Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

224/5314/13

17.04.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

224/5315/13

17.04.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 213/4999/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na zawarcie umów z wykonawcami przedsięwzięć określonych w planie finansowym PZDW.

224/5316/13

17.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

224/5317/13

17.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

224/5318/13

17.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

224/5319/13

17.04.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

224/5320/13

17.04.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmian w projekcie  pn. „Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie  – I etap".

224/5321/13

17.04.2013 r.

wyrażenia wstępnej zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i zwiększenie dofinansowania dla projektu kluczowego pn. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu” - nr RPPK.06.00.00-18-001/10, realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

224/5322/13

17.04.2013 r.

wyrażenia wstępnej zgody na zwiększenie dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa obiektów Zespołu Szkół w Lubaczowie oraz zakup urządzeń dydaktycznych do Centrum Kształcenia Ustawicznego”  - nr RPPK.05.01.00-18-090/08, realizowanego przez Powiat Lubaczowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

224/5323/13

17.04.2013 r.

rozwiązania umowy zawartej z Gminą Cisna o dofinansowanie projektu pn. „Budowa hali sportowej w Cisnej” nr UDA-RPPK.05.03.00-18-027/09-00 z dnia  30 marca 2010 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPPK.05.03.00-18-027/09-01 z dnia 17 czerwca 2010 r. oraz aneksem nr UDA-RPPK.05.03.00-18-027/09-02 z dnia 2 kwietnia 2012 r.

224/5324/13

17.04.2013 r.

wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu pn. „Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej” realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

224/5325/13

17.04.2013 r.

podjęcia decyzji dotyczącej ponownej weryfikacji spełnienia warunków wymaganych na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

224/5326/13

17.04.2013 r.

przyjęcia ogólnych zasad realizacji projektów w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A - Wsparcie kapitałowe funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

224/5327/13

17.04.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.

224/5328/13

17.04.2013 r.

przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja na lata 2013-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

224/5329/13

17.04.2013 r.

przystąpienia Województwa Podkarpackiego do Partnerstwa miast: Mielec, Tarnów, Dębica, Dąbrowa Tarnowska.

224/5330/13

17.04.2013 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert z zakresu turystyki w 2013 roku.

224/5331/13

17.04.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

224/5332/13

17.04.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu na rok szkolny 2013/2014.

224/5333/13

17.04.2013 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Mielcu a Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie.

224/5334/13

17.04.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

224/5335/13

17.04.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

224/5336/13

17.04.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

224/5337/13

17.04.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

224/5338/13

17.04.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

224/5339/13

17.04.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

224/5340/13

17.04.2013 r.

wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

224/5341/13

17.04.2013 r.

powołania komisji ds. przygotowania propozycji podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na dotacje celowe dla spółek wodnych w 2013 roku.

224/5342/13

17.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

224/5343/13

17.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

224/5344/13

17.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

224/5345/13

17.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

224/5346/13

17.04.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

224/5347/13

17.04.2013 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań   budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2013 r.

224/5348/13

17.04.2013 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie w 2013r. zadań z zakresu pomocy społecznej.

224/5349/13

17.04.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu.

224/5350/13

17.04.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Rzeszowie przy al. Witosa.

224/5351/13

17.04.2013 r.

ustanowienia służebności przesyłu.

224/5352/13

17.04.2013 r.

ustanowienia służebności przesyłu.

224/5353/13

17.04.2013 r.

wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Brzózie Stadnickiej.

224/5354/13

17.04.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

224/5355/13

17.04.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa p. o. dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

224/5356/13

17.04.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

224/5357/13

17.04.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

224/5358/13

17.04.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

224/5359/13

17.04.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

224/5360/13

17.04.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2013”.

224/5361/13

17.04.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

224/5362/13

17.04.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5314_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5314_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon882 kB2013-04-29 13:372013-04-29 13:37
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5315_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5315_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1050 kB2013-04-29 13:372013-04-29 13:37
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5316_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5316_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1047 kB2013-04-29 13:372013-04-29 13:37
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5317_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5317_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1539 kB2013-04-29 13:372013-04-29 13:37
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5318_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5318_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1527 kB2013-04-29 13:372013-04-29 13:37
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5319_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5319_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1271 kB2013-04-29 13:382013-04-29 13:38
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5320_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5320_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon901 kB2013-04-29 13:382013-04-29 13:38
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5321_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5321_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon938 kB2013-04-29 13:392013-04-29 13:39
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5322_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5322_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1175 kB2013-04-29 13:392013-04-29 13:39
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5323_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5323_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1006 kB2013-04-29 13:402013-04-29 13:40
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5324_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5324_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1060 kB2013-04-29 13:402013-04-29 13:40
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5325_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5325_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon603 kB2013-04-29 13:402013-04-29 13:40
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5326_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5326_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon541 kB2013-04-29 13:412013-04-29 13:41
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5327_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5327_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon856 kB2013-04-29 13:412013-04-29 13:41
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5328_13.zip)Uchwała_Nr__224_5328_13.zip[KZ] Adriana Wojdon11281 kB2013-04-29 13:422013-05-10 09:40
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5329_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5329_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon418 kB2013-04-29 13:422013-04-29 13:42
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5330_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5330_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon547 kB2013-04-29 13:422013-04-29 13:42
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5331_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5331_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1088 kB2013-04-29 13:422013-04-29 13:42
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5332_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5332_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon391 kB2013-04-29 13:432013-04-29 13:43
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5333_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5333_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon305 kB2013-04-29 13:432013-04-29 13:43
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5334_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5334_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon310 kB2013-04-29 13:432013-04-29 13:43
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5335_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5335_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon316 kB2013-04-29 13:432013-04-29 13:43
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5336_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5336_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon312 kB2013-04-29 13:442013-04-29 13:44
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5337_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5337_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon360 kB2013-04-29 13:442013-04-29 13:44
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5338_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5338_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon351 kB2013-04-29 13:442013-04-29 13:44
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5339_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5339_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon350 kB2013-04-29 13:452013-04-29 13:45
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5340_13.zip)Uchwała_Nr__224_5340_13.zip[KZ] Adriana Wojdon1902 kB2013-04-29 13:452013-05-10 09:40
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5341_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5341_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon535 kB2013-04-29 13:452013-04-29 13:45
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5342_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5342_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon437 kB2013-04-29 13:462013-04-29 13:46
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5343_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5343_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon434 kB2013-04-29 13:462013-04-29 13:46
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5344_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5344_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon428 kB2013-04-29 13:462013-04-29 13:46
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5345_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5345_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon439 kB2013-04-29 13:462013-04-29 13:46
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5346_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5346_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon426 kB2013-04-29 13:472013-04-29 13:47
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5347_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5347_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon2236 kB2013-04-29 13:482013-04-29 13:48
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5348_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5348_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon483 kB2013-04-29 13:482013-04-29 13:48
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5349_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5349_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon455 kB2013-04-29 13:482013-04-29 13:48
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5350_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5350_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon459 kB2013-04-29 13:492013-04-29 13:49
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5351_13.zip)Uchwała_Nr__224_5351_13.zip[KZ] Adriana Wojdon677 kB2013-04-29 13:492013-05-10 09:41
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5352_13.zip)Uchwała_Nr__224_5352_13.zip[KZ] Adriana Wojdon885 kB2013-04-29 13:492013-05-10 09:41
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5353_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5353_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon346 kB2013-04-29 13:502013-04-29 13:50
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5354_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5354_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon400 kB2013-04-29 13:502013-04-29 13:50
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5355_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5355_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon369 kB2013-04-29 13:502013-04-29 13:50
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5356_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5356_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon403 kB2013-04-29 13:512013-04-29 13:51
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5357_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5357_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon312 kB2013-04-29 13:512013-04-29 13:51
Pobierz plik (Uchwała_Nr_224_5358_13.pdf)Uchwała_Nr_224_5358_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1483 kB2013-04-29 13:512013-04-29 13:51
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5359_13.zip)Uchwała_Nr__224_5359_13.zip[KZ] Adriana Wojdon988 kB2013-04-29 13:512013-05-10 09:41
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5360_13.zip)Uchwała_Nr__224_5360_13.zip[KZ] Adriana Wojdon1066 kB2013-04-29 13:522013-05-10 09:42
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5361_13.zip)Uchwała_Nr__224_5361_13.zip[KZ] Adriana Wojdon990 kB2013-04-29 13:522013-05-10 09:42
Pobierz plik (Uchwała_Nr__224_5362_13.zip)Uchwała_Nr__224_5362_13.zip[KZ] Adriana Wojdon479 kB2013-04-29 13:532013-05-10 09:43

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi