087/16

16.02.2016 r.

opracowania zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

146/3088/16

16.02.2016 r.

konieczności koordynacji i racjonalizacji działań Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla których Województwo Podkarpackie jest podmiotem tworzącym.

146/3089/16

16.02.2016 r.

konieczności koordynacji działań Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla których Województwo Podkarpackie jest podmiotem tworzącym w zakresie ich stosunków z Narodowym Funduszem Zdrowia.

146/3090/16

16.02.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

146/3091/16

16.02.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

146/3092/16

16.02.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2016 roku zadań z zakresu pomocy społecznej.

146/3093/16

16.02.2016 r.

zmiany uchwały nr 34/675/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania Znaku promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” oraz powołania Podkarpackiej Kapituły Certyfikującej podmioty Znakiem promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”.

146/3094/16

16.02.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2016 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

146/3095/16

16.02.2016 r.

ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2016 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego.

146/3096/16

16.02.2016 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

146/3097/16

16.02.2016 r.

powierzenia wykonywania obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

146/3098/16

16.02.2016 r.

zmiany wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

146/3099/16

16.02.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

146/3100/16

16.02.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

146/3101/16

16.02.2016 r.

skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

146/3102/16

16.02.2016 r.

skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

146/3103/16

16.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia przez Województwo Podkarpackie Województwu Świętokrzyskiemu zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w organizacji przewozów użyteczności publicznej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na obszarze województwa podkarpackiego.

146/3104/16

16.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

146/3105/16

16.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

146/3106/16

16.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.

146/3107/16

16.02.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3063_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3063_16.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3064_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3064_16.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3065_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3065_16.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3066_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3066_16.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3067_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3067_16.pdf413 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3068_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3068_16.pdf389 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3069_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3069_16.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3070_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3070_16.pdf443 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3071_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3071_16.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3072_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3072_16.pdf389 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3073_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3073_16.pdf610 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3074_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3074_16.pdf628 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3075_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3075_16.pdf1521 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3076_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3076_16.pdf1191 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3077_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3077_16.pdf2483 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3078_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3078_16.pdf1482 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3079_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3079_16.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3080_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3080_16.pdf469 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3081_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3081_16.pdf450 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3082_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3082_16.pdf1071 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3083_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3083_16.pdf1391 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3084_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3084_16.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3085_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3085_16.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3086_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3086_16.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3087_16.zip)Uchwała_Nr_146_3087_16.zip877 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3088_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3088_16.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3089_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3089_16.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3090_16.zip)Uchwała_Nr_146_3090_16.zip2796 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3091_16.zip)Uchwała_Nr_146_3091_16.zip2496 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3092_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3092_16.pdf2619 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3093_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3093_16.pdf486 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3094_16.zip)Uchwała_Nr_146_3094_16.zip3223 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3095_16.zip)Uchwała_Nr_146_3095_16.zip810 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3096_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3096_16.pdf480 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3097_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3097_16.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3098_16.zip)Uchwała_Nr_146_3098_16.zip2163 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3099_16.zip)Uchwała_Nr_146_3099_16.zip4050 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3100_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3100_16.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3101_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3101_16.pdf893 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3102_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3102_16.pdf1895 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3103_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3103_16.pdf696 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3104_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3104_16.pdf1079 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3105_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3105_16.pdf665 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3106_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3106_16.pdf734 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_146_3107_16.pdf)Uchwała_Nr_146_3107_16.pdf683 kB