Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

353/7480/17

17 października

rozpatrzenia protestu.

353/7481/17

17 października

rozpatrzenia protestu.

353/7482/17

17 października

rozpatrzenia protestu.

353/7483/17

17 października

zmiany uchwały Nr 76 / 1709 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

353/7484/17

17 października

zmiany uchwały Nr 227/4594/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyjęcia listy projektów zawieszonych w RPO WP na lata 2007-2013, zmienionej uchwałą Nr 251/5034/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.

353/7485/17

17 października

wyrażenia woli podjęcia współpracy przy tworzeniu Podkarpackiego Centrum Innowacji.

353/7486/17

17 października

zmiany Uchwały Nr 308/6214/17 z 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17.

353/7487/17

17 października

zmiany Uchwały Nr 308/6215/17 z 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17.

353/7488/17

17 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

353/7489/17

17 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

353/7490/17

17 października

zmiany uchwały Nr 322/6781/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”.

353/7491/17

17 października

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

353/7492/17

17 października

udzielenia pełnomocnictwa.

353/7493/17

17 października

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

353/7494/17

17 października

powołania Komisji Konkursowej do oceny prac konkursowych i wyboru logo portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

353/7495/17

17 października

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

353/7496/17

17 października

skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 8 sierpnia 2017 r.

353/7497/17

17 października

udzielenia pełnomocnictwa.

353/7498/17

17 października

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu lokalu o powierzchni 35,58 m2 w budynku F1 przy ul. Szpitalnej 1.

353/7499/17

17 października

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

353/7500/17

17 października

zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

353/7501/17

17 października

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej- zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej- wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej w latach 2018-2022.

353/7502/17

17 października

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

353/7503/17

17 października

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zadanie pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

353/7504/17

17 października

zmiany Uchwały Nr 281/5589/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

353/7505/17

17 października

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 rok dla, których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem tworzącym.

353/7506/17

17 października

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 września 2017 r., sygn. akt. I SA/Rz 377/17.

353/7507/17

17 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

353/7508/17

17 października

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

353/7509/17

17 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia zadania realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu dla w/w Projektu.

353/7510/17

17 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w spawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami- etap I.

353/7511/17

17 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 -drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ” oraz inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej
nr 19”.

353/7512/17

17 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXX/547/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

353/7513/17

17 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2018.

353/7514/17

17 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

353/7515/17

17 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

353/7516/17

17 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/662/17 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie.

353/7517/17

17 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu konkursowego „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

353/7518/17

17 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

353/7519/17

17 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

353/7520/17

17 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

353/7521/17

17 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2035.