Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

275/5473/17

21 lutego

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

275/5474/17

21 lutego

zawarcia Aneksu Nr 3 do umowy koncesji na usługi z dnia 29 kwietnia 2016 r. polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego.

275/5475/17

21 lutego

zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.w Warszawie Oddział w Mielcu dotyczącego poszerzeniaSSE EURO-PARK MIELEC.

275/5476/17

21 lutego

wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji.

275/5477/17

21 lutego

zaopiniowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leżajskna lata 2016-2023.

275/5478/17

21 lutego

zatwierdzenia wzoru Umowy zlecenia z ekspertem ds. programów rewitalizacji biorącym udział w ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji w konkursie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji- edycja II”.

275/5479/17

21 lutego

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

275/5480/17

21 lutego

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

275/5481/17

21 lutego

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

275/5482/17

21 lutego

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020

275/5483/17

21 lutego

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla MOF z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020.

275/5484/17

21 lutego

rozpatrzenia protestu.

275/5485/17

21 lutego

rozpatrzenia protestu.

275/5486/17

21 lutego

rozpatrzenia protestu.

275/5487/17

21 lutego

rozpatrzenia protestu.

275/5488/17

21 lutego

rozpatrzenia protestu.

275/5489/17

21 lutego

rozpatrzenia protestu.

275/5490/17

21 lutego

przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

275/5491/17

21 lutego

zmiany Uchwały Nr 155/3222/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia wzoru Umowy zlecenia z ekspertem biorącym udział w wyborze projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

275/5492/17

21 lutego

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

275/5493/17

21 lutego

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

275/5494/17

21 lutego

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

275/5495/17

21 lutego

przyjęcia planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy i remontów chodników w 2017 roku.

275/5496/17

21 lutego

zmiany Uchwały nr 227/4601/16 z dnia 25 października 2016 r.

275/5497/17

21 lutego

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

275/5498/17

21 lutego

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

275/5499/17

21 lutego

przyjęcia wzorów umów o przyznanie pomocy na operacje w zakresie działań: „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020.

275/5500/17

21 lutego

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

275/5501/17

21 lutego

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa Pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii (III etap)”.

275/5502/17

21 lutego

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusz Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja budynku garażowego na pomieszczenie na odpady medyczne”.

275/5503/17

21 lutego

udzielenia pełnomocnictwa.

275/5504/17

21 lutego

zmiany Uchwały Nr 239/4830/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej.

275/5505/17

21 lutego

zmiany Uchwały Nr 239/4834/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

275/5506/17

21 lutego

przyjęcia planu działania na rok 2017 Oddziału Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

275/5507/17

21 lutego

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

275/5508/17

21 lutego

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

275/5509/17

21 lutego

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

275/5510/17

21 lutego

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

275/5511/17

21 lutego

wskazania członków Zarządu Województwa Podkarpackiego do dokonywania czynności prawnych polegających na zmianie umowy kredytu długoterminowego.

275/5512/17

21 lutego

275/5513/17

21 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku wsprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

275/5514/17

21 lutego

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku wsprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.