Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

330/7067/17

17 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

330/7068/17

17 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

330/7069/17

17 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

330/7070/17

17 sierpnia

rozpatrzenia protestu.

330/7071/17

17 sierpnia

zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

330/7072/17

17 sierpnia

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia, Działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

330/7073/17

17 sierpnia

zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku, ze zmianami, pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Podkarpackim, dotyczącej przekazania dotacji celowej na realizację zadania, polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.

330/7074/17

17 sierpnia

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015-2025.

330/7075/17

17 sierpnia

wskazania podmiotu uprawnionego do realizacji zadań Zarządu Województwa Podkarpackiego określonego w art. 98 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

330/7076/17

17 sierpnia

przeprowadzenia kontroli Beneficjentów „Strategii wyjścia”.

330/7077/17

17 sierpnia

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu pn. „Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

330/7078/17

17 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu pn. „Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

330/7079/17

17 sierpnia

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie pn. „Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

330/7080/17

17 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie pn. „Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

330/7081/17

17 sierpnia

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej pn. „Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSZ w Przemyślu”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

330/7082/17

17 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej pn. „Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSZ w Przemyślu”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

330/7083/17

17 sierpnia

rozwiązania umowy zlecenia z Ekspertem biorącym udział w wyborze projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

330/7084/17

17 sierpnia

zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

330/7085/17

17 sierpnia

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

330/7086/17

17 sierpnia

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 299/6028/14 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniającą Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

330/7087/17

17 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

330/7088/17

17 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

330/7089/17

17 sierpnia

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

330/7090/17

17 sierpnia

zmiany uchwały Nr 308/6227/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica – na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”.

330/7091/17

17 sierpnia

zmiany uchwały Nr 322/6781/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”.

330/7092/17

17 sierpnia

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

330/7093/17

17 sierpnia

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2017 roku.

330/7094/17

17 sierpnia

zaakceptowania cennika biletów jednorazowych i okresowych zawartych w Taryfie Podkarpackiej do stosowania w 2018 r. w ramach umowy o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich zawartej na lata 2017-2020.

330/7095/17

17 sierpnia

zmiany uchwały o przyjęciu II puli planu realizacji odnów i przebudów dróg wojewódzkich w 2017 roku.

330/7096/17

17 sierpnia

przyznania dotacji dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

330/7097/17

17 sierpnia

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

330/7098/17

17 sierpnia

wyrażenia zgody na ustalenie wysokości opłat za korzystanie z internatu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w roku szkolnym 2017/2018.

330/7099/17

17 sierpnia

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój wspólnej regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla Regionów Podkarpackiego i Lwowskiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

330/7100/17

17 sierpnia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka Akcyjna.

330/7101/17

17 sierpnia

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

330/7102/17

17 sierpnia

przyjęcia do realizacji zmienionego dwuletniego Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny PROW na lata 2014-2020.

330/7103/17

17 sierpnia

realizacji Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa podkarpackiego w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny poprzez organizację aktywnej promocji PROW 2014-2020 w ramach funkcjonowania terenowego Punktu Informacyjnego PRO 2014- 2020 podczas imprez plenerowych.

330/7104/17

17 sierpnia

realizacji Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa podkarpackiego w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny dotyczący wykonania ulotek i wydawnictw informacyjnych o Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014- 2020.

330/7105/17

17 sierpnia

realizacji Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa podkarpackiego w zakresie działania 8 Plan Komunikacyjny dotyczący wykonania terminarzy książkowych.

330/7106/17

17 sierpnia

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

330/7107/17

17 sierpnia

organizacji konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2017”.

330/7108/17

17 sierpnia

przyjęcia procedur w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

330/7109/17

17 sierpnia

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na nabycie analizatora parametrów krytycznych.

330/7110/17

17 sierpnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

330/7111/17

17 sierpnia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

330/7112/17

17 sierpnia

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
w sprawie roli „Solidarności” w budowie wolnej Polski i Europy.

330/7113/17

17 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIX/515/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko z budżetu Województwa Podkarpackiego.

330/7114/17

17 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018.

330/7115/17

17 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

330/7116/17

17 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2035.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7067_17.pdf)Uchwała Nr 330_7067_17.pdf[KZ] Robert Kłak8250 kB2017-08-22 11:382017-08-22 11:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7068_17.pdf)Uchwała Nr 330_7068_17.pdf[KZ] Robert Kłak4591 kB2017-08-22 11:382017-08-22 11:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7069_17.pdf)Uchwała Nr 330_7069_17.pdf[KZ] Robert Kłak3512 kB2017-08-22 11:382017-08-22 11:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7070_17.pdf)Uchwała Nr 330_7070_17.pdf[KZ] Robert Kłak4146 kB2017-08-22 11:382017-08-22 11:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7071_17.zip)Uchwała Nr 330_7071_17.zip[KZ] Robert Kłak14184 kB2017-08-24 08:062017-08-24 08:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7072_17.pdf)Uchwała Nr 330_7072_17.pdf[KZ] Robert Kłak428 kB2017-08-22 11:412017-08-22 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7073_17.pdf)Uchwała Nr 330_7073_17.pdf[KZ] Robert Kłak2228 kB2017-08-22 11:412017-08-22 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7074_17.pdf)Uchwała Nr 330_7074_17.pdf[KZ] Robert Kłak1621 kB2017-08-22 11:412017-08-22 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7075_17.pdf)Uchwała Nr 330_7075_17.pdf[KZ] Robert Kłak362 kB2017-08-22 11:412017-08-22 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7076_17.pdf)Uchwała Nr 330_7076_17.pdf[KZ] Robert Kłak469 kB2017-08-22 11:412017-08-22 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7077_17.zip)Uchwała Nr 330_7077_17.zip[KZ] Robert Kłak29651 kB2017-08-22 13:092017-08-22 13:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7078_17.zip)Uchwała Nr 330_7078_17.zip[KZ] Robert Kłak2338 kB2017-08-22 11:412017-08-22 11:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7079_17.zip)Uchwała Nr 330_7079_17.zip[KZ] Robert Kłak29802 kB2017-08-22 13:092017-08-22 13:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7080_17.zip)Uchwała Nr 330_7080_17.zip[KZ] Robert Kłak2317 kB2017-08-22 11:422017-08-22 11:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7081_17.zip)Uchwała Nr 330_7081_17.zip[KZ] Robert Kłak29945 kB2017-08-22 13:092017-08-22 13:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7082_17.zip)Uchwała Nr 330_7082_17.zip[KZ] Robert Kłak2360 kB2017-08-22 11:422017-08-22 11:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7083_17.pdf)Uchwała Nr 330_7083_17.pdf[KZ] Robert Kłak614 kB2017-08-22 11:422017-08-22 11:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7084_17.pdf)Uchwała Nr 330_7084_17.pdf[KZ] Robert Kłak10576 kB2017-08-22 11:422017-08-22 11:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7085_17.pdf)Uchwała Nr 330_7085_17.pdf[KZ] Robert Kłak6466 kB2017-08-22 11:422017-08-22 11:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7086_17.pdf)Uchwała Nr 330_7086_17.pdf[KZ] Robert Kłak923 kB2017-08-22 11:422017-08-22 11:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7087_17.pdf)Uchwała Nr 330_7087_17.pdf[KZ] Robert Kłak623 kB2017-08-22 11:432017-08-22 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7088_17.pdf)Uchwała Nr 330_7088_17.pdf[KZ] Robert Kłak617 kB2017-08-22 11:432017-08-22 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7089_17.pdf)Uchwała Nr 330_7089_17.pdf[KZ] Robert Kłak367 kB2017-08-22 11:432017-08-22 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7090_17.pdf)Uchwała Nr 330_7090_17.pdf[KZ] Robert Kłak558 kB2017-08-22 11:432017-08-22 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7091_17.pdf)Uchwała Nr 330_7091_17.pdf[KZ] Robert Kłak505 kB2017-08-22 11:432017-08-22 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7092_17.pdf)Uchwała Nr 330_7092_17.pdf[KZ] Robert Kłak433 kB2017-08-22 11:432017-08-22 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7093_17.pdf)Uchwała Nr 330_7093_17.pdf[KZ] Robert Kłak8670 kB2017-08-22 11:442017-08-22 11:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7094_17.pdf)Uchwała Nr 330_7094_17.pdf[KZ] Robert Kłak10066 kB2017-08-22 11:442017-08-22 11:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7095_17.pdf)Uchwała Nr 330_7095_17.pdf[KZ] Robert Kłak897 kB2017-08-22 11:442017-08-22 11:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7096_17.pdf)Uchwała Nr 330_7096_17.pdf[KZ] Robert Kłak712 kB2017-08-22 11:442017-08-22 11:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7097_17.pdf)Uchwała Nr 330_7097_17.pdf[KZ] Robert Kłak4667 kB2017-08-22 11:442017-08-22 11:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7098_17.pdf)Uchwała Nr 330_7098_17.pdf[KZ] Robert Kłak511 kB2017-08-22 11:452017-08-22 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7099_17.pdf)Uchwała Nr 330_7099_17.pdf[KZ] Robert Kłak322 kB2017-08-22 11:452017-08-22 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7100_17.pdf)Uchwała Nr 330_7100_17.pdf[KZ] Robert Kłak313 kB2017-08-22 11:452017-08-22 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7101_17.pdf)Uchwała Nr 330_7101_17.pdf[KZ] Robert Kłak4945 kB2017-08-22 11:452017-08-22 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7102_17.zip)Uchwała Nr 330_7102_17.zip[KZ] Robert Kłak2400 kB2017-08-22 11:462017-08-22 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7103_17.pdf)Uchwała Nr 330_7103_17.pdf[KZ] Robert Kłak457 kB2017-08-22 11:462017-08-22 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7104_17.pdf)Uchwała Nr 330_7104_17.pdf[KZ] Robert Kłak434 kB2017-08-22 11:462017-08-22 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7105_17.pdf)Uchwała Nr 330_7105_17.pdf[KZ] Robert Kłak397 kB2017-08-22 11:462017-08-22 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7106_17.pdf)Uchwała Nr 330_7106_17.pdf[KZ] Robert Kłak456 kB2017-08-22 11:462017-08-22 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7107_17.pdf)Uchwała Nr 330_7107_17.pdf[KZ] Robert Kłak3684 kB2017-08-22 11:472017-08-22 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7108_17.zip)Uchwała Nr 330_7108_17.zip[KZ] Robert Kłak6433 kB2017-08-22 11:472017-08-22 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7109_17.pdf)Uchwała Nr 330_7109_17.pdf[KZ] Robert Kłak370 kB2017-08-22 11:482017-08-22 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7110_17.pdf)Uchwała Nr 330_7110_17.pdf[KZ] Robert Kłak1632 kB2017-08-22 11:482017-08-22 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7111_17.pdf)Uchwała Nr 330_7111_17.pdf[KZ] Robert Kłak389 kB2017-08-22 11:482017-08-22 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7112_17.pdf)Uchwała Nr 330_7112_17.pdf[KZ] Robert Kłak1539 kB2017-08-22 11:482017-08-22 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7113_17.pdf)Uchwała Nr 330_7113_17.pdf[KZ] Robert Kłak1236 kB2017-08-22 11:482017-08-22 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7114_17.pdf)Uchwała Nr 330_7114_17.pdf[KZ] Robert Kłak3822 kB2017-08-22 11:492017-08-22 11:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7115_17.pdf)Uchwała Nr 330_7115_17.pdf[KZ] Robert Kłak13769 kB2017-08-22 11:492017-08-22 11:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 330_7116_17.zip)Uchwała Nr 330_7116_17.zip[KZ] Robert Kłak21207 kB2017-08-22 11:492017-08-22 11:49