Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały:

287/5740/17

28 marca

w sprawie rozpatrzenia protestu.

287/5741/17

28 marca

w sprawie rozpatrzenia protestu.

287/5742/17

28 marca

w sprawie rozpatrzenia protestu.

287/5743/17

28 marca

w sprawie rozpatrzenia protestu.

287/5744/17

28 marca

w sprawie rozpatrzenia protestu.

287/5745/17

28 marca

w sprawie rozpatrzenia protestu.

287/5746/17

28 marca

w sprawie zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

287/5747/17

28 marca

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

287/5748/17

28 marca

zmieniająca Uchwałę Nr 174/3554/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2016/2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

287/5749/17

28 marca

w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

287/5750/17

28 marca

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

287/5751/17

28 marca

w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność.

287/5752/17

28 marca

w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

287/5753/17

28 marca

w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie nr RPPK.06.04.01-18-0011/16-00 z dnia 18 sierpnia 2016 r. projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

287/5754/17

28 marca

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno”   realizowanego przez Gminę Pilzno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

287/5755/17

28 marca

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.4 Rozwój OZE   – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

287/5756/17

28 marca

w sprawie ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

287/5757/17

28 marca

w sprawie wyznaczenia ostatecznego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-006/17.

287/5758/17

28 marca

w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce.

287/5759/17

28 marca

w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zaleszany na lata 2016-2025.

287/5760/17

28 marca

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę Faktury Vat nr F00333/03/17 z dnia 10.03.2017 r. w związku z realizacją projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

287/5761/17

28 marca

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego załącznika nr 9. Matryca instrumentów finansowych 2007-2013 do Sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

287/5762/17

28 marca

w sprawie przyjęcia „Polityki wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.

287/5763/17

28 marca

w sprawie otwarcia rachunku bankowego w BGK celem realizacji polityki wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej.

287/5764/17

28 marca

w sprawie udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym w BGK przeznaczonym realizacji polityki wyjścia z IIF.

287/5765/17

28 marca

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic: Marcina Borelowskiego i Ambrożego Towarnickiego na terenie miasta Rzeszowa, celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

287/5766/17

28 marca

w sprawie zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

287/5767/17

28 marca

w spawie zmiany uchwały Nr 279/5557/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie.

287/5768/17

28 marca

w sprawie współorganizacji Wojewódzkiego Sejmiku Rehabilitacyjnego.

287/5769/17

28 marca

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej.

287/5770/17

28 marca

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017.

287/5771/17

28 marca

w sprawie zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

287/5772/17

28 marca

w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

287/5773/17

28 marca

w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

287/5774/17

28 marca

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2016.

287/5775/17

28 marca

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020”.

287/5776/17

28 marca

w sprawie przyjęcia „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020”.

287/5777/17

28 marca

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2017 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

287/5778/17

28 marca

w sprawie przyjęcia procedury w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

287/5779/17

28 marca

w sprawie przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

287/5780/17

28 marca

w sprawie przyjęcia „Instrukcji dotyczącej ustalania kwot dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.

287/5781/17

28 marca

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

287/5782/17

28 marca

w sprawie zmiany uchwały nr 283/5655/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

287/5783/17

28 marca

w sprawie wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zbycie Tomografu komputerowego.

287/5784/17

28 marca

w sprawie wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

287/5785/17

28 marca

w sprawie wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

287/5786/17

28 marca

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

287/5787/17

28 marca

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

287/5788/17

28 marca

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017 r.

287/5789/17

28 marca

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5740_17.pdf)Uchwała Nr 287_5740_17.pdf3290 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5741_17.pdf)Uchwała Nr 287_5741_17.pdf4838 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5742_17.pdf)Uchwała Nr 287_5742_17.pdf5474 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5743_17.pdf)Uchwała Nr 287_5743_17.pdf8036 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5744_17.pdf)Uchwała Nr 287_5744_17.pdf4522 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5745_17.pdf)Uchwała Nr 287_5745_17.pdf5103 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5746_17.zip)Uchwała Nr 287_5746_17.zip829 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5747_17.zip)Uchwała Nr 287_5747_17.zip486 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5748_17.zip)Uchwała Nr 287_5748_17.zip11538 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5749_17.zip)Uchwała Nr 287_5749_17.zip342 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5750_17.zip)Uchwała Nr 287_5750_17.zip5026 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5751_17.pdf)Uchwała Nr 287_5751_17.pdf12683 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5752_17.pdf)Uchwała Nr 287_5752_17.pdf19358 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5753_17.pdf)Uchwała Nr 287_5753_17.pdf855 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5754_17.pdf)Uchwała Nr 287_5754_17.pdf1249 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5755_17.zip)Uchwała Nr 287_5755_17.zip17795 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5756_17.pdf)Uchwała Nr 287_5756_17.pdf3272 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5757_17.pdf)Uchwała Nr 287_5757_17.pdf1695 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5758_17.pdf)Uchwała Nr 287_5758_17.pdf1369 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5759_17.pdf)Uchwała Nr 287_5759_17.pdf1693 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5760_17.pdf)Uchwała Nr 287_5760_17.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5761_17.pdf)Uchwała Nr 287_5761_17.pdf22173 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5762_17.zip)Uchwała Nr 287_5762_17.zip1607 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5763_17.pdf)Uchwała Nr 287_5763_17.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5764_17.pdf)Uchwała Nr 287_5764_17.pdf428 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5765_17.pdf)Uchwała Nr 287_5765_17.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5766_17.zip)Uchwała Nr 287_5766_17.zip838 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5767_17.pdf)Uchwała Nr 287_5767_17.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5768_17.pdf)Uchwała Nr 287_5768_17.pdf283 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5769_17.zip)Uchwała Nr 287_5769_17.zip2405 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5770_17.pdf)Uchwała Nr 287_5770_17.pdf1155 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5771_17.pdf)Uchwała Nr 287_5771_17.pdf957 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5772_17.pdf)Uchwała Nr 287_5772_17.pdf13129 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5773_17.pdf)Uchwała Nr 287_5773_17.pdf12354 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5774_17.zip)Uchwała Nr 287_5774_17.zip13118 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5775_17.pdf)Uchwała Nr 287_5775_17.pdf2718 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5776_17.zip)Uchwała Nr 287_5776_17.zip5113 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5777_17.zip)Uchwała Nr 287_5777_17.zip5749 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5778_17.zip)Uchwała Nr 287_5778_17.zip4065 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5779_17.zip)Uchwała Nr 287_5779_17.zip4485 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5780_17.pdf)Uchwała Nr 287_5780_17.pdf3944 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5781_17.pdf)Uchwała Nr 287_5781_17.pdf482 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5782_17.pdf)Uchwała Nr 287_5782_17.pdf6760 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5783_17.pdf)Uchwała Nr 287_5783_17.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5784_17.pdf)Uchwała Nr 287_5784_17.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5785_17.pdf)Uchwała Nr 287_5785_17.pdf613 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5786_17.pdf)Uchwała Nr 287_5786_17.pdf1229 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5787_17.zip)Uchwała Nr 287_5787_17.zip2739 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5788_17.zip)Uchwała Nr 287_5788_17.zip3361 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 287_5789_17.pdf)Uchwała Nr 287_5789_17.pdf282 kB