Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

362/7642/17

7 listopada

zatwierdzenia do realizacji Programu Naprawczego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

362/7643/17

7 listopada

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 października 2017 r., sygn. akt. I SA/Rz 497/17.

362/7644/17

7 listopada

rozpatrzenia protestu.

362/7645/17

7 listopada

rozpatrzenia protestu.

362/7646/17

7 listopada

rozpatrzenia protestu.

362/7647/17

7 listopada

rozpatrzenia protestu.

362/7648/17

7 listopada

rozpatrzenia protestu.

362/7649/17

7 listopada

rozpatrzenia protestu.

362/7650/17

7 listopada

zatwierdzenia raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

362/7651/17

7 listopada

wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

362/7652/17

7 listopada

zawarcia porozumienia.

362/7653/17

7 listopada

podpisania Aneksu nr 1 do Umowy partnerskiej zawartej dnia 10 marca 2017 roku na rzecz realizacji Projektu pozakonkursowego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

362/7654/17

7 listopada

zmian uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: nr 262/5214/17 z dnia 17 stycznia 2017 r., nr 262/5216/17 z dnia 17 stycznia 2017 r., nr 308/6205/17 z dnia 29 maja 2017 r.

362/7655/17

7 listopada

zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

362/7656/17

7 listopada

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

362/7657/17

7 listopada

uczestnictwa Województwa Podkarpackiego w organizacji szkolenia dla grupy polskich nauczycieli, prowadzących zajęcia w polskich szkołach i punktach nauczania języka polskiego na Ukrainie.

362/7658/17

7 listopada

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

362/7659/17

7 listopada

zmiany uchwały Nr 308/6228/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu DW Nr 988”.

362/7660/17

7 listopada

przyjęcia projektu statutu Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie i przekazania do konsultacji.

362/7661/17

7 listopada

przyjęcia regulaminu konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego.

362/7662/17

7 listopada

przyznania nagród pieniężnych w ramach Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

362/7663/17

7 listopada

przyznania stypendiów w ramach Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

362/7664/17

7 listopada

powołania Komisji Stypendialnej w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2017/2018.

362/7665/17

7 listopada

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Brzozowie.

362/7666/17

7 listopada

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

362/7667/17

7 listopada

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

362/7668/17

7 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Księdzu Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, Metropolicie Lwowskiemu, Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

362/7669/17

7 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z Perspektywą do 2023 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

362/7670/17

7 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Hoczwi.