Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

232/4631/16

02.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

232/4632/16

02.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

232/4633/16

02.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

232/4634/16

02.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

232/4635/16

02.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

232/4636/16

02.11.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

232/4637/16

02.11.2016 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020.

232/4638/16

02.11.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 155/3219/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 marca 2016 r.

232/4639/16

02.11.2016 r.

powołania grupy ankietowej ds. wypracowania ankiet i przeprowadzenia badania ankietowego dotyczących centrum nauki w województwie podkarpackim.

232/4640/16

02.11.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 156/3230/16 z dnia 10 marca 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. wypracowania koncepcji podkarpackiego centrum edukacji.

232/4641/16

02.11.2016 r.

pokrycia ze środków budżetu województwa nieodzyskanej części należności głównej od beneficjenta RPO WP 2007-2013 - Przedsiębiorstwa Budowlanego RESBEX Sp. z o.o.

232/4642/16

02.11.2016 r.

zatwierdzenia wzoru umowy w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji.

232/4643/16

02.11.2016 r.

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2017

232/4644/16

02.11.2016 r.

wyrażenia zgody na udostępnienie umowy koncesji z dnia 29 kwietnia 2016r.

232/4645/16

02.11.2016 r.

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.04.01.00-18-0002/16 pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” /w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

232/4646/16

02.11.2016 r.

zmiany Uchwały nr 209/4194/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 30 sierpnia 2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16

232/4647/16

02.11.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

232/4648/16

02.11.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

232/4649/16

02.11.2016 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wiązownica.

232/4650/16

02.11.2016 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

232/4651/16

02.11.2016 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

232/4652/16

02.11.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

232/4653/16

02.11.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka Akcyjna.

232/4654/16

02.11.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016r.

232/4655/16

02.11.2016 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy   ul. Łukasińskiego.

232/4656/16

02.11.2016 r.

wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu.

232/4657/16

02.11.2016 r.

przyznania rocznej nagrody za 2015 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

232/4658/16

02.11.2016 r.

przyznania rocznej nagrody za 2015 r. Dyrektorowi Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

232/4659/16

02.11.2016 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

232/4660/16

02.11.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

232/4661/16

02.11.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

232/4662/16

02.11.2016 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

232/4663/16

02.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Hyżne.

232/4664/16

02.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Nowa Sarzyna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Zarczycka.